July 20, 2019, 02:44:43 AM

News:

De ki: Sizi yeryüzünde çoðaltýp yayan O'dur; ancak O'nun huzuruna gelip toplanacaksýnýz. (Mulk -23)


1. Dereceden 1 Bilinmeyenli Denklemler

Started by rana_94, May 01, 2009, 04:06:39 PM

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Go Down

rana_94

Birinci dereceden bir
bilinmeyenli denklemler

ve a 0 olmak üzere ax +b=0 þeklindeki eþitliklere birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. Denklemi saðlayan x sayýsýna denklemin kökü, bu kökün oluþturduðu kümeye çözüm kümesi denir.

ax+b=0 ise sayýsý denklemin köküdür.

Çözüm kümesi:

Ç= olur.

Örnekler:

1) 6x +12 =0 denkemini çözüm kümesini bulunuz.

Çözüm:

6x= -126x+12=0
x= x=-2 Ç= olur.
2)-5x + 6 + x = 1 –x + 8 denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

Çözüm:

-5x+ 6+ x =1 –x +8
-4x + 6 = -x + 9
-4x +x = 9-6
-3x=3
x= -1 Ç=
3) denkleminin çözüm kümesini bulunuz.
Çöm: denklemde paydasý eþitlenir:4) x-{2x-[x+1-(3x-5)]} = 3 ise x kaçtýr?
Çözüm:

[x+1-3x+5]
[-2x+6]
{2x+2x-6}
x-4x+6 = 3
x= 1 Sonuç: 1-3x =

5) 9(1-2x) – 5(2-5x) = 20 denkleminin çözüm kümesi nedir?
Çözüm:

9(1-2x) – 5(2-5x) = 20
9-18x-10+25x = 20
7x-1= 20
7x = 21
x = 3
Sonuç: 3

6) x 2 x 1
----- + ----- = ----- + 1----- denkleminin çözüm kümesi nedir?
3 5 5 3

Çözüm:
x 2 x 4
----- + ----- = ----- + -----
3 5 5 3
(5) (3) (3) (5)

5x+6 3x+20
------- = ------- = 5x + 6 = 3x+20
15 15

x = 7 Sonuç: 72x = 14


7) Kendisine katý eklendiðinde 72 eden sayý kaçtýr?

Çözüm:


=
2x+5=1 ise “x” kaçtýr?

Çözüm:
2x = -4
Sonuç = {-2}x = -2

9) Toplamlarý 77 olan iki sayýdan birinin 3 katý, ayný sayýnýn 4 katýyla toplamýna eþittir.Bu Sayýlarýn Küçük Olaný Kaçtýr?

Çözüm:

3x+4x = 77
7x = 77
x = 7
3x = 33 Sonuç = {33}

10) Bu denklemdeki x’ in deðerini bulunuz.
Çözüm:

x = 5 Sonuç = {5}

11) “x” in deðerini bulunuz.
Çözüm:
- 45 = 5x-35
5x = -10
x = -2

Sonuç = {-2}

12) “x” in deðerini bulunuz.

Çözüm:


3x-5 = -20
3x = -15
x = -5 Sonuç = {-5}

13) denklemini ve koþuluyla x’i bulunuz.
Çözüm

x=-1 fakat (x 1 ve x koþulundan dolayý

Ç=Ǿdir

14) için x ’in deðeri kaçtýr?
Çözüm
x=3 (x 3 koþulundan dolayý )

Ç=Ǿdir


Birinci Dereceden Ýki
Bilinmeyenli Denklemler

olmak üzere açýk önermesine birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem denir.
denkleminde x ’e verilebilecek her deðer için bir y deðeri bulunabilir. Bulunan (x,y) ikililerinden her birine denklemin bir çözümü denir. Çözüm kümesi sonsuz elamanlýdýr.

Örnekler:

1) denklemini çözüm kümesini bulup düzlemde göster.

(0,-1)x=0 için y=2.0-1
(1,1)x=1 için y=2.1-1
(2,3)x=2 için y=2.2-1
(3,5)x=3 için y=2.3-1
(y 2x –1)x için y=2x-1

Go Up