Haziran 25, 2019, 01:49:16
Haberler:

O kimseler, namazý kýlarlar, zekâtý verirler; onlar ahirete de kesin olarak iman ederler. (Lokman -4)

hakyolu,hakyolcusu,insanýn Allah'avermesi gereken duygularý,iman ve duygu ??????

Balatan ufuk demir, Nisan 23, 2009, 10:09:01 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

ufuk demir

SORU 6: Hakk yolu nedir ?.. Kime Hakk yolcusu denir ?.. Kullarýn Allah’a vermesi gereken duygularý nelerdir ?.. Ýman ve duygu ayný þey midir ?..                          CEVAP: Amacý Allah’ý tanýmak, O’na ulaþmak olan ve yaþantýsýný buna göre düzenleyen kul, Hakk yolcusudur…

Seyahat edilen yolda yetmiþ küsür haller ve dereceler bulunur… Kul bu yolun hangi haline, hangi derecesine ulaþmýþ ise Allah katýnda, o derecedeki haliyle deðerlendirilir…

Daha doðrusu; Allah katýnda kullar derece derecedir… Ve bulunduðu dereceye göre Dünya’da ve Ahiret’te Rabbinden karþýlýk görür…

Kulun bulunduðu bu dereceler sabit deðildir… Ýbadet ve sosyal yaþamýndaki Allah’a vereceði duygulara göre azalýr ve çoðalýr… Bazen elden hep çýkar…

Ýman; Allah’a verilen duygudur…

Ýmanýn kuvvetlenmesi, Allah’a verilmesi gereken duygularýn güçlenmesi, büyümesidir…

Bu duygular:

Allah’ý sevmektir…

Allah’tan korkmaktýr…

Allah’a güvenmektir…

Allah’a tevekkül etmektir…

Allah’a teslim olmaktýr…

Allah’ýn her þeyine sabýrdýr…

Allah’tan razý olmaktýr…Kulun bulunduðu derece ve hallere göre, bu duygular deðiþik anlam taþýr ve kuvveti baþka baþkadýr…

Þu halde; yol ve yolcu yoktur… Bunlar yolcuyu ve onun duygularýný anlatmak için kullanýlan mecazi ifadelerdir…

Hakk yoluna girmek, bu yolda dereceler elde etmek, Allah’a gitmek, yükselmek ve Allah’a ulaþmak gibi terimler, kulun kalbindeki duygularýný Allah’a verip, vermemesini ve ne kadar verdiðini izah etmek için kullanýlan terimlerdir… Ve bunlar insan kalbi içinde oluþan olaylardýr…

Güzel Mevla’mýz “Beni kendi kalbinizin dýþýnda ararsanýz, Benden uzaklaþýrsýnýz” Hadis-i Kudsisi, buna iþarettir…

Ýman; Allah’ýn istediði duygularý O’na vermektir…

Ýmansýzlýk; Allah’ýn kullarýndan istediði duygularý O’na vermemektir… Veya O’nun yaratýklarýna vermektir…

Ýmansýzlýk felakettir… Allah’ýn istemediði duygulara sahip olmak ve bu duygularla yaþamaktýr…

Ýmana sahip olan kiþiden güzellik ve iyilik çýkar…

Ýmansýz kiþi sürekli fenalýk üretir…

Peygamberimiz “ Yalan Ýmaný kaçýrýr” buyurmuþtur…

Ýmanlý kiþi günah iþlerken, imaný kendisinden çýkar, dýþarýda bulunur…

Ecel’e sakýn bu þekilde yakalanmayýn…

Allah’ýn istemediði bir þeyi yaparken ve yaptýktan sonra, imanýnýzýn sizden kaçtýðýný, sizden çýktýðýný bilin…

Bunun için tevbe edin, piþman olun, Haktan özür dileyin… Ýyilik yaparak imanýnýzý kendinize çekin…


...Tefekkür...

Teþekkür ederim ,Ufuk demir kardeþim....

Rabbim yolundan ayýrmasýn.Hakyolcularýndan olabilme  temennisiyle...

Rahman'a emanet olun.
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

ufuk demir

tefekkür; ALLAH senden razý olsun...Tek diliðim dir mevlaya layik hak yolcusu olmak ona layik kulluk vazifimi yerine getirmek inþallah hep birlikte ona kavuþuruz vakit gelince ahirette seninle komþu olarak efendimizin sohbetinde buluþmak dileðiyle...

Yukar git