Haziran 25, 2019, 05:35:18
Haberler:

Yeryüzünü size boyun eðdiren O'dur. Þu halde yerin omuzlarýnda (üzerinde) dolaþýn ve Allah'ýn rýzkýndan yeyin. Dönüþ ancak O'nadýr.(Mulk -14)

El-Aliy

Balatan ...Tefekkür..., Mays 01, 2009, 12:44:39 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Aliyy
Yükseklikte sonsuz , Çok yüceAllah... O'ndan baþka ilâh yoktur. Diridir, kaimdir. O'nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Ýzni olmaksýzýn O'nun katýnda þefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarýndakini bilir. (Onlar ise) Dilediði kadarýnýn dýþýnda, O'nun ilminden hiç birþeyi kavrayýp-kuþatamazlar. O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayýp-kuþatmýþtýr. Onlarýn korunmasý O'na güç gelmez. O, pek yücedir, pek büyüktür * Bakara 2:255 Allah'ýn bazýsýný bazýsýna üstün kýlmasý ve onlarýn kendi mallarýndan harcamasý nedeniyle erkekler, kadýnlar üzerinde 'sorumlu gözeticidir.' Saliha kadýnlar, gönülden (Allah'a), itaat edenler. Allah nasýl koruduysa görünmeyeni koruyanlardýr. Nüzuþundan korktuðunuz kadýnlara (önce) öðüt verin, (sonra onlarý) yataklarda yalnýz býrakýn, (bu da yetmezse hafifçe) vurun. Size itaat ederlerse aleyhlerinde bir yol aramayýn. Doðrusu Allah yücedir, büyüktür * Nisa 4:34 Ýþte böyle; þüphesiz Allah, O, Hak olandýr ve þüphesiz O'nun dýþýnda taptýklarý (tanrýlar) ise, bâtýldýr.Þüphesiz Allah; yücedir, büyüktür * Lokman 31:30 Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O, yücedir, büyüktür * Þura 42:4 Kendisiyle Allah'ýn konuþmasý, bir beþer için olacak (þey) deðildir; ancak bir vahy ile ya da perde arkasýndan veya bir elçi gönderip kenid izniyle dilediðine vahyetmesi(durumu) baþka. Gerçekten O, yüce olandýr, hüküm ve hikmet sahibidir * Þura 42:51


Yüksek, büyük ve yüce olan; kudrette, bilgide, hükümde, irâdede ve diðer bütün kemâl sýfatlarýnda üstün olandýr. Herþey O'nun hükmü ve emri altýndâdýr.
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

...Tefekkür...

En güzel sýfatlar bile seni nitelemeye yetmez
Senin lütfunun þulesidir bütün güzel sýfatlar
En mükemmel vasýflar bile seni vasfetmeye yetmez
Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasýflar
Sen her türlü tasavvurun ötesindesin, Sen her türlü hayalin üzerindesin
Sýfatlarýna hayaller eriþemez yüceliðine akýl sýr ermez
Senin lütfunla ulviyet kazanýr alemler
Senin tenezzülünle mertebeler kazanýr insan, cin ve melekler
Aczime yüce kudretinle medet eyle, Fakrýma ulvi yakýnlýgýnla imdat eyle
Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin yakinlýðýna al beni
Sen ki yüceler yücesisin senden baþkasina boyun eðdirme beni
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

...Tefekkür...

Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git