Temmuz 19, 2019, 04:15:12 S
Haberler:

Allah size verdiði rýzký kesiverse, size rýzýk verebilecek olan kimdir? Hayýr, onlar azgýnlýk ve nefrette direnip durmaktadýrlar. (Mulk -20)

CuMA notLaRý/9

Balatan MiM, Mays 01, 2009, 04:49:05

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

MiM

Mays 01, 2009, 04:49:05 Last Edit: Mays 01, 2009, 05:00:21 by MiM


Sâlihâ bir kadýnýn güzel bir alýþkanlýðý vardý. Bir iþe baþlarken daima besmele çekerdi. Bu kadýncaðýzýn dinine pek baðlý olmayan ve dinle alay eden bir kocasý vardý ki, o da karýsýnýn her iþinde besmele çekmesine içerler: “Ne lüzûmu var, her zaman ‘bismillâh’ deyip durmanýn..” derdi kendi kendine.

Bir gün: “Ona bir oyun yapayým da öðrensin besmelenin her zaman iþe yaramadýðýný.” diye düþündü ve karýsýna bir kese altýn verip saðlam bir yere saklamasýný tembih etti. Kadýn keseyi alýrken yine: “Bismillâh” dedi, sandýða doðru yürüdü. Kocasý da onu takip ediyordu. Kadýn besmele ile keseyi sandýða koyup aðzýný kapattý.
Aradan bir-iki gün geçtikten sonra adam gizlice sandýðý açtý ve keseyi alýp dýþarýdaki su kuyusuna attý. Sonra da gelip karýsýna: “Haným para lâzým oldu, keseyi getirsene.” dedi. Adam karýsýnýn parayý bulamayacaðýný ve dolayýsýyla besmele çekmenin bir yararý olmadýðýný anlayacaðýný düþünüyordu. Kadýncaðýz besmele ile sandýðý açtý, keseyi aldý; ancak kese ýslaktý. “Bu keseye sandýðýn içinde ne oldu da ýslandý?” diye þaþýrdý. Fakat kocasý ondan daha fazla hayret içinde kalmýþtý. Çünkü para kesesini kuyuya bizzat kendisi atmýþtý. Vaziyeti gördükten sonra adam meseleyi kadýna anlattý: “Karýcýðým, keseyi ben kuyuya atmýþtým; fakat besmelen seni mahcup olmaktan kurtardý. Artýk ben de besmelenin kerâmetine inandým...”bölüm/1


Mukaddes beldelere yolculuða baþlarken 'sabýr' kuþanmalýsýnýz! Normal hayatýnýzda gösterdiðiniz reaksiyonlarýnýzý beraber götürecekseniz, hiç gitmeyin daha iyi derim.
***
Eðer sabýr libasýný heybenize koydunuzsa henüz havaalanýnda iken giymeniz gerekebilir çünkü! Muhtelif kuyruklara girip sýra bekleyebilirsiniz, ya da biri acele olduðunu söyleyerek önünüze geçebilir. Ýlk sýnavýnýz ile karþýlaþtýðýnýzý anlarsýnýz.
***
Þayet Suudi Havayollarý ile uçuyorsanýz mütesettir hostesleri gördüðünüzde Türkiye'den ayrýldýðýnýzý ilk o anda anlayabiliyorsunuz. Sonra ikram baþladýðýnda ekþimsi kokusuyla arap yemekleri gittiðiniz ülkenin ve topraklarýn ilk kültürel 'merhaba'sý gibi oluyor adeta...
***
Cam kenarýnda oturuyorsanýz kalkýp-inerken þehirleri, daðlarý, ovalarý... kýsacasý bulunduðunuz coðrafyayý kuþ bakýþý ile seyretmenin hazzýyla bir de bulutlarýn üzerine çýktýðýnýzý hissediyor, Rabb-i Teala'nýn yarattýðý kainatýn ihtiþamýný seyrederken tatlý bir uykuya dalabiliyorsunuz.
***
Cidde Havaalanýna indiðinizde -çok kez gidip gelmiþ olsanýz bile- sizi neyin ve nasýl bir muamelenin beklediðini hiç bilemezsiniz. Çünkü Suudilerin tuhaf bir bürokrasi anlayýþý vardýr ve orada batýlý ülkelerde olduðu gibi standart prosedürler yoktur. Mesela görevli memur þayet iyi bir günündeyse, iþiniz çok çabuk ve güleryüzlü bir muamele ile de bitebilir ya da içinizden birine kýzmýþtýr ve sonra gelenler için -þeytan azapta gerek- sürprizleri hazýrlayabilir. Nihayetinde birkaç saatlik deðiþik muamelelerden sonra prosedürleri tamamlar ve otobüslerinizin gelmesini beklersiniz ve sonra da ver elini Mekke...
***
Yaklaþýk 80 km.lik yolculuðunuz boyunca din görevliniz size nasihatlerde bulunacak, sizi o aþk yurdunun atmosferine sokmaya çalýþacaktýr. Bir defasýnda bu otobüs yolculuðu yaparken yaptýðým ve birçok hacýmýn hiç unutmadýðý konuþmamdan ufacýk bir pasajý hatýra olarak sunmak isterim. "Muhterem hacý adaylarý, size çok önemli birþey söylemek istiyorum: Þimdi sizler merak edersiniz, 'acaba bunca yapacaðýmýz ibadetlerimizi Rabbi-i Teala kabul buyurup, dualarýmýzý müstecap kýlar mý acep?' diye... Kabul edip etmediðini dönerken kendinizi test ederek anlayabilirsiniz. yani bunu anlamanýn yolu çok kolay! Buraya gelirken ve dönerken þayet muhasebe defterinizin aktif ve pasiflerinde müspet manada bir deðiþiklik bulamazsanýz, bu seyahatinizden hiç umudunuz olmasýn... Allah ve Resulunu sevindirecek davranýþlarýnýzda bir fazlalýk ve þeytaný sevindirecek hallerinizde de bir azalma söz konusu olmazsa tabii..." Hiç unutmuyorum, Amasya ilçelerinden birinin Devlet Hastanesi Baþhekimi olan bir haným, dönüþ yolunda bunu hatýrlattý ve "asla unutmayacaðýný ve hayatýnda bu söylem'in çok müessir olacaðýný" söylemiþti.
***
Ve otelinize geldiniz... az bi durun hele! Henüz içeri giremezsiniz! Çünkü asansörler çok yoðundur, sýra bekleyeceksiniz, sabýr göstereceksiniz. Biliyorum, yorgunsunuz ve bir an önce odanýza yerleþmek, þöyle rahat bir nefes almak istiyorsunuz ama burasý kendi eviniz deðil ve ayný rahatlýðý aramanýz beyhudedir. Sabýr gösterecek ve bekleyeceksiniz. ve nihayetinde sýra size gelmiþ ve asansöre siz ve eþyalarýnýzý yükleyebilme sýrasý gelmiþtir. Artýk odanýzdasýnýz ve kalacaðýnýz kiþi sayýsýna göre yataðýnýzý, dolabýnýzý belirliyor ve yerleþiyorsunuz. Rahat bir nefes aldýnýz ve duþ'unuzu alýp biraz dinlendikten sonra önce yemekhaneye, akabinde de hayatýnýzýn en büyük rüyalarýndan, hayallerinden biri olan 'Kabe'yi görmeye artýk hazýrsýnýz ve görevlinin talimatýna göre belirlenen saati bekliyorsunuz, topluca hayallerinizin merkezine gidebilmek için...
***
Otelinizin önünde toplandýnýz ve 'Lebbeyk' ile baþlayan telbiye getirerek yola revan oluyorsunuz... heyecanýnýz son haddindedir. ama...
***
henüz yoldasýnýz ve pekte sevmeyeceðiniz manzaralarla karþýlaþacaksýnýz. yollarýn çöplerle dolu olduðunu, iþportacý satýcýlardan yol bulmakta zorlandýðýnýzý ve çok miktarda dilenci ile karþýlaþacaðýnýzý göreceksiniz. bu durum elbette hiçte hoþunuza gitmeyecek ve bu mahþeri kalabalýk içinde þikayetleriniz baþlayacaktýr. üstelik bir de aþýrý sýcaðýn da etkisiyle þeytan içinizde fýsýltý halinde konuþmaya, sizi bu uhrevi hal'in üzerinizdeki te'sirini azaltmaya ve sizdeki kabe coþkusunu elinden geldiðince yok etmeðe gayret edecektir.
***
Unutmayýn ki, orasý dünyanýn onlarca ülkesinden, onlarca, belki yüzlerce ýrk ve kültürden kopup gelmiþ milyonlarca insanýn harman olduðu yerdir. Yetiþtiði kültür ortamý sebebiyle temizlik nedir bilmeyen ve sizler kadar medeni þartlarda yaþama imkaný bulamamýþ onca insanýn akýp gittiði bir trafik içinde gördüðünüz olumsuzluklara kafanýzý takar ve bu gibi nahoþ görüntülerle muhayyilenizi meþgul ederseniz þeytan aleyhillaneyi çok sevindirmiþ, belki imtihaný kaybetmiþ, hatta artýk kabe heyecanýný bile yitirmiþ olabilirsiniz... Eðer oraya niçin gittiðinizi, ne amaçla burada bulunduðunuzu, Rabbi Teala'nýn size burada bulunma þerefini ihsan buyurduðunu aklýnýzdan çýkarmaz ve iç dünyanýzý sadece kabe'nin o muhteþem ve olaðanüstü kozmik ve uhrevi güzelliðini tahayyül eder... kýsacasý, sadece güzellikleri görme gibi peygamberani düþünce yolunu seçerseniz amacýnýza ulaþmýþ olursunuz.
***
Ve artýk kabeye ulaþtýnýz. ve dýþ avluda mahþeri kalabalýkla beraber bu uhrevi heyecanýn girdabýnda kalbinizin küt küt attýðýný hissediyorsunuz. Az sonra kabenin kendisini görmek üzere içeriye doðru kapýlarýn birinden -ayaklarýnýzdaki terlikleri çýkararak- giriþ yapýyorsunuz...
***

devamý haftaya, inþaallah...Resulehasret

  Hocam ne güzel anlattýnýz, sanki gidip gördüm oralarý... üslubunuz beni öyle iþtahlandýrdý ki, anlatamam... Allah razý olsun sizden. Rabbim bizlerede gitmeyi nasip eylesin inþaallah. Aðzýnýza yüreðinize saðlýk can hocam.

Hüda_i gülü

Hacý hocam bizimle bu güzelli baylaþtýðýnýz için cok saðolun hocam okurken cok heyecanlandým
Tekrar teþekkürederim rabbim katýnda tüm haýlarýmýzýn haccýný kabul etsin amin...

Cumamýz mübarek olsun inþALLAH
SELAMETLE

MiM

Alnt yaplan: Resulehasret - Mays 01, 2009, 04:58:57
  Hocam ne güzel anlattýnýz, sanki gidip gördüm oralarý... üslubunuz beni öyle iþtahlandýrdý ki, anlatamam... Allah razý olsun sizden. Rabbim bizlerede gitmeyi nasip eylesin inþaallah. Aðzýnýza yüreðinize saðlýk can hocam.


sevgili can hasan'ým,
yüreðine saðlýk... moral verdin bana... ama asýl anlatacaklarým elbetteki bundan sonraki haftalarda yayýnlayacaðým notlarým olacak inþaallah. biraz uzun oldu biliyorum ama, ne yaparsýnýzki, baþka çarem de yok. -bevadih ablam hep þikayet eder durur zaten uzun yazýlardan ya! :D-

bir gün oraya mutlaka gideceðine yürekten inanýyorum hasaným, burada okuyacaðýn notlar umarým iþine çok yarayacaktýr.

MiM

Alnt yaplan: Hüda_i gülü - Mays 01, 2009, 05:05:37
Hacý hocam bizimle bu güzelli baylaþtýðýnýz için cok saðolun hocam okurken cok heyecanlandým
Tekrar teþekkürederim rabbim katýnda tüm haýlarýmýzýn haccýný kabul etsin amin...


çok saðol sevgili hüdai gülü ablam, yüreðine saðlýk. Rabbim inþaallah tez zamanda sana da oralara gitmeyi nasip kýlsýn inþaallah.

Resulehasret

Alnt yaplan: MiM - Mays 01, 2009, 05:06:47
sevgili can hasan'ým,
yüreðine saðlýk... moral verdin bana... ama asýl anlatacaklarým elbetteki bundan sonraki haftalarda yayýnlayacaðým notlarým olacak inþaallah. biraz uzun oldu biliyorum ama, ne yaparsýnýzki, baþka çarem de yok. -bevadih ablam hep þikayet eder durur zaten uzun yazýlardan ya! :D-

bir gün oraya mutlaka gideceðine yürekten inanýyorum hasaným, burada okuyacaðýn notlar umarým iþine çok yarayacaktýr.


  Hocam paylaþtýðýnýz kadarý bile oralarýn hazzýný duyabilmek için yeterli geldi benim için, ama hiç bitmesede bir ömür okumak isterdim böyle gönül okþayan bir yazýyý. Ýnþaallah dediðiniz gibi gidip, görmek te nasip olacaktýr can hocam. Tekrar Allah razý olsun.


MiM

amin ecmain olsun, can hasaným...

Mercan

MÝM hocam çok güzel anlatmýþsýnýz kýsacýkta olsa kendimi yolcular içinde hissettim ve yazý uzun deðil kýsa geldi devamýný beklerken devamý haftaya yazýsý gördüm haftayý beklemeseydik...:D
Rabbim umrenizi kabul etsin ve gitmek isteyip gidemeyen bizlerede nasip etsin inþaALLAH...

...Tefekkür...

Selamün Aleyküm,

Deðerli hocam, Bu nasýl bir lezzettir ki, okurken bile tadýný aldým.O güzel anlarý  yaþadým .Rabbim sizden ebeden razý olsun.Bu güzelliðin daha baþlancý, Ýlk adýmý, inanýn devamýný içimi kaplayan özlemle bekliyorum.
Rahman bizlere de oralarý görmeyi nasipetsin.Tekrar teþekkür ederim MiM Hocam...

Rahman'a emanet olun.
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

MiM

Alnt yaplan: Mercan - Mays 01, 2009, 11:23:27
MÝM hocam çok güzel anlatmýþsýnýz kýsacýkta olsa kendimi yolcular içinde hissettim ve yazý uzun deðil kýsa geldi devamýný beklerken devamý haftaya yazýsý gördüm haftayý beklemeseydik...:D
Rabbim umrenizi kabul etsin ve gitmek isteyip gidemeyen bizlerede nasip etsin inþaALLAH...


Rabbim sizden de razý olsun sevgili mercan ablam... eh, türkiye dizi cenneti ya, ordan öðrendik herhal ablacým. :D
þaka bi yana, notlarýmý yazýya dökmek biraz zaman alýyor ablacým. ha bir de size kýsa gelmiþ, onu bir de bevadih ablaya sor.  :D inþaallah birkaç bölüm halinde yazmayý düþünüyorum. tek bölüme sýðmayacak kadar geniþ mevzu. Rabbimden sizlere de nasip kýlmasýný temenni ederim... bir fayda saðlayabilirsek bahtiyar olurum. var edene emanet olun...

MiM

Alnt yaplan: ...Tefekkür... - Mays 01, 2009, 12:12:41 S

Deðerli hocam, Bu nasýl bir lezzettir ki, okurken bile tadýný aldým.O güzel anlarý  yaþadým .Rabbim sizden ebeden razý olsun.Bu güzelliðin daha baþlancý, Ýlk adýmý, inanýn devamýný içimi kaplayan özlemle bekliyorum.
Rahman bizlere de oralarý görmeyi nasipetsin.Tekrar teþekkür ederim MiM Hocam...


sevgili ablam, fakire büyük moral verdiniz, týpký diðer kardeþlerim gibi... sizin henüz çok tanýyamasam da yüreðinizin bir kuyumcu dükkaný kadar zengin olduðu belli oluyor. Rabbim sizlerden de razý olsun ve oraya çaðrýlanlardan olmayý kýsmet buyursun inþaallah. ben de size ilanihaye teþekkür ediyorum sevgili ablam...

liprade

Selamun aleykum...

Deðerli hocam, bu sohbetinizde öncekilerden farklý bir içerik olacaðýný sanmýyordum... Çünkü giriþ ve azcýk da geliþme her zamanki düzenindeydi... Yeþil tonlarýndaki yazýlar iþin rengini belli etti ve baþladým okumaya...  :)

Bir sohbet havasýnda geçen yazýnýzda yer yer gülümsedim... O kadar hoþtu ki... :) Yapýlmasý gerekenleri farklý ve akýlda kalýcý bir üslupla bize aktardýnýz... Okurken dediklerinizi yapmaya çalýþýyordum adeta... Çöplerin, dilencilerin konvoy oluþturduðu yollara gözün takýlmamasý gerektiðini kendime kabul ettirmeye çalýþýyordum...

Biliyoruz ki "Göz nereye bakar, gönül oraya akar, gönül nereye akar, ayak oraya koþar..." 

Ýnþallah gözümüzden gönlümüze çerçöp akmaz...


Yüreðinize saðlýk hocam...


*Yazý bana bile kýsacýk geldiyse Bevadih ablaya bir nefeslik gelecektir...  :)
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

rana_94

Mim Hocam, Allah sizden Razi OLsun. Bu güzel yazýyý bizimle paylaþtýðýnýz için cok güzel bir yazýydý Begenerek okudum inþallah haftaya devamýnýda okuruz...Ellerinize Emeðinize O güzel Yüreðinize saðlýk...
 Bevadih

Gene geç kalmýþlýk ,gene tembellik :-\ Afffff....

Deðerl Mim abim, yüreði güzel abim...

Bilmezmisiniz sizi tanýmadam yazýlarýnýzý tanýdým! Deðerli ,bilgi yüklü yazýlarýnýzý okumayý çok seviyorum...Keþke siz sayfalarca yazsanýz ben okusam!

Cuma notlarýnýz her alanda rehberimiz olacak deðerli bilgiler içeriyor..

Hassaten bu bölüm hele "Hacc rehberi"gibi olmuþ onca yazýlan kitapçýklara raðmen orjinal, sýcak ,o  anlarý sanki yaþatýr tarzda..Sizin yüreðinizde zaten gittik þimdide gözünüzle bakýyoruz caným abim..

Konunun baþýndaký kýssa ile giriþ yapmanýz çok manidardý...Tevekkül ve samimiyet..
Sonrasýnda Hacca baþlamadan, insanýn kuþanmasý gereken hal, oraya gidiþ amacý can alýcý tesbitlerle desteklenmiþ..
Yüreðiniz var olsun..Kapýdayýz hazýrýz abim..Besmeleyle kapýyý açmanýzý bekliyorumm bende heyecanla...
Selam olsun çaðlayan yüreðinize...Tekrar Rabb'im kabul etsin ziyaretinizi inþAllah...
Not:Ben uçaktan çok korkyorum..Sýrf bu yüzden sürekli erteliyorum ziyareti..Ama bu yazýnýzdan sonra büyük bir cesaret geldi...Bunun içinde ayrýca teþekkür ederim..

MiM

Alnt yaplan: liprade - Mays 01, 2009, 01:11:48 S

Biliyoruz ki "Göz nereye bakar, gönül oraya akar, gönül nereye akar, ayak oraya koþar..." 
Ýnþallah gözümüzden gönlümüze çerçöp akmaz...


sevgili liprade, yorum dediðin bu kadar güzel olur be abim... çok hoþtu söylediklerin... bu güzel temennilerinin üstüne ne denir ki... Rabbim layýk-ý vechile kulluk eden ve ibadetleri makbul kullarýndan eylesin ve o mukaddes topraklarý kendi gözün ile görebilmeyi nasip kýlsýn demekten baþka...

Yukar git