Haziran 26, 2019, 06:25:57
Haberler:

O ki, hanginizin daha güzel davranacaðýný sýnamak için ölümü ve hayatý yaratmýþtýr. O, mutlak galiptir, çok baðýþlayýcýdýr. (Mulk -2)

ALLAHIN VARLIÐINI BÝLMEK

Balatan þeyda, Nisan 29, 2009, 05:07:27

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

þeyda

Nisan 29, 2009, 05:07:27 Last Edit: Mays 01, 2009, 02:09:26 S by Fussilet
Bir köy muhtarsýz bir iðne ustasýz, bir harf katipsiz olamaz biliyorsun,nasýl olurda bu koskocaman kainat sahipsiz olur? Oturduðumuz yerden þöyle bir etrafýmýza bakalým.Bulunduðumuz odadaki her þeyin “Yapýlmýþ” olduðunu göreceðiz.Duvarlar, döþemeler,tavan,oturduðumuz sandalye,elimizde tuttuðumuz kitap, masanýn üstünde duran bir bardak; sayýlamayacak kadar çok detay...Tek bir tanesi dahi kendi baþýna oluþup odamýza gelmedi.En basit görünen bir halý saçaðýný bile uðraþýp yapan biri vardýr;O saçak oraya kendi kararýyla,tesadüfen gelip yerleþmemiþtir.

Eline bir kitap alan insan da,onun bir yazar tarafýndan belli bir amaç çerçevesinde yazýldýðýný bilir.Bu kitabýn tesadüfen ortaya çýktýðý aklýnýn ucundan dahi geçmez.Ayný þekilde, bir heykele bakan insan, onun bir sanatçý tarafýndan yapýldýðýndan hiçbir þüphe duymaz. Býrakýn sayýsýz sanat eserinin kendi kendine oluþtuðunu düþünmek,üst üste duran iki-üç tuðlayý planlý bir hareketle bu þekle getiren biri olduðunu kimse inkar etmez. Dolayýsýyla küçük yada büyük, bir düzenin olduðu her yerde, mutlaka bir kurucusunun ve koruyucusunun olmasý gerekir.

Doðadaki olaðanüstü uyum çýplak gözle dahi açýkça görülürken, bu dengenin tesadüfen veya baþýboþ meydana geldiði nasýl düþünülebilir? Ayrý ayrý her noktasýnýn, Yaratan’ýn varlýðýný delillendirdiði kainatýn, kendi kendine var olduðunu söylemek, olabilecek en mantýksýz iddiadýr.”

Bedenimizden baþlayýp akýl almaz büyüklükteki evrenin en uç noktalarýna kadar var olan dengenin de bir sahibi olmalýdýr. Peki kimdir bu her þeyi ince ince düzenleyip meydana getiren Yaratýcý ?

Varlýðýný akýl yoluyla bulduðumuz Yaratanýn kimliðini bizlere din öðretir. O’nun bize din yoluyla ulaþtýrdýðý bilgiye göre O, gökleri ve yeri yoktan var eden Rahman ve Rahim olan Allah’ dýr.

Ýnsanlarýn çoðu ise bu gerçekten habersiz yaþarlar. Oysa bu gerçeði kavrayabilecek mantýða sahiptirler. Bir manzara resmini gördüklerinde, ilk önce onun kimin tarafýndan yapýldýðýný öðrenmek isterler. Daha sonrada , sanatçýyý yapmýþ olduðu resimden dolayý uzun uzun taktir ederler. Fakat baþlarýný çevirdikleri her yerde o resmin sayýsýz gerçeði ile karþýlaþtýklarý halde, tüm bu güzelliklerin tek sahibi olan, Allah’ýn varlýðýný göz ardý ederler. Oysa Onun varlýðýný anlamak için uzun bir araþtýrmaya gerek yoktur. Öyle ki, insan doðduðu andan itibaren tek bir odada bile yaþasa, sadece o odada var olan sayýsýz delil Allah’ýn varlýðýný kavramak için yeterlidir.
CeeMoo_145

Allah (C.C) Razý Olsun kardeþde keþke kaynaðýnýda belirtseydin.

þeyda

Allah cümlemizden razý olsun kardeþ, kaynaðý altýnda yassa idi mutlaka eklerdim, fakat gözümden de kaçmýþ olabilir. Alýntý yaptýðým yeri anýmsaya bilirsem, bulmaya çalýþacaðým. Selametle.

Yukar git