Temmuz 16, 2019, 12:13:11 S
Haberler:

Ýnsanlardan öylesi var ki, herhangi bir ilmî delile dayanmadan Allah yolundan saptýrmak ve sonra da onunla alay etmek için boþ lafý satýn alýr. Ýþte onlara rüsvay edici bir azap vardýr. (Lokman -6)

Allah'ýn (C.C) Affý ile Aldanma

Balatan ...Tefekkür..., Mays 22, 2009, 12:04:08 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Allah’ýn Affý ile Aldanma
Çok kimse, “Allah bize niye azap etsin ki?” “Yarattýðý, besleyip büyüttüðü kuluna azap eder mi?” gibi sözlerle kendini aldatýr. Kimileri de yaptýklarý bazý iyi iþlerin kur-tuluþlarýna sebep olacaðýný sanýr. Bedir’de Peygambe-rimizin amcasý Abbas ve arkadaþlarý esir olunca Müs-lümanlar onlarý müþrik olduklarý için ayýplamýþlardý. Ab-bas þöyle dedi: “Vallahi biz de Mescid-i Haramý ibadete


açýk tutar, sýkýntýda olanýn sýkýntýsýný giderir, Kâbe’yi korur, hacýlara su daðýtýrýz.” Bunun üzerine þu ayet in-di (11):
“Siz, hacca gelenlere su vermeyi, Mescidi Haramý ibadete açýk tutmayý, Allah’a ve ahiret gününe ina-nan ve Allah yolunda cihat eden kiþinin yaptýðý ile bir mi tutuyorsunuz? Hayýr, Allah katýnda bunlar bir tutulamazlar. Allah zalimler topluluðunu doðru yola getirmez.” (Tevbe 9/19)

Kendini Allah’ýn affý ile aldatanlarýn ahiretteki durumu ile ilgili ayetlerden biri þudur: “Yanlýþ yapanlarýn elinde bu dünyanýn bütün mallarý ve bir o kadarý daha olsa, kýyamet günündeki azabýn verdiði sýkýntýdan kur-tulmak için feda ederlerdi. Çünkü onlarýn Allah’tan beklemedikleri þeyler, karþýlarýna çýkacaktýr.” (Zümer 39/47)

Allah inananlarý da birçok imtihandan geçirecektir. O, bu konuda þöyle buyuruyor:
“Elif, Lam, Mim. Ýnsanlar ne sanýyorlar, inandýk dediler diye denemeye tabi tutulmadan býrakýlacak-lar, öyle mi?
Doðrusu, biz onlardan öncekileri denedik. Allah, doðru olanlarý elbette ortaya çýkaracaktýr. Elbette yalancýlarý da ortaya çýkaracaktýr.
Yoksa kötülük yapanlar elimizden kurtulacaklarýný mý hesap ediyorlar? Ne de kötü karar veriyorlar!
Kim Allah’a kavuþma umudu içinde ise Allah’ýn


belirlediði vakit, kesin olarak gelecektir. O iþitir ve bilir.
Kim cihad ederse cihadý kendi için yapar . Al-lah’ýn kimseye ihtiyacý yoktur.
Ýnanan ve iyi iþler yapanlarýn kötülüklerini kesin örteriz. Alacaklarý karþýlýk da kesin olarak yaptýkla-rýnýn daha iyisi ile olacaktýr.” (Ankebut 29/1–7)

Ýsmail b. Ömer b. Kesir (v. 774 h. /1373.), Tefsîru ibn Kesîr, Beyrut 1401, c. II, s. 342.

Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git