Haziran 17, 2019, 11:24:34 S
Haberler:

De ki: O bilgi, ancak Allah'a mahsustur. Ben ise sadece apaçýk bir uyarýcýyým. (Mulk -25)

Selam Kelamdan Öncedir.....

Balatan ...Tefekkür..., Nisan 18, 2009, 04:37:57 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

ALLAHýn selamý, rahmeti, bereketi üzerinize...


Peygamberimiz (sav) buyurdu ki: “Binekli olan yürüyene, yürüyen oturana selâm verir. Yürüyerek karþýlaþan iki kiþiden önce selâm verenin sevabý ve derecesi daha üstün olur.”

Câbir (r.a.) Resûlullah’ýn (s.a.v.) þöyle buyurduðunu rivayet etti: “Binekli olan yürüyene, yürüyen oturana selâm verir. Yürüyerek karþýlaþan iki kiþiden önce selâm verenin sevabý ve derecesi daha üstün olur.” (a.g.e.,5/293–14)

Ebû Hüreyre (r.a.) Resûlullah’ýn þöyle buyurduðunu rivayet etti: “Sizden biriniz bir meclise vardýðýnda selâm versin. Ayrýlýrken de selâm versin. Ýkinci selâm da birincisi kadar mühimdir.” (a.g.e.,5/294–17)

Hz. Câbir’in (r.a.) rivayetine göre Peygamberimizi (a.s.m.) þöyle buyurmuþtur: “Selâm kelamdan -sözden- öncedir.” (Tirmizî, Ýstizan: 11)

Hz. Enes (r.a.) þöyle rivayet etmiþtir: “Resûlullah (a.s.m.) bana, ‘Evladým, evine girdiðin zaman selâm ver. Senin ve ev halkýn için berekete sebep olur’ buyurdu.” (Tirmizî, Ýsti’zan: 10)

Ali bin Ebû Talib’den (r.a.) rivayet edildiðine göre Peygamberimiz (a.s.m.) þöyle buyurmuþtur: “Bir topluluk diðer bir topluluða uðradýðýnda, içlerinden birinin selâm vermesi kafidir. Ayný þekilde, oturanlardan da birinin selâmý almasý kafidir.” (Ebû Dâvud, Edeb: 141)

Gerek selâm verirken, gerekse selâmý alýrken, muhataba duyuracak bir sesle söylemek lazýmdýr. Selam veren kiþinin iþitilmeyecek bir þekilde selam vermesi, selamý alanýn da iþitilmeyecek bir sesle almasý, selamlaþma âdabýna aykýrýdýr.

Muaviye b. Kure, Resûlullah’ýn (s.a.v.) þöyle buyurduðunu nakletmektedir: “Selam verdiðiniz zaman, selâmýnýzý duyurunuz. Selama karþýlýk verdiðiniz zaman da duyurunuz.” (Tenbihü’l–Gafilin. C.2/816)

ve lütfen ALLAHýn selamýný anlamsýz 2 harfe hapsetmeyin... selametle...Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

liprade

Selamun aleykum...

Allah c.c razý olsun...

Çok mühim ama pek ehemmiyetini kavrayamadýðýmýz bir mevzu...
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Bevadih

Allah razý olsun gül yüreklim..

Hatýrlattýn...!

can rüba

Selamun aleyküm tefekkür ablacým.Allah razý olsun.

Yukar git