Haziran 25, 2019, 05:34:04
Haberler:

Böylece günahlarýný itiraf ederler. Artýk (Allah'ýn rahmetinden) uzak olsun, o alevli cehennemin mahkûmlarý! (Mulk -11)

Lâ Mevcuda Ýllallah !!!

Balatan ...Tefekkür..., Nisan 20, 2009, 01:35:36

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

LÂ MEVCUDA ÝLLALLAH !!!

Halk-eden,Yaradan "Bir" dir, "Tek"dir..
Gaye Yaradan-a varmaktýr, gaye ve hedef Tek de buluþmaktýr. Gaye ve hedef Tek ise, ayrýlýða düþmek nedendir? Gaye ve hedef Tek ise, ayrýlýða düþmek gaflettir.Allah 'a giden yol birdir. Rabb-e giden tek..

Ýkiliðe düþmek nedendir? Ýkilik, gaflet ve delalettir. Biz demek var iken, ben sen demek ikiliktir. Ayrýlýk yolda deðil, senin düþüncelerindedir.Bir yaradan ve yaratýlaný temsil eder, ikisi de Tek dir..

Ayrýlýk senin izanýndadýr..Yaradan da, yaradýlan da O-nun kendisidir. Demedi mi peygamber Mirac-da, perdeler kalktý, sýrlar ifþa oldu, baktým ki perde arkasýnda, nur ile bakar Muhammed..

Birlik sýrrýna kaç kiþi erdi? Ýkilikte sýr bulunmaz, iki kiþinin bildiði de sýr olmaz, sýrlar O nu her þeyde görenindir, sýrlar yollarý bir edenindir.

Ben-lik varsa sýrra mahzar olmak zor, benden, senden geçip varmalý bize, iþte o zaman sýrlar bir bir açýklanýr size..

Din, ayrýlýk deðil..birliðe uzanan yoldur. Din, Hakk dininin ýþýðýdýr..ýþýðý bulmuþsa kiþi, gayeye ulaþtýran yol ne güzel aydýnlanýr..

Dinler bir olmalý, kaynaðý tek..dinler araç olmalý, hedef ise Bir ..

Dinler aðacýn dallarý gibidir. Gaye ve hedef Tek ise, dallara bak hepsi gövdede birleþir. Dallar gövdenin sebebidir, gövde ise dallarýn..Hedef birlik ise, iyi bak, o zaman hepsi birliktedir. Dalý ayrý düþünürmüsün aðaçtan, ya da dalsýz bir gövdeye aðaç mý dersin?

Ey insanoðlu neden abes düþünürsün? Sen dal isen gövde Tek dir..

Sen kul isen, gövde Bir dir.

Sonra bir bak geriden de, gör o sýrrý..dalýyla, gövdesiyle..o aðaç ne güzeldir..

Düþün biraz düþün de Bi-llahi sýrrýna erenlerden ol..

Doðru izafidir, doðru deðiþir, doðru yarýn yanlýþ olur, tek doðru BÝR dir.

Yanlýþ izafidir, yanlýþ deðiþir, yanlýþ yarýn doðru olur, tek yanlýþ ÝKÝ-likdir.

Ben demeyi geç, sen demeyi geç, hatta biz demeyi de geç..sýrra er de yalnýzca
" O " de..

LÂ Mevcuda illallâh sýrrýna er de, O-dan baþka bir þey yok..de..

Gör basiret gözüyle O-nu ikilik bulmadan&

Sonra sus..sus ve dinle..sana söylenen sözü..sus ve dinle sana verilen sýrrý..anla ki..sana tüm yaratýlanlar hep bir aðýzdan söylesin..

LÂ MEVCUDA ÝLLALLAH
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git