Haziran 26, 2019, 10:04:31 S
Haberler:

Ve: Þayet kulak vermiþ veya aklýmýzý kullanmýþ olsaydýk, (þimdi) þu alevli cehennemin mahkûmlarý arasýnda olmazdýk! diye ilâve ederler. (Mulk -10)

USB Bellekten Windows XP Kurulumu !

Balatan TakeOne, Nisan 18, 2009, 01:56:55

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

TakeOne

USB bellekten XP kurulum dosyalarýný atabileceðinizi ve yükleyebileceðinizi biliyor musunuz. O zaman bu yazýmýzý dikkatlice okuyun.

Geçen gün sizlere USB bellekten Vista’yý kurmayý anlatmýþtýk. Birçok okuyucu bu yazýmýzý çok beðendi. Fakat ayný yöntemi XP için  de yazmamýzý istediler.

Bu yazýmýzda Windows XP kurulum dosyalarýný nasýl USB belleðe atacaðýnýzý ve buradan da nasýl kurulum yapacaðýný anlatacaðýz.
Ýhtiyacýnýz olan tek þey 1 GByte kapasiteli bir USB disk ve sistemi USB’den Boot eden bir anakart.

[IMG]http://www.paylaskiresim.com/img/5ts4krn3a4.jpg[/img][/CENTER]

USB bellekten kurulum neden bu kadar önemli. Orijinal CD’niz çizilmiþ olabilir ve kurulum esnasýnda hata da verebilir. USB’den yapýlan bir kurulum çizilme derdi yok. Buna ek olarak optik sürücüsü olmayan diz üstü sistemlere bu yöntemi bilmeniz þart. Kaldý ki USB bellek ile yapýlan kurulum Windows CD’sinden çok daha hýzlý.

[B]USB MultiBoot 10 Programýný Ýndirin[/B]

Ýlk yapmanýz þey USB MultiBoot 10 programýný indirmek. MultiBoot 10 esasýnda birçok programý içinde bulunduran bir klasör. Bu klasörün içini açýp USB_MultiBoot_10.cmd adlý dosyayý çalýþtýrýn.

USB MultiBoot 10 programýný indirmek için aþaðýdaki linki týklayýnýz.

http://www.911cd.net/forums//index.php?act=attach&type=post&id=1054

[IMG]http://www.paylaskiresim.com/img/q2855889l8.jpg[/img][/CENTER]

Karþýnýzda ilk olarak bir DOS ekraný çýkacak. Bu DOS ekranýnda bu program hakkýnda bilgi veriliyor. Bu bilgiyi geçmek için herhangi bir tuþ’a basýn. 

[B]USB Belleði Sisteme Takýn[/B]

USB belleði sisteme takýn ve DOS penceresinde gelen “H” harfini basýn. Bu oldukça önemli bir özellik. Çünkü burada USB belleðe bir format atmanýz gerekecek. Bu format ikinci bir program çalýþtýrýlarak yapýlýr.

[CENTER][IMG]http://www.paylaskiresim.com/img/2gx1viur1.jpg[/img][/CENTER]

DOS penceresinde H harfine basýn ve bekleyin. Vista kullanýcýlarý burada “Yönetici haklarý” isteniyor. Böyle bir durumda Baþlat menüsünden Denetim masasýna gidin. Burada kullanýcý hesaplarýna ulaþýn. Kullanýcý hesap denetimini aç veya kapa seçeneðini girin ve kutucuðu iþaretleyip bu pencereyi terk edin. Bunu yaptýðýnýzda HP USB Disk Storage Format programý açýlacak.

[B]USB Belleðe Format Atýn[/B]

Açýlan pencerede dikkat etmeniz gereken tek þey en üst’te USB belleðinizin tanýnmýþ olmasý. File System, Fat32 olarak iþaretlenmeli. Ýþlem uzun sürmesin diye Quick Format seçeneði de iþaretlenmeli.

[CENTER][IMG]http://www.paylaskiresim.com/img/javdb7nh4w.jpg[/img][/CENTER]

Bunu yaptýðýnýzda USB bellekte tüm bilgiler silinecek. Dosya formatý Fat 32 olacak ve Windows XP kurulum dosyalarý için hazýr olacak.

[B]Windows XP Dosyalarýný Göstermek[/B]

Windows XP dosyalarýný burada göstermeniz gerekiyor. USB belleðe kopyalayacaðýnýz kaynaðý vermelisiniz. Bu Windows XP CD veya sabit disk’te bulunan klasör olabilir. Yapmanýz gereken tek þey, DOS penceresinden “1” harfini girmek ve Enter tuþuna basmak.

[CENTER][IMG]http://www.paylaskiresim.com/img/rcpp9wj06.jpg[/img][/CENTER]

Çýkan pencerede size kaynaðýn yolu sorulacak. C sürücüsünün içine attýðýnýz Windows XP dosyasýný göstermeniz gerekir. Aynýsý optik sürücü içinde olan Windows XP yolunu için de geçerli.

[CENTER][IMG]http://www.paylaskiresim.com/img/12xyqb4na.jpg[/img][/CENTER]

[B]USB Belleðin Harfini Girmek[/B]

DOS penceresine geri döndünüz. Þimdi sýra “2” harfini girip Enter’a basmak olacak. Burada yine bir önceki ekran gibi bir “klasöre göz at” penceresi çýkacak. USB belleðin harfini buraya girin.

[CENTER][IMG]http://www.paylaskiresim.com/img/i7uz9uas6.jpg[/img][/CENTER]

USB belleðin harfini girdiðinizde ikinci bir pencere açýlacak. Bu pencereler makine adý, kullanýcý adý, yönetici parolasý, Windows XP parolasý gibi bilgiler girecek. Bu alanlarý doldurmalýsýnýz. Bunu yaptýðýnýzda Windows XP kurulumunda size makine adý, yönetici parolasý ve benzeri þeyler sorulmayacak.

[CENTER][IMG]http://www.paylaskiresim.com/img/c39w3biyyl.jpg[/img][/CENTER]

[B]Dosyalar Kopyalamaya Hazýr[/B]

Ýstenilen bilgiler girildiðinde tekrar DOS penceresine dönüyoruz. Þimdi sýra geldi kurulum dosyalarýný belleðe kopyalamaya. Bunun için “3” harfini girip Enter tuþuna basýn.

[CENTER][IMG]http://www.paylaskiresim.com/img/s1ez46rhth.jpg[/img][/CENTER]

Kopayalama iþlemi biraz uzun sürebilir. Arada bir pencere de açýlabilir. Burada karþýnýza çýkan tüm pencereleri “Evet” ile iþaretleyin ve kurulumun bitmesini bekleyin.

[CENTER][IMG]http://www.paylaskiresim.com/img/e1xdhznfid.jpg[/img][/CENTER]

[B]Windows XP Kurulumu[/B]

Windows XP kurulum dosyalarý USB belleðin içine kopyalanmýþ durumda. Bu belleði þimdi istediðiniz sisteme takabilirsiniz. Anakart’ýn USB-HDD’ye göre ayarlanmýþ olduðuna dikkat edin.

[CENTER][IMG]http://www.paylaskiresim.com/img/2off0c199.jpg[/img][/CENTER]

Sistemi USB bellekten açýn ve ilk seçenek olarak “1” harfini girin. Bu oldukça önemli bir durum. USB belleði Windows XP kurulana kadar çalýþtýrmayýn.

Sistem yeniden baþladýðýnda tekrar 1 harfini girin. Arkasýndan da “2” harfi için grafik ara yüz’ü kullanýn. Hepsi bu kadar.

samimisamimi

o konuyu gordum tabi sordugum bu sekil olur mu acaba?

TakeOne

Dikkat edersen ikisindede farklý uygulamalar var. Ben denemedim, seçim senin.

Yukar git