Haziran 17, 2019, 11:46:29 S
Haberler:

Onlar þöyle cevap verirler: Evet, doðrusu bize, (bu azap ile) korkutan bir peygamber gelmiþti; fakat biz (onu) yalan saymýþ ve: Allah'ýn bir þey gönderdiði yok; siz olsa olsa büyük bir sapýklýk içindesiniz! demiþtik. (Mulk -9)

Yaratan ve Yaþatan Allah'týr(c.c)

Balatan ...Tefekkür..., Nisan 19, 2009, 03:34:42

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Yaratan ve yaþatan ALLAH'týr
Yaratmak kelimesini çeþitli manalarda kullanýyorlar. Rejimlerde ve ideolojilerdeki liderleri yaratan sananlar bu kelimenin hatalý sonuçlar doðurduðunu artýk gördüler.
Sosyalistler, kapitalistler liderlerine yaratan demekten sakýnmýyorlar. Yaratan, yaþatan, ALLAH'týr.
Ýslamiyet'ten uzaklaþanlar hem kendilerini hem de liderlerini putlaþtýrdý.
"Beþerin böyle dalaletleri var,
Putunu kendi yapar, kendi tapar
Zincirin altýnsa da koparýp kýr
Susmak ne demektir, yere haykýr,
göðe haykýr
Vicdan bile duymaz çýkmazsa bir ahý
Sessiz kölelerdir yaþatan bin bir ilahý"
ALLAH içimize inanmak kabiliyetini koymuþ. Bu sebepten inanmak zorunludur. Her insan mutlaka bir þeylere inanýr. ALLAH'a inanmayan, þeytana inanýr. Temiz gönüllere gölge düþürmemek için insanlarýn nelere nasýl inandýklarýný yazmayayým.
Gözü yaratan ALLAH, okunacak kitabý göndermiþ. Kulaðý yaratan, dinlenmesi gereken evliyayý, asfiyayý, alimleri göndermiþ. Beynimizi yaratan ALLAH, Ýslamiyet'i anlamamýzý emretmiþ. Müslüman, gerçeði araþtýran filozof deðildir. Ýslamiyet gerçeðin kendisidir. Müslüman'ýn da vazifesi Ýslamiyet'i anlamak ve anlatmaktýr. Mademki müspet ilimler (ispatlý ilimler) bugün yaygýndýr. Bu sebepten dini bilgileri de ispatlý isterler. Ýslam'ýn her konusu ispat edilebilir.
Nefsimiz için inanýrýz, baþkalarý için ispat ederiz. Mademki dalalet fen ve felsefeden geliyor. Ýman hakikatleri de fen ve felsefe ile anlatýlýr. Nasýl ki her silahýn en büyük düþmaný ayný silahsa; insanlarý saptýran bilgiler, insanlarýn irþadýnda da iþe yarar. Çünkü dinsiz ilim yoktur. Ýlimlerin, bilimlerin bütünü ALLAH'ýn yarattýklarýný anlatýr. ALLAH'ýn yarattýklarýný anlatan bilimler dinsiz olamaz. Natürizm, materyalizm gibi bilimler ilmin yönünü saptýrýyorsa, Müslümanlar da ilmin, bilimin doðru hedeflerini göstermelidir.
"Ahirzamanýn harpleri harflerle olacaktýr." Müslümanlar kapitalistlerin putlaþtýrdýðý parayý esir alýp Ýslam'ýn emrine sokacaktýr. Müslümanlar materyalistlerin putlaþtýrdýðý bilgiyi esir alýp Ýslam'ýn emrine sokmalýdýr. Okul ile camiyi, akýl ile imaný, Müslüman ile Ýslamiyet'i bütünleþtirmek zorundayýz. Ýnsan yaratýktýr, yaratan olamaz.
HEKÝMOÐLU ÝSMAÝL
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git