Haziran 27, 2019, 04:09:43
Haberler:

De ki: (Sizi imana davet ettiðimiz) O (Allah) çok esirgeyicidir; biz O'na iman etmiþ ve sýrf O'na güvenip dayanmýþýzdýr. Siz kimin apaçýk bir sapýklýk içinde olduðunu yakýnda öðreneceksiniz! (Mulk -28)

Allah'ýn (C.C) Rahmeti

Balatan ...Tefekkür..., Mays 01, 2009, 09:51:38 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Allah (cc)`ýn Rahmeti_(Hadis)
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah`ýn yüz rahmeti var. Bunlardan biriyle mahlukat kendi aralarýnda birbirlerine merhamet gösterirler. Doksandokuz rahmet de Kýyamet günü içindir."


RAHMET BÖLÜMÜ
Konu-Allah (cc)`ýn Rahmeti
Ravi-Ebu Hüreyre
Hadis-Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah celle þanühu mahlukatýn olmasýna hükmettiði zaman -Müslim`in rivayetinde: "Allah mahlukatý yarattýðý zaman"- yanýnda bulunan, Arþ`ýn gerisindeki bir kitaba þunu yazdý: "Muhakkak ki rahmetim gazabýma galebe çalmýþtýr." (Buhari`nin bir diðer rivayetinde: "Rahmetim gazabýma galebe çaldý" denmiþtir. Buhari ve Müslim`in bir rivayetlerinde: "(Rahmetim) gazabýmý geçti" denmiþtir.)
HadisNo-1982

RAHMET BÖLÜMÜ
Konu-Allah (cc)`ýn Rahmeti
Ravi-Ebu Hüreyre
Hadis-Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah rahmeti yüz parçaya böldü. Bundan doksandokuz parçayý kendine ayýrdý. Yer yüzüne geri kalan bir cüzü indirdi. (Bunu da -cin, insan ve hayvan- mahlukatý arasýnda taksim etti.) Bu tek cüzden nasibine düþen pay sebebiyledir ki mahlukat birbirlerine karþý merhametli davranýr. At, (hayvan) yavrusuna basmamak endiþesiyle ayaðýný bu sayede kaldýrýr."
HadisNo-1983

RAHMET BÖLÜMÜ
Konu-Allah (cc)`ýn Rahmeti
Ravi-Selmanu`l-Farisi
Hadis-Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah`ýn yüz rahmeti var. Bunlardan biriyle mahlukat kendi aralarýnda birbirlerine merhamet gösterirler. Doksandokuz rahmet de Kýyamet günü içindir."
HadisNo-1984

RAHMET BÖLÜMÜ
Konu -Allah (cc)`ýn Rahmeti
Ravi-Ömer Ýbnu`l-Hattab
Hadis-Resulullah (sav)`a bir grup esir getirilmiþti. Ýçlerinde bir kadýn vardý, göðüsleri sütle dolu idi. Bu kadýn (saða sola) koþuyor, esirler arasýnda bir çocuk bulduðu zaman onu yakalayýp kucaklýyor, göðsüne bastýrýyor ve emziriyordu. (Dikkatleri çeken bu manzara karþýsýnda), aleyhissalatu vesselam: "Bu kadýnýn, çocuðunu ateþe atacaðýna kanaatiniz olur mu?" dedi. Bizler: "Hayýr!" diye cevap verince: "(Bilin ki), Allah`ýn kullarýna olan rahmeti, bu kadýnýn çocuðuna olan þefkatinden fazladýr" buyurdu.
HadisNo-1986

Kütübü_Sitte_

Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

seser


FersahFersah


Yukar git