Temmuz 16, 2019, 12:40:39 S
Haberler:

Andolsun ki biz, (dünyaya) en yakýn olan göðü kandillerle donattýk. Bunlarý þeytanlara atýþ taneleri yaptýk ve onlara alevli ateþ azabýný hazýrladýk. (Mulk -5)

Allah’a tevekkül etmek için nasýl yaþamalý nelere dikkat etmeliyiz ???

Balatan ufuk demir, Nisan 23, 2009, 10:14:52 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

ufuk demir

Sebebleri arayýn, bulun ve sebeblere sarýlarak çalýþýn… Sonra Allah’a tevekkül edin…

Ýstemediðiniz bir netice ile karþýlaþtýðýnýzda, Hakka darýlmayýn… O’na sitemde bulunmayýn… O’nu kullara þikayet etmeyin, yoksa, inancýnýz yok olur… Hakka güven ve ihlasýnýz ortadan kalkar…

Her hangi bir nimet elde ettiðinizde þükredin… Sizi üzen bir þey ortaya çýkarsa, suçu kendinizde arayýn… Bunlarýn günah ve hatalarýnýzdan dolayý baþýnýza geldiðini bilin… Piþman olun ve istiðfar edin..

Günlük iþlerinizi ihmal etmeyin… Sebeblerin sahibi Hakký unutmadan, sebeblere sarýlarak çalýþýn… Zira Ahiret duygularýn alemidir, bu alem ise aletler ve sebeblerin yeridir…

Ýþlerin görülmesini, oturup Hakkýn kudretinden beklemeyin… Kadere bel baðlayýp, çalýþmayý ve iþ yapmayý asla býrakmayýn… Kadere teslim olmak, iþi kadere býrakmak, emir ve yasaklara uyduktan sonra ve sebeblere sarýlarak çalýþtýktan sonra olur…

Ýmanýnýzýn ilk zamanlarýnda, ilmi önce zahiri alimlerden öðrenin, sonra yaratýcýdan… Bilgiyi ilk önce kullarýndan alýn, sonra Haktan… Zira Hocasýz hiç kimse, hiçbir ilmi elde edemez…

Ýþlerinizi önce zahiri sebeblere göre çalýþarak yürütün… Sonra: imanýnýz kuvvetlenince, ruhunuzda perdeler açýlýr, iç aleminizdeki iyiyi görürsünüz… O zaman dýþtaki hükümleri terk edin… Hakkýn emriyle olun… O vakit vasýtalar kalkar, halkýn eliyle Haktan nasip gelir… Ýmanýnýz tam olarak kuvvet bulduðunda ise halktan gelen her þeyin Allah’ýn fiil tecellisine yorun… Gelmezse yine öyle…

Zira halk, Hakkýn aletidir… Onlara yaptýran Hak kuvvetidir… Onlardan çýkan iþlerin tasarrufu Hakka aittir… Bu nedenle aletlere baðlý kalmaktan kurtul, onlarýn tasarrufunu elinde tutana baðlan…

Allah ‘a tevekkül et… Çalýþ, yaptýðýn her iþi kendinden bilme… Her konuda, yapaný deðil, yaptýraný gör…

Çalýþ ve Allah’a tevekkül et… Rýzkýn için baðýrýp çaðýrýp üzüntüye düþme… O seni bulur, öyle bulur ki, sen onu o kadar arayýp bulamazsýn…

Geçinmek ve çalýþmak için, Hakkýn senin için yarattýðý sebebleri ara, bul ve ona sarýl… Kendi baþýna sebebleri terk etme… Güç durumlarda kalýr, yine o sebebe muhtaç olursun…

Ancak, sebebler seni býrakýr, terk ederse, Allah’ýn hükmüne ve takdirine teslim ol… O’nu ve her þeyi yanýnda bulursun… Ve iþte o zaman, sebeb ve sebebsizlik senin için eþit olur, kimseye muhtaç olmazsýn…


leyl

Ancak, sebebler seni býrakýr, terk ederse, Allah’ýn hükmüne ve takdirine teslim ol… O’nu ve her þeyi yanýnda bulursun… Ve iþte o zaman, sebeb ve sebebsizlik senin için eþit olur, kimseye muhtaç olmazsýn…

Allah razý olsun selam ve duayla

Yukar git