Temmuz 16, 2019, 12:26:08 S
Haberler:

Ona âyetlerimiz okunduðu zaman, sanki bunlarý iþitmemiþ, sanki kulaklarýnda aðýrlýk varrmýþ gibi büyüklük taslayarak yüz çevirir. Sen de ona acýklý bir azabýn müjdesini ver! (Lokman -7)

Allah (c.c) Bize Yeter!

Balatan ...Tefekkür..., Nisan 23, 2009, 09:46:06 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

ALLAH BÝZE YETER…


Sahip olduklarýnýzýn sizin olduðunu düþünüyorsanýz muhtaçsýnýz demektir.

Varlýk içinde yokluðu görmemiþseniz, yoksulsunuz demektir.

Cesaret, Allah ’tan hakkýyla korkmaktýr; korkmuyorsanýz korkaksýnýz demektir.

Kelimeler kalbinde hikmetler taþýr, hikmeti görmüyorsanýz cahilsiniz demektir.

Ýnfak etmek, azametle bilinir; vermeye güç yetirirken veremiyorsanýz âcizsiniz demektir.


Ama bir ömrün kavþaðýnda durup geçmiþe set çekebiliyorsanýz cesursunuz demektir.

Sebeplerin ardýndaki sebebi, her þeyin üstündeki müsebbibi arýyorsanýz ârifsiniz demektir.

Vazgeçilmez olan için kendinizden bile vazgeçtiðinizde hazýrsýnýz demektir.

Ve bir gün her þeyiniz hiçbir þey olduðunda, gemileri yakmak için imkansýzý düþlerken…  ALLAH SÝZE YETER…Doðumla ölüm arasýnda, gecenin karanlýðýnda, bir þafak aydýnlýðýnda, dört mevsim yedi iklimde… ALLAH   BÝZE YETER

Ýhtiyacý yaratan, hiçbir þeye muhtaç olmayan, lütfeden, ihsân eden  ALLAH  BÝZE YETER.


Kimsesiz kaldýðýmýzda, mutluluðumuz alýndýðýnda ellerimizden, yalnýz býrakýldýðýmýzda, suçlandýðýmýzda, kýnandýðýmýzda; bir seccadenin þefkatinde dualar kalbimize deyip geçerken, dil ile ikrar edilen kalp ile tasdik olunduðunda…  ALLAH BÝZE YETER.


Kalbimiz aðrýdýðýnda, dilimiz dolandýðýnda, omuzlarýmýzýn üzerinizdeki yükün altýnda ezilirken; sevilmediðimizde, sorulmadýðýmýzda, anýlmadýðýmýzda…

Yorulduðumuz zaman, direnmekten vazgeçmeyi düþündüðümüzde, hata ettiðimizde günahýn piþmanlýðýyla tükenirken…

Velhasýl yandýðýmýz zaman zulmetin alevinde, ateþi serin ve selametli kýlan  ALLAH BÝZE YETER.


Duanýn gücünü anlayýp yalnýz O’ndan istediðimizde, O’na dayanýp güvendiðimizde, O’ndan baþka hiçbir þeyimiz kalmadýðýnda…

ALLAH BÝZE YETER


O, ne güzel bir vekil, O ne güzel bir dost, ne güzel bir yardýmcýdýr

Ey Rabbimiz, Baðýþlamaný dileriz, dönüþ ancak sanadýr…
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git