Temmuz 18, 2019, 02:58:18 ÖS
Haberler:

Neredeyse cehennem öfkesinden çatlayacak! Her ne zaman oraya bir topluluk atýlsa, onun bekçileri onlara: Size, (bu azap ile) korkutucu bir peygamber gelmemiþ miydi? diye sorarlar. (Mulk -8)

Kendinizi tanýmak ve Allah’ý tanýmak?

Başlatan ufuk demir, Nisan 23, 2009, 10:30:25 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

ufuk demir

Yüce Mevla’mýz kutsal kitabýnda:

“Bir zamanlar Rabbin, meleklere: Ben yeryüzünde bir halife kýlacaðým demiþti.”(Bakara Sûresi : ayet 3)

“Biz Allah’ýn kuluyuz ve yine O’na döneceðiz.”(Bakara Sûresi : ayet 156)

“Olur ki bir þey hoþunuza gitmezken, sizin için o hayýrlý olur ve bir þeyi de sevdiðiniz halde o hakkýnýzda þer olur. Allah bilir, siz bilmezsiniz.”(Bakara Sûresi : ayet 216)

“Onlarý simalarýndan tanýrsýn.” (Bakara Sûresi : ayet 273)

“Hakký anladýklarýndan gözlerinin yaþla dolup boþandýðýný görürsün” (Maide Sûresi : ayet 83)

“O, onlarý bildi, onlar O’nu tanýmayýp inkâr ettiler.” (Yusuf Sûresi : ayet 58)

“Biz emaneti, göklere, yeryüzüne ve daðlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler ve ondan korktular; insan onu yüklendi. Gerçekten insan çok zalim, çok cahildir” (Ahzab Sûresi : ayet 72)

“Sizi yeryüzünde halifeler yapan O’dur.” (Fatýr Sûresi : ayet 39)

“Ben insanlarý ve cinleri ancak bana ibadet etsinler (tanýsýnlar) diye yarattým.” (Zariyat Sûresi : ayet 56)

“Yeryüzünde bulunan her þey fanidir, ancak yüce ve cömert olan Allah’ýn varlýðý bakidir.” (Rahman Sûresi : ayet 26-27)

“Nimetlenmelerinin zevkini yüzlerinden tanýrsýn” (Mutaffifin Sûresi : ayet 24)Güzel Rabbimiz kudsi hadisinde de þöyle buyurmuþtur:

“Ey ademoðlu, kim kendini bilirse muhakkak Beni de bilir. Beni bilen de ancak Beni ister. Beni isteyen de mutlaka Beni bulur. Beni bulan da her dilediðine ulaþýr.”

“Ben gizli bir hazine idim, bilinmeyi, tanýnmayý istedim de kâinatý, mahlûkatý yarattým. Beni bilsinler tanýsýnlar diye.”

Resulüllah (S.A.V.) efendimiz hadis-i þeriflerinde:

“Ben size Allah’ý öðretirim, O’nu tanýyýp bilmekse, o kalbin iþidir.”

“Eðer Allah’ý hakkýyla tanýyýp bilseydiniz, o zaman duanýzla, hep daðlar yok olurdu.”

“Rabb’ini en çok tanýyýp bileniniz, kendini en çok bileninizdir.”

“Rabb’imi en güzel bir þekilde gördüm…”


Yara ßenim

Hay Allah cc razý olsun ne güzel paylaþýmdý
haddini bilen helak olmaz!

Bevadih

Güzel Rabbimiz kudsi hadisinde de þöyle buyurmuþtur:

“Ey ademoðlu, kim kendini bilirse muhakkak Beni de bilir. Beni bilen de ancak Beni ister. Beni isteyen de mutlaka Beni bulur. Beni bulan da her dilediðine ulaþýr
.”

Kendini bilen Allah'ý bilir...Allah'ý bilen haddini bilir,haddini bilen musibetlerden beri olur..

eyvallah paylaþým faydalý idi...