Haziran 27, 2019, 04:21:06 S
Haberler:

Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beðenmiþ övünüp duran kimseleri asla sevmez.  (Lokman -18)

El-Hakem

Balatan ...Tefekkür..., Nisan 22, 2009, 09:57:00 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Hakem
Hükmedici , Hikmet sahibi olan, yaptýðý her iþte hikmeti gözeten, hükmeden.Çünkü Allah, kýyamet gününde, ihtilaf etmekte olduðunuz konulara dair aranýzda hüküm verecektir * Hac 22:69


Hüküm koyan, emir veren, varlýklar hakkýnda hükmünü tamamen icra eden anlamýna gelir.
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

...Tefekkür...

EL-HAKEM
“Yâ Hakem”

Hükmü reddedilmeyen, hakim, hakký yerine getiren anlamýna gelen Yüce Allah’ýn Ýsm-i Þerifidir.


Bismihi,

Ey Cümle Kâinatýn sahibi olan Allah’ým,

Sen ki âlemlerin intizâmýný kusursuz kýlansýn. Senin için her þey açýk, her þey görünür, bilinir…Senin tecellinin eseridir görülenler, görülmeyenler. Hüküm ve idare eden sensin bütün kâinatý.
Hâkimiyet-i Ýlâhiye senindir. Mevcudata her dem merhametinden, þefkatinden, kudretinden milyonlarca rahmet ihsan eden, onlarý gören, duyansýn. Bizi muhafaza edensin. Senin bilgin dýþýnda, senin menzilin dýþýnda bir þey kýpýrdamaz. Senin menzilinde yanlýþ yoktur.
Sen Hakem’sin...
Senin adaletinin, senin ölçünün mizaný kusursuzdur Rabbim. Sen kusursuzsun.

Sen öncesin, sen yaratan, sen sonsuzluksun…

Sana þükürler Olsun Rabbim þükürler olsun.


*Diriye de ölüye de
“El hükmü lillah Ya Hakem”
Akýllýya deliye de
Âdilsin billah “Ya Hakem”


Sultaným,

Ey Sevgili, En Sevgili,

Ya Hakem,

Sen, zulüm saltanatý inþa eden kullarýnýn, adaletsiz, nezafetsiz, mizansýz ve intizamsýz bütün iþlerini kudretinle, sonsun adaletinle, kusursuz terazinle bozan, hakký teslim eden, mütenasip kýlansýn.
Gurubun kýzýl ýþýklarý yüreðimi kanatýrken, gün geceye sýðýnýrken yüreðime deðen hüznün oklarýný, acýyan yanlarýmý bilensin.
Çaresizliðime çare, sayrýlýðýma derman sendendir.
Bütün yaptýklarým, yapamadýklarým, bildiklerimi, bilmediklerim, gördüklerim görmediklerim, söylediklerim, söylemediklerim senin sonsuz denizinin bir katresinde gizlidir, emniyettedir.
Mahkeme-i Kübrâ’ya kadar saklýdýr.

Senin menzilinde fevkalade emniyetteyim.

Þüphesiz sen Kerim’sin, sen Rahim’sin, Sen Hakim’sin…

Sen öncesin, sen yaratan, sen sonsuzluksun…

Sana þükürler Olsun Rabbim þükürler olsun.


Anlaþmazlýk olur ise
Kullar nâçar kalýr ise
Hükmün eþittir herkese
Ve Tealallah “Ya Hakem”


Ya Hakem

Ey Büyük Allah’ým,

Sultaným,

Bu saray-ý âlem, bu misafirhane-i arz, cümle semavat senin, senin hükmünle günü geceye, zamaný zamana deviriyor. Irmaðýn ýrmaða akýþý, yýldýzýn yýldýzý geçiþi birbirine hiç deðmeden, senin kudretinin eseridir.
Her þeye hakim olan ve her þeyi istediði þekilde terbiye eden ve intizam eden sensin. Þüphesiz ki sen ismi-i Kuddûs’sun…
Sen Hakem’sin, sen hakimsin…
Sen ki ben gibi kullarýnýn ruhlarýna, yaradýlýþýmýn hamuruna sonsuzluklara uzanan ulvi duygular ve istekler katarak bizi taçlandýrmýþsýn Rabbim.
Fakirliðim, isteklerim sýnýrsýz, ihtiyacým sonsuzdur. Eksiklik bize ait. Anlayýþsýzlýk, ayrýlýk, gayrýlýk, sebatsýzlýk, bize ait.
Sonsuzluk ve kudret sahibi olan Rabbim eksiklik bize ait. Biz sana sýðýndýk, sana inandýk, seni hakem bildik.
Hükmünle bizi doðru kullarýndan eyle. Bizi onar, saðalt yarlarýmýzdan. Ruhlarýmýza mizan ve intizam ihsan eyle.

Þüphesiz sen Kerim’sin, sen Rahim’sin, Sen Hakim’sin…

Sen öncesin, sen yaratan, sen sonsuzluksun…

Sana þükürler Olsun Rabbim þükürler olsun


Adalet yýkýlmaz kal’a
Hükmün getirir hep yola
Dersin, yanlýþ yapan kula
Tûbu ilallah “Ya Hakem”


Rabbim,

Ey Sevgili, En Sevgili,

Ya Hakem,

“Ey hâkimiyeti her þeyi kuþatan ve hâkimiyetinin hiçbir ortaðý ve rakibi olmayan, Ey bütün hikmetlilerden daha hikmetli ve hikmeti her þeyi kaplamýþ olan Hakim, bizi adaletinle, kemalatýnla, letafetinle güzelleþtir, iyileþtir… Karanlýðýn içindeki zerreyi gören, insan ruhunun en derinindeki vesvese ve her türlü fikri bilen, en sessiz fýsýltýyý duyan, menzilinden hiçbir zerrenin dahi saklanamadýðý kudretli padiþahým, bu dar-ý dünyada fitne bataðýna saplanmýþ kullarýna merhamet et. Baðýþla.
Yeni baþtan taptaze bir ruhla donat sýnýrlý akýllarýný. Zalimlere de insaf ve merhamet duygusunu nasip eyle Rabbim.
Kalplerini adalete kilitle, ýslah et. Sicili bozuk firavunlar devrini kapat.
Kapat ki teraziler yalan yanlýþ tartmasýn…

Onlarý saðalt, durult, iflah et…Islah et þirazesi bozulmuþ ruhlarý…

Þüphesiz sen Kerim’sin, sen Rahim’sin, Sen Hakim’sin…

Sen öncesin, sen yaratan, sen sonsuzluksun…

Sana þükürler Olsun Rabbim þükürler olsunCennet vermen zalimlere
Hükmün þamil âlemlere
Ol samimi âlimlere
Nasrun minallah “Ya Hakem”Ya Hakem,

Sultaným,

Alemlerin Rabbi Olan Allahým,

Ruhum, ruhumuz senin dergahýna kitlendi. Daðlarda inleyen rüzgar, savrula savrula akan ýrmak, tarlalarda huzurunda baþ eðen baþak, bir gülzarýn içinde tek olmayý yeðleyen boynu bükük lale, ýssýz dað baþlarýnda yanýk yolculara bir avuç serinlik sunan çeþme, kendine akan ne varsa saklayan umman…
Ve gökler, derin sonsuz mavileri kucaklamýþ olan senin göklerin, senin sonsuz dergahýna kitlenmiþ.
Cümle mahlukat sana kitlenmiþ. Her þey senden geldi sana akýyor. Yeryüzünün nizamý ve dahi intizamý senin dahlindedir.
Sen her þeyi görür, bilir, iþitirsin Allahým.
Sen Hakim’sin,
Hakem’sin, Adil’sýn…
Hüküm sahibisin.
Hükmedensin.

Sen öncesin, sen yaratan, sen sonsuzluksun…

Sana þükürler Olsun Rabbim þükürler olsun...
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

...Tefekkür...

Ya Hakem!

Sen ki varlýk aðacýný yokluðun karanlýk köklerinden çýkarýp vücuda getirensin
Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin
Kalbime deðen sýzýlarý ince ince söz eyle
Yüzüme deðen gözyaþýmý damla damla rahmet eyle
Dudaðýma deðen heceleri deste deste dua eyle
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

...Tefekkür...

Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git