Haziran 27, 2019, 04:11:20
Haberler:

Eðer onlar seni, hakkýnda bilgin olmayan bir þeyi (körü körüne) bana ortak koþman için zorlarlarsa, onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüþünüz ancak banadýr. O zaman size, yapmýþ olduklarýnýzý haber veririm. (Lokman -15)

Es-Semî

Balatan ...Tefekkür..., Nisan 24, 2009, 03:55:49 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...Semi
Ýþitici , Her þeyi iþiten, kullarýnýn niyazýný kabul eden
Ýbrahim, Ýsmail'le birlikte Evin (Kâbe'nin) sütunlarýný yükselttiðinde (ikisi þöyle dua etmiþti): 'Rabbimiz bizden (bunu) kabul et. Þüphesiz Allah, iþitendir, bilendir * Bakara 2:127 Þayet onlar da, sizin inandýðýnýz gibi inanýrlarsa, kuþkusuz doðru yolu bulmuþ olurlar; yok eðer yüz çevirirlerse, onlar elbette bir (çeliþki ve) aykýrýlýk içindedirler. Sana onlara karþý Allah yeter. O, iþitendir, bilendir * Bakara 2:137 Dinde zorlama (ve baský) yoktur. Þüphesiz, doðruluk (rüþd) sapýklýktan apaçýk ayrýlmýþtýr. Artýk kim taðutu tanýmayýp Allah'a inanýrsa, o, sapasaðlam bir kulpa yapýþmýþtýr; bunun kopmasý yoktur. Allah, iþitendir, bilendir * Bakara 2:256 Onlarý siz öldürmediniz, ama onlarý Allah öldürdü; attýðýn zaman sen atmadýn, ama Allah attý. Mü'minleri kendinden güzel bir imtihanla imtihan etmek için (yaptý.) Þüphesiz Allah, iþitendir, bilendir * Enfal 8:17 Ey iman edenler, Allah'ýn ve Resul'ünün huzurunda öne geçmeyin. Allah'tan korkun. Þüphesiz Allah iþitendir, bilendir * Hucurat 49:1


Ýþiten, iþitme kuvve tine sahip olan ve iþitme gücünü verendir. O, hiçbir þartla ve kayda baðlý olmaksýzýn iþitir.

Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

...Tefekkür...

ES-SEMÝ“Ya Semi”

Bütün cümle kainatý iþiten, gören, bilen anlamýna gelen Yüce Allah’ýn ism-i þerifidir.

Hakkýyla bilen, iþiten
Duyan sensin “Ya Semi”
Yoluna feda can u ten
Deyyan sensin “Ya Semi”


Ey Yüce Allahým,
Sultaným,
Yâ Semi,
Vakitlerden akþam, mevsimlerden bahardýr. Bir gülün, bir ýtýrýn, bir menekþenin dalýna konan bir þebnemin hüznünü, bir günlüðüne geldiði hayata þükredercesine sevinç çýðlýklarý atarak çiçek çiçek dolaþan týrtýlýn sevincini sen görür, sen iþitirsin.
Zifiri karanlýkta söyleþen yýldýzlarýn titreþen ýþýklarýný, ayýn halesini, coþkun akan ýrmaklarýn fýsýltýsýný yine sen duyarsýn.
Hiçbir zaman göremeyeceðimiz, bilemeyeceðimiz, duyamayacaðýmýz milyonlarca varlýðýn her anýný gözetip duyan sensin Rabbim. Kudretinin azameti karþýsýnda eðiliyorum.

Kendimi çektim hayat sahilinin tuzaðýndan...
Bütün seslere týkadým kulaðýmý, yüzümü sana çeviriyorum...
Herþeye kýstým sesimi.
Sadece sana sesleniþim.
Þimdi bildim ki..
Geceye doðan güneþ, sabah sendedir.
Ruhuma ilaç sende, felah sendedir.

Rabbim,
Yâ Semi, Sultaným,
Bütün sýrlarýmý, bütün sözlerimi duyan, bütün gizlerimi bilensin. Hayat bir ýrmak... Senden gelip sana akan gümrah bir ýrmak hayat...
Devrile devrile akan ýrmaðýn yanaðýnda köpük köpük kayan suyun bir katresiyim denizlerine akan. Týlsýmlý denizinin dalgalarýnda sükuta eriyor ruhum. Bir akþamýn yamacýnda bütün sesleniþim sanadýr.
Ellerimi senden gelecek olan kutlu yaðmurlara açtým. Ben sustuðumda yaðmurlar konuþsa ezgi tadýnda, yüreðimi sürüklese senin dergahýna...

Gün gelmese, þafak gecikse. Sabahlara kadar aðlasam yaðmurla beraber. Ve sonra senin rahmetinle, þefkatinle huzura ersem, durulsam.
Ruhumun güvertelerine þen martýlar konsa þafak vakti. Hiç gitmeseler. Hep birlikte seni zikretsek cümle mahlukat. Sana seslensek...
Bizi iþitsen ve dergahýnýn kapýlarýný aralasan sonsuza kadar.
Bütün sesleniþim, bütün hisleniþim sanadýr Rabbim.
Kendimi çektim hayat sahilinin tuzaðýndan...
Bütün seslere týkadým kulaðýmý, yüzümü sana çevirdim...

Herþeye kýstým sesimi.
Sadece sana sesleniþim.
Þimdi bildim ki..
Geceye doðan güneþ, sabah sendedir.
Ruhuma ilaç sende, felah sendedir.

Kulaklara ses veren
Duyuran heves veren
Zerrede kürre gören
Ayan sensin “Ya Semi”

Ey Sevgili,
En Sevgili, Sultaným,
Yâ Semi,

Erguvani bir akþamýn kuytusunda derin bir melale tutsak düþen bedenimin yorgun ve titrek ruhu senin ezel bahçene meylediyor. Düþüyorum derin düþüncülerin girdabýna.
Ruhumun derin sularýnda ürperiyorum. Çöl vurgunu yemiþ, savruk rüzgarlarýn önünde hýrpalanmýþ ruhumun sesini duy Allahým.
Yüreðimde yankýlanan bin âhý, bir eski zaman þarkýsýna dönüþtür. Yaðmurdan ýslanmýþ, lime lime olmuþ yüreðimin naðmeleri yeni baþtan seni söylesin, seni zikretsin Rabbim.
Hayretin saklý dehlizlerine sarksýn, hüznüm, kederim ve sevincim. Senin göklerinin altýnda sesleniþim sanadýr.
Sanadýr bütün geliþlerim ve gidiþlerim. Kerem kýl, duru bir öz denizinde dalga dalga söz olayým. Ýþit beni Rabbim. Ýþit ki yüreðimdeki efganý saðaltayým. Durult beni, yeni baþtan dirilt beni Rabbim. Dirilt ki sana olan aþkým dað dað büyüsün yüreðimde.

Kendimi çektim hayat sahilinin tuzaðýndan...
Bütün seslere týkadým kulaðýmý, yüzümü sana çevirdim...
Herþeye kýstým sesimi.
Sadece sana sesleniþim.
Þimdi bildim ki..
Geceye doðan güneþ, sabah sendedir.
Ruhuma ilaç sende, felah sendedir.

Açýp sýrlar perdesin
Yürektesin serdesin
Gûþumuza Hakk sesin
Koyan sensin “Ya Semi”

Ey Büyük Allahým,
Sultaným,
Yâ Semi,

Aþk ikliminin en bahari tarafýný kuþanan bir gülzarýn resmini ruhumuza nakþeden, mevsim dallarýna bin bir çiçek düþüren, ve varlýðýný yarattýklarýyla ruhumuzun üzerine bir þebnem gibi dokunduransýn...
Hayat baþtan baþa bir hikmet deryasý. Ne yana baksam, neye dokunsam, neyi görsem sen gelirsin aklýma. Aklým kendini biçare sayar, þaþar kudretine, azametine.
Gizlimiz, saklýmýz yok senden Rabbim. Bütün gizli maðaralarýmýzýn adresi sendedir. Kalbimizin bütün taraçalarýndan, bütün pencerelerinden bizi görür, iþitirsin. Mahcubuz kusurlarýmýzdan.
Bizi baðýþla Allahým. Bize açtýðýn bembeyaz sayfalarý okunaksýz, kirli yazýlarla doldurduk. Sonra unuttuk yaptýklarýmýzý.
Unutmakla sildik sandýk yanlýþlarýmýzý. Hayatýn karalanmýþ defterinde bize temiz sayfalar aç Rabbim. Sesleniþimiz hep sana olsun. Duyduklarýmýz hep sen ol Rabbim. Þüphesiz senin her þeye gücün yeter.

Sadece sana sesleniþim.
Þimdi bildim ki..
Geceye doðan güneþ, sabah sendedir.
Ruhuma ilaç sende, felah sendedir.

Kalplerdeki iþaret
Gönüldeki beþaret
Baþtan baþa hep ibret
Beyan sensin “Ya Semi”

Ey Sevgili,
En Sevgili, Sultaným,
Yâ Semi,

Ben sana gelmek için, bilmediði yollara düþüp gelen bir yolcu. Ben senin aþkýnýn önünde kýyama durmuþ bir maþuk.
Ben çaresiz, ben sensiz, ben kimsesiz. Uzun zaman olmuþ uzak düþmüþüm yolundan. Yolumu þaþýrmýþým.
Gurbetlere düþmüþüm. Unutmuþum sýlamý. Belalý sulara girip ne vurgunlar yemiþim. Uzun zaman olmuþ gaflet uykusuna dalýþým.
Þimdi uyanmýþým. Bütün sesleniþlerim sanadýr Rabbim. Bütün hisleniþlerim sana. Gizli sanýp, hiç bilinmez sanýp iþlediðim kusurlarým için, günahlarým için, senden af diliyorum.
Bu dalgýn, bu unutkan, bu cahil kulunu affet Allahým. Beni baðýþla. Bu yakarýþlarýmý duy Rabbim.
Þimdi gözlerimde piþmanlýk ýrmaklarý, ruhumda cehennem ateþi, avuçlarýmda sýcak, sýmsýcak dualarýmla bütün sesleniþlerim sanadýr Sultaným.
Sen beni duymazsan, sen beni onarmazsan benim baþka sýðýnacaðým, güveneceðim, gideceðim, tapacaðým kimsem yok Allahým... Sen benim Rabbim, ben senin kulunum.
Senden hiç ümit kesmedim, kesmem, kesmeyeceðim...

Þimdi...
Bütün seslere týkadým kulaðýmý, yüzümü sana çevirdim...
Herþeye kýstým sesimi.
Sadece sana sesleniþim.
Þimdi bildim ki..
Geceye doðan güneþ, sabah sendedir.
Ruhuma ilaç sende, felah sendedir.Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

...Tefekkür...

Ya Semi!

Yare açýk yare yare açmaya yare ne hacet
Feryadým duyulur aþikare dile dökmeye ne hacet
Güllerim döndü hare hare küsmeye ne hacet
Dil avare dudak bi çare parelenmeye ne hacet
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

...Tefekkür...

Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git