Temmuz 18, 2019, 03:20:56 S
Haberler:

Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beðenmiþ övünüp duran kimseleri asla sevmez.  (Lokman -18)

Uzaydaki Büyüklük Kavramý

Balatan ...Tefekkür..., Nisan 28, 2009, 04:10:28

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Uzaydaki Büyüklük Kavramý

Evrende sayýsýz sistem iþlemektedir. Allah, biz farkýnda dahi deðilken, örneðin, kitap okurken, yürürken, uyurken tüm bu sistemleri kontrolü altýnda tutar. Allah insanlarýn Kendi sýnýrsýz gücünü kavrayabilmeleri için evrendeki düzeni sayýsýz detayla birlikte yaratmýþtýr. Allah Kuran'da insanlara hitap etmekte, evrendeki düzenin yaratýlýþ sebebini "sizin gerçekten Allah'ýn herþeye güç yetirdiðini ve gerçekten Allah'ýn ilmiyle herþeyi kuþattýðýný bilmeniz ve öðrenmeniz için" (Talak suresi, 12) ifade etmektedir. Bu düzen öylesine detaylar içerir ki, insan nereden düþünmeye baþlayacaðýný þaþýrýr.

Örneðin, uzayýn uçsuz bucaksýz olduðundan herkes haberdardýr. Ancak bunun gerçek anlamda nasýl bir büyüklük olduðu üzerinde düþünmeye baþladýðýmýzda tahmin edebileceðimizden çok daha farklý kavramlarla karþýlaþýrýz. Güneþ'in çapý, Dünya'nýn çapýnýn 103 katý kadardýr. Bunu bir benzetmeyle açýklayalým; eðer Dünya'yý bir misket büyüklüðüne getirirsek, Güneþ de bildiðimiz futbol toplarýnýn iki katý kadar büyüklükte yuvarlak bir küre haline gelir. Burada ilginç olan, aradaki mesafedir. Gerçeklere uygun bir model kurmamýz için, misket büyüklüðündeki Dünya ile top büyüklüðündeki Güneþ'in arasýný yaklaþýk 280 metre yapmamýz gerekir. Güneþ Sistemi'nin en dýþýnda bulunan gezegenleri ise kilometrelerce öteye taþýmamýz gerekecektir.Bu benzetmeyle Güneþ Sistemi'nin dev bir boyuta sahip olduðunu düþünmüþ olabilirsiniz. Ancak aslýnda Güneþ Sistemi içinde bulunduðu Samanyolu galaksisine oranla oldukça mütevazi bir büyüklüðe sahiptir. Çünkü Samanyolu galaksisinin içinde, Güneþ gibi ve çoðu ondan daha büyük olmak üzere yaklaþýk 250 milyar tane yýldýz vardýr.

Spiral þeklindeki bu galaksinin kollarýnýn birisinde, bizim Güneþimiz yer almaktadýr. Ancak þaþýrtýcý olan, Samanyolu galaksisinin de uzayýn geneli düþünüldüðünde çok "küçük" bir yer oluþudur. Çünkü uzayda baþka galaksiler de vardýr, hem de tahminlere göre, yaklaþýk 300 milyar kadar…

Evrendeki gök cisimlerinin boyutlarý ve daðýlýmlarýndaki ihtiþamdan verdiðimiz bu birkaç örnek bile Allah'ýn yaratma sanatýnýn benzersizliðini, O'nun yaratmada hiçbir ortaðýnýn olmadýðýný, Allah'ýn üstün bir güç sahibi olduðunu göstermek için yeterlidir. Allah insanlarý bu gerçekler üzerinde düþünmeye þöyle çaðýrmaktadýr:

Yaratmak bakýmýndan siz mi daha güçsünüz, yoksa gök mü? (Allah) Onu bina etti. Boyunu yükseltti, ona belli bir düzen verdi… (Naziat Suresi, 27-28)
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

belinay

Yaratmak bakýmýndan siz mi daha güçsünüz, yoksa gök mü? (Allah) Onu bina etti. Boyunu yükseltti, ona belli bir düzen verdi…

bu güzel bilgiler için Allah razý olsun çok begendim...saðolasýn

Yukar git