Haziran 27, 2019, 08:13:43
Haberler:

Ýþte bunlar Allah'ýn yarattýklarýdýr. Þimdi (ey kâfirler!) O'ndan baþkasýnýn ne yarattýðýný bana gösterin! Hayýr (gösteremezler)! Zalimler açýk bir sapýklýk içindedirler. (Lokman -11)

Allah(c.c) Korkusunun Alametleri Nelerdir???

Balatan ...Tefekkür..., Nisan 20, 2009, 06:11:25 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Allah korkusunun yedi alameti vardýr
Mümin, vücudunun bütün âzalarý ile Allah'tan korkandýr. Nitekim büyük ahlâk ve fýkýh bilgini Ebu Leys es-Semerkandi, Allah korkusunun yedi alameti olduðunu haber verir. Bunlar þöyledir:

Dil yalandan uzaklaþýr

Allah korkusu taþýyan kul dilini yalandan, dedikodudan, koðuculuktan, iftiradan ve boþ konuþmaktan alýkor, bunlar yerine onu zikirle, Kur'an okumakla ve ilmî konuþmalarla meþgûl eder.

Kalbten kýskançlýk kalkar

Allah korkusu taþýyan kul baþkalarýna karþý kalbinde düþmanlýk, iftira ve kýskançlýk barýndýrmaz. Çünkü kýskançlýk iyilikleri mahveder. Nitekim Peygamberimiz (sas) þöyle buyurur: Ateþ odunu nasýl yerse (yakarsa) kýskançlýk da iyilikleri öyle yer (yok eder).

Bilesin ki, kýskançlýk, kalb hastalýklarýnýn baþlýcalarýndan biridir ve bu hastalýklar da ancak ilimle ve iyi ameller iþleyerek tedavi edilebilir.

Göz harama bakmaz

Allah korkusu taþýyan kul, haram yiyeceðe, haram içeceðe, haram giyeceðe vb. (kýsacasý) haram olan hiçbir þeye bakmaz. Dünyaya aç ve muhteris gözlerle deðil, ibret almak amacý ile bakar. Helal olmayan þeylerden bakýþlarýný uzak tutar. Nitekim Peygamberimiz (sas) þöyle buyurur: "Kim gözünü haramla doldurursa Allah da onun gözünü kýyamet günü ateþle doldurur".

Haram lokma yemez

Allah korkusu taþýyan kul, karnýna haram lokma sokmaz; çünkü haram lokma yemek, aðýr günahlardan biridir. Nitekim Peygamberimiz (sas) þöyle buyuruyor:
"Ýnsanoðlunun karnýna haram bir lokma inince, lokma midesinde kaldýðý sürece yerde ve göklerdeki melekler tekrar tekrar üzerine lanet yaðdýrýrlar. O lokmayý hazmederken öldüðü takdirde varacaðý yer cehennemdir".

Eller Allah rýzasý için çalýþýr

Allah korkusu taþýyan kimse, ellerini harama deðil, Allah'ýn rýzasýna uygun þeylere doðru uzatýr. Nitekim sahabilerden Kâ'bul Ahbar'ýn (ra) þöyle dediði rivayet edilir: Allah, her bir bölümü yetmiþ bin gözlü yetmiþ bin bölümü olan yakuttan yapýlma bir köþk yaratmýþtýr. Kýyamet günü bu köþke; ancak önlerine çýkan haram þeylerden Allah korkusu ile uzak duranlar girebileceklerdir.

Ayaklar Allah için yürür

Allah korkusu taþýyan kimse, günah iþlemeye deðil, Allah'ýn emrine uygun ve O'nun rýzasýný kazandýracak iþlere doðru yürür, alimlerle ve iyi amel iþleyenlerle buluþmak gayesi ile adým atar.

Ýbadete riya karýþmaz

Allah korkusu taþýyan kimse ibadetini sýrf Allah rýzasý için yapar, riyadan ve münafýklýktan kaçýnýr, böylelikle Allah'ýn haklarýnda þöyle buyurduðu kimselerden biri olur: "Rabb'inin katýnda ahiret, günahlardan korkanlar içindir". [1]
"Günahlarýndan sakýnanlar, hiç þüphesiz, cennetlerde ve pýnarlar(ýnýn baþlarýn)dadýrlar".[2] "Günahlardan sakýnanlar cennet ve nimetler içindedirler".[3] "Günahlardan sakýnanlar emin bir makamdadýrlar".[4]

Mü'minin korku ile ümit arasýnda bulunmasý gerekir. Buna göre bir yandan ümit kesmeksizin Allah'ýn rahmetini beklerken diðer yandan ibadet hali içinde çirkin hareketlerden vazgeçerek Allah'a tevbe eder. Nitekim Allah (cc) "Sakýn Allah'ýn rahmetinden ümit kesmeyin".[5] buyurmaktadýr,

[1] Zuhruf/35
[2] Zariyat/15
[3] Tur/ 17
[4] Duhan/51
[5] Duhan Suresi/ 5
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git