Haziran 19, 2019, 07:56:03 S
Haberler:

Eðer onlar seni, hakkýnda bilgin olmayan bir þeyi (körü körüne) bana ortak koþman için zorlarlarsa, onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüþünüz ancak banadýr. O zaman size, yapmýþ olduklarýnýzý haber veririm. (Lokman -15)

El-Vedûd

Balatan ...Tefekkür..., Nisan 18, 2009, 08:27:52 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Vedud
Mü'minleri seven , Kullarýný en fazla seven, sevilmeye en layýk olan

Rabbinizden baðýþlanma dileyin, sonra O'na tevbe edin. Gerçekten benim Rabbim, esirgeyendir, sevendir. * Hud 11:90 O çok baðýþlayandýr, çok sevendir * Buruc 85:14


Çok þefkatli, muhabbetli, salih kullarýný çok seven ve onlarca çok sevilen, onlarý rahmet ve rýzasýna erdiren; sevilmeye ve dostluðu kazanýlmaya yegane lâyýk olandýr. Sevgi ve dostluk hissini yaratandýr (Hud, 1 1/90).

Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

...Tefekkür...

Yâ Vedûd!
Nefsimi kudret elinde tutansýn Sen.
Hayrý benden fazla isteyensin Sen.
Hilkatin þerefinden ayýrma beni.
Tut elimden sýmsýký býrakma beni.
Nahif bedenime yüklemiþsin yükü,
daðlarýn bile taþýmaya takati yok,
Sultansýn lâ raybe diyor lisaným.
Kuvve-i nemle mübtela kýl beni.
Yüz üstü býrakma, ezdirme beni.

Yâ Vedûd!
Seversin bilirim beni benden çok.
Acýrsýn bilirim gayrý sözüm yok.
Hüzün kokulu gecede açtým elimi,
inerken hicabýmdan birkaç damla yaþ,
Kimsesiz ve öksüz býrakma beni

Yâ Vedûd
Elif gibi dimdik yaþayamadým,
alfabemi yaktým inan ye olmadým.
Renklerim kayboldu, yok var sadece,
siyah-beyaz resmine baktým hayatýn,
ve öfkeme yenildim, malum doymadým.
Sevenlere býraktým tüm çiçekleri,
baþýmda tacým olmasa ne çýkar,
içtim acý þerbeti susuz çöllerde,
bu sefer dikenleri ben topladým.

Yâ Vedûd!
Nâr-ý cehennemden mu'tezil eyle.
Geceyi yaran aydýnlýk aþkýna,
karanlýk dünyamý münevver eyle.
Razýyým öleyim tek, göreyim seni.
Varsýn olsun zaman mýhlasýn beni.
Bir muþtu beklerim ki iþte Azrail,
vuslata beþ kala son sözüm olsun:
Ýlâhi kapýndayým ne olur al beni


Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

...Tefekkür...

Ya Vedud!

Sen sevdiðin ve sevdirdiðin için bakar yüzler yüzlere
Sen sevdiðin ve sevdirdiðin için güneþ doðar günlere
Sen sevdiðin ve sevdirdiðin için baharýn gelir her yere
Sen sevdiðin ve sevdirdiðin için kelamýn deger dillere


Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

...Tefekkür...

Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git