Gnderen Konu: Allah'ýn(c.c) Renk Sanatý....,Tefekkür  (Okunma says 1327 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd ...Tefekkür...

 • Acziyetimi SANA Sunuyorum
 • Moderatör
 • biLGin üye
 • *****
 • leti: 4111
 • Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
Allah'ýn(c.c) Renk Sanatý....,Tefekkür
« : Nisan 24, 2009, 11:40:25 S »
Hiçbir rengin olmadýðý, kapkaranlýk bir dünyada yaþamak nasýl olurdu, hiç düþündünüz mü? Bir an için tüm ön yargýlarýnýzdan kurtularak, þimdiye kadar öðrendiðiniz her þeyi bir kenara býrakarak düþünün. Bedeninizin, çevrenizdeki insanlarýn, denizlerin, gökyüzünün, aðaçlarýn, çiçeklerin, kýsacasý her þeyin kapkara olduðunu gözünüzde canlandýrmaya çalýþýn. Etrafýnýzda hiçbir rengin olmadýðýný düþünün. Çevrenizdeki insanlarýn, kedilerin, köpeklerin, kuþlarýn, kelebeklerin, meyvelerin hiç rengi olmasaydý neler hissederdiniz kafanýzda canlandýrmaya çalýþýn. Böyle bir dünyada yaþamayý hiç istemezdiniz öyle deðil mi?

Çoðu insan, þimdiye kadar ne kadar renkli bir dünyada yaþadýðýný, nasýl olup da çevresinde böyle bir renk çeþitliliðinin olduðunu hiç düþünmemiþ olabilir. Renklerin olmadýðý bir dünyanýn nasýl olabileceði de hiç aklýna gelmemiþ olabilir. Çünkü gözleri gören herkes gözünü açtýðý andan itibaren renkli bir dünyayla karþýlaþmýþtýr. Oysa kapkaranlýk, renksiz bir yeryüzü modeli imkansýz deðildir, aksine asýl þaþýrtýcý olan þu anda ýþýl ýþýl ve rengarenk bir dünyada yaþýyor olmamýzdýr. (Renkli bir dünyanýn varlýðýnýn neden þaþýrtýcý olduðunu kitabýn ilerleyen bölümlerinde detaylý olarak inceleyeceðiz.)

Renksiz bir dünya denildiðinde akla siyahýn, beyazýn ve grinin tonlarýnýn olduðu bir yer gelebilir. Oysa siyah, beyaz ve gri de birer renktirler. Bu yüzden insanýn renksizliði hayal etmesi çok zordur. Renksizliði tarif ederken de mutlaka bir renk kullanmak zorunluluðu hissedilir. "Her þey renksiz, kapkaraydý; yüzünde renk kalmamýþtý, bembeyaz olmuþtu" gibi cümlelerle renksizlik ifade edilmeye çalýþýlýr. Oysa bunlar renksizliðin deðil siyah-beyaz bir dünyanýn tarifidir.

Bir saniye için etrafýnýzdaki her þeyin renklerinin bir anda yok olduðunu düþünün. Böyle bir durumda her þey birbirine karýþacak, cisimleri birbirinden ayýrmak imkansýzlaþacaktýr. Örneðin kahverengi tahta bir masanýn üzerinde duran turuncu bir portakalý, kýrmýzý çilekleri ya da rengarenk çiçekleri görmek imkansýzlaþacaktýr; çünkü ne portakal turuncu olacaktýr, ne masa kahverengi, ne de çilekler kýrmýzý… Tarifi bile son derece zor olan bu renksiz dünyada kýsa bir süre bile olsa yaþamak insana büyük bir sýkýntý verecektir.

Bir insanýn dýþ dünyayla baðlantý kurmasýnda, hafýzasýnýn çalýþmasýnda, beyninin öðrenme görevini yerine getirmesinde rengin önemi çok büyüktür. Çünkü insan, olaylar ve mekanlar, kiþiler ve nesneler arasýnda ancak dýþ görünüþleri ve renkleri sayesinde saðlýklý bir baðlantý kurar. Sadece ses ya da dokunma, cisimleri tanýmlamada yeterli olmaz. Ýnsan için dýþ dünya ancak renkleriyle bir bütündür ve bir anlam ifade eder.


Yeryüzünü renkli kýlan nedir? Dünyamýzý olaðanüstü güzel kýlan renkler nasýl oluþmaktadýr?

Yeryüzündeki renk çeþitliliði ve renkler arasýndaki uyumun tasarýmý kime aittir?

Tüm bunlarýn bir tesadüfler zincirinin oluþturduðu amaçsýz deðiþimlerle meydana geldiði söylenebilir mi?Elbette ki böyle bir þeyi hiç kimse söyleyemez. Kontrolsüz tesadüfler deðil milyonlarca rengi, hiçbir þeyi oluþturamazlar. Örneðin bir kelebeðin kanatlarýný düþünün; veya herbiri birer sanat harikasý görünümündeki rengarenk çiçekleri. Bunlarýn bilinçsiz bir sürecin sonucunda oluþtuðunu söylemek, saðlýklý bir akýl için elbette ki mümkün deðildir.

Bu gerçeði þöyle bir örnekle de rahatlýkla görebiliriz. Bir insan doðadaki aðaçlarý, çiçekleri sergileyen bir tablo gördüðünde bu tablodaki renk uyumunun, düzenli þekillerin, bilinçli tasarýmýn tesadüfen oluþtuðunu iddia etmez, hatta bunu aklýna bile getirmez. Bu kiþinin karþýsýna birisi çýksa ve dese ki, "þurada gördüðün boyalar rüzgar sonucu devrildiler, bir süre sonra yaðmurun vs. etkisiyle ve aradan geçen uzun bir zamanýn sonucunda ortaya böyle bir resim çýktý". Bu iddianýn sahibine inanýlmayacaðý kesindir.

Burada son derece ilginç bir nokta vardýr. Akýl dýþý olan böyle bir iddiada bulunmaya kimse yeltenmez bile ama her nasýlsa doðada gördüðümüz kusursuz renk ve simetrinin böyle bilinçsiz bir süreçle meydana geldiði iddia edilebilmekte, hatta bu konuda evrimciler tarafýndan "tesadüf tezleri" hazýrlanmakta ve çeþitli çalýþmalar yapýlmaktadýr. Bu konuda asýlsýz iddialar öne sürmekte tereddüt bile edilmemektedir.

Görüldüðü gibi bu, açýkça körlüktür. Üstelik bunun anlaþýlmasý da son derece zordur. Biraz düþünmeye baþlayýp bu körlükten kurtulan kiþi ise, dünyada son derece mucizevi bir ortamda yaþadýðýný anlayacaktýr. Ve insan, yaþamý için en uygun þartlara sahip olan bu ortamýn tesadüfen meydana gelemeyeceðine de tam anlamýyla kanaat getirecektir.

Düþünen insan nasýl ki bir tablonun ressamý olduðunu ilk baktýðý anda anlýyorsa, çevresindeki rengarenk, ýþýl ýþýl, simetrik ve son derece estetik ortamýn da bir Yaratýcý'sý olduðunu ayný þekilde anlayacaktýr.

Bu Yaratýcý; yaratmada hiçbir ortaðý olmayan, her þeyi birbiriyle uyum içinde yaratan, bizi milyonlarca renkle bezenmiþ sayýsýz güzelliðin bulunduðu bu dünyaya yerleþtiren Allah'týr. Allah’ýn yaratmasýnda her þey birbiriyle tam bir uyum içindedir. Allah, yaratma sanatýndaki eþsizliði KuranAllah, yaratma sanatýndaki eþsizliði Kuran ayetlerinde þöyle haber vermektedir: ayetlerinde þöyle haber vermektedir:

O, biri diðeriyle 'tam bir uyum' (mutabakat) içinde yedi gök yaratmýþ olandýr. Rahman (olan Allah)ýn yaratmasýnda hiçbir 'çeliþki ve uygunsuzluk' (tefavüt) göremezsin. Ýþte gözü(nü) çevirip-gezdir; herhangi bir çatlaklýk (bozukluk ve çarpýklýk) görüyor musun? Sonra gözünü iki kere daha çevirip-gezdir; o göz (uyumsuzluk bulmaktan) umudunu kesmiþ bir halde bitkin olarak sana dönecektir. (Mülk Suresi, 3-4)


Alýntý..
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....

“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

belinay

 • Ziyareti
Ynt: Allah'ýn(c.c) Renk Sanatý....,Tefekkür
« Yantla #1 : Mays 14, 2009, 12:12:08 S »
bu mucizevi bilgiler için tþklr...çok güzel bir paylaþým olmuþtu allah razý olsun slm ve duayla...

evrimd ...Tefekkür...

 • Acziyetimi SANA Sunuyorum
 • Moderatör
 • biLGin üye
 • *****
 • leti: 4111
 • Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
Ynt: Allah'ýn(c.c) Renk Sanatý....,Tefekkür
« Yantla #2 : Mays 14, 2009, 02:56:43 S »
Rabbim önce sizden ve cümlemizden razý olsun .....
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....

“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...