July 20, 2019, 03:16:59 AM

News:

Üstlerinde kanatlarýný aça-kapata uçan kuþlarý (hiç) görmediler mi? Onlarý (havada) rahmân olan Allah'tan baþkasý tutmuyor. Þüphesiz O her þeyi görmektedir. (Mulk -18)


Güneþ Sistemindeki Kusursuz Düzen...

Started by ...Tefekkür..., April 27, 2009, 07:49:00 PM

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Go Down

...Tefekkür...

Güneþ Sistemindeki Kusursuz Düzen
Bulunduðunuz mekandan dýþarýya çýktýðýnýzda güneþ ýþýnlarýnýn yüzünüze sizi hiç rahatsýz etmeden çarpmasýný Güneþ Sistemi'ndeki kusursuz düzene borçlusunuz. Bize sadece güzel bir sýcaklýkla aydýnlýk ileten Güneþ, aslýnda kýpkýrmýzý gaz bulutlarýndan oluþan derin bir kuyu gibidir. Kaynayan yüzeyinden milyonlarca kilometre öteye fýþkýran dev alev girdaplarýndan ve dipten yüzeye doðru yükselen dev hortumlardan oluþur. Bunlar canlýlar için öldürücüdür. Ancak Güneþ'in bütün zararlý, öldürücü ýþýnlarý bize ulaþmadan önce atmosfer ve dünyanýn manyetik alaný tarafýndan süzülür. Ýþte Dünya'nýn yaþanabilir bir gezegen olmasýný saðlayan, Güneþ Sistemi'ndeki kusursuz düzendir.

Güneþ Sistemi'nin yapýsýný incelediðimizde son derece hassas bir denge ile karþýlaþýrýz. Güneþ Sistemi'ndeki gezegenleri, sistemden çýkarak dondurucu soðukluktaki "dýþ uzay"a savrulmaktan koruyan etki, Güneþ'in "çekim gücü" ile gezegenin "merkez-kaç kuvveti" arasýndaki dengedir. Güneþ sahip olduðu büyük çekim gücü nedeniyle tüm gezegenleri çeker, onlar da dönmelerinin verdiði merkez-kaç kuvveti sayesinde bu çekimden kurtulur.


Ama eðer gezegenlerin dönüþ hýzlarý biraz daha yavaþ olsaydý, o zaman bu gezegenler hýzla Güneþ'e doðru çekilir ve sonunda Güneþ tarafýndan büyük bir patlamayla yutulurlardý. Bunun tersi de mümkündür. Eðer gezegenler daha hýzlý dönseler, bu sefer de Güneþ'in gücü onlarý tutmaya yetmeyecek ve gezegenler dýþ uzaya savrulacaklardý. Oysa çok hassas olan bu denge kusursuz bir þekilde kurulmuþtur ve sistem bu dengeyi koruduðu için devam etmektedir.

Bu arada söz konusu dengenin her gezegen için ayrý ayrý kurulmuþ olduðuna da dikkat etmek gerekir. Çünkü gezegenlerin Güneþ'e olan uzaklýklarý çok farklýdýr. Dahasý, kütleleri çok farklýdýr. Bu nedenle, hepsi için ayrý dönüþ hýzlarýnýn belirlenmesi lazýmdýr ki, Güneþ'e yapýþmaktan ya da Güneþ'ten uzaklaþýp uzaya savrulmaktan kurtulsunlar.

Bunlar Güneþ Sistemi'ndeki ihtiþamlý dengenin birkaç delilidir. Dev gezegenleri ve tüm Güneþ Sistemi'ni düzene sokan ve devamlý olmasýný saðlayan dengenin tesadüfen ortaya çýkamayacaðý akýl sahibi her insanýn kolaylýkla anlayabileceði bir gerçektir. Bu düzenin ince ince hesaplandýðý çok açýktýr. Üstün bir güç sahibi olan Allah evrende yarattýðý kusursuz detaylarla bize herþeyin kendi kontrolü altýnda olduðunu göstermektedir.

Güneþ Sistemi'ndeki olaðanüstü hassas dengeyi keþfeden Kepler, Galilei gibi astronomlar, bu sistemin çok açýk bir tasarýmý gösterdiðini ve Allah'ýn tüm evrene olan hakimiyetinin ispatý olduðunu pek çok kereler belirtmiþlerdir. Allah herþeyi sonsuz ilmiyle yaratýr ve düzenler. Allah üstün güç sahibi olandýr.
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

belinay

Allah herþeyi sonsuz ilmiyle yaratýr ve düzenler. Allah üstün güç sahibi olandýr.

çok güzeldi Allah razý olsun inþaallah...slm ve duayla

...Tefekkür...

Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Go Up