Haziran 26, 2019, 10:01:11 S
Haberler:

Ve: Þayet kulak vermiþ veya aklýmýzý kullanmýþ olsaydýk, (þimdi) þu alevli cehennemin mahkûmlarý arasýnda olmazdýk! diye ilâve ederler. (Mulk -10)

USB Bellekten Windows Vista Kurulumu !

Balatan TakeOne, Nisan 15, 2009, 11:33:05 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

TakeOne

USB bellekten Vista yükleyebileceðinizi biliyor musunuz. Hatta USB bellekten yapýlan kurulum Vista CD’sinden çok daha hýzlý. O zaman bu yazýmýzý dikkatlice okuyun.

[IMG]http://www.paylaskiresim.com/img/lm72zsogu.jpg[/img][/CENTER]

Vista’yi bilgisayar sistemine kurmak baya bir uzun sürüyor. Peki bu kurulumu kýsaltmak sizin elinizde olduðunu biliyor muydunuz. Ýhtiyacýnýz olan tek þey 4 Gbyte kapasiteli bir USB disk ve sistemi USB’den Boot eden bir anakart.

[CENTER][IMG]http://www.paylaskiresim.com/img/x2gxctoe88.jpg[/img][/CENTER]

Vista CD’sini USB belleklere yükleyip, kurulumu buradan çalýþtýrmak size önemli bir zaman kazandýrýr. Bu oldukça optik sürücüsüne sahip olmayan sistemler için büyük bir avantaj. Örneðin Netbook sistemler optik sürücüsüne sahip deðiller. Fakat birçok kiþi bu sistemlere nasýl Vista kuracaðýný bilmiyor.

Oysa yapmanýz gereken tek þey sizlere adým adým anlatacaðýmýz yöntemi aynen uygulamak ve kurulumu da baþlatmak.

[B]USB Belleði Sisteme Takýn[/B]

Ýlk olarak en az 4 Gbyte büyüklüðünde olan USB belleði sisteme takýn. Bu belleðin sistem tarafýndan kurulmasýný bekleyin ve baþlat menüsünde yer alan komut satýrýna “CMD” komutunu girin.

[CENTER][IMG]http://www.paylaskiresim.com/img/z72zxyu5hl.jpg[/img][/CENTER]

Bu komutu girdiðinizde size DOS ekraný açýlacak. Ýþte bu ekrana “Diskpart” komutunu yazýn.

[B]Sistemdeki Diskleri Görmek[/B]

Sistemdeki diskleri görmek için “List Disk” komutunu mutlaka yazýn. USB belleðin hangi disk’e göre atandýðýný bulmanýz gerekiyor. Aksi takdirde ezbere yapacaðýnýz bir iþ dosyalarýn var olduðu baþka bir disk’i silebilir.

[CENTER][IMG]http://www.paylaskiresim.com/img/d7fgsjuaha.jpg[/img][/CENTER]

Burada sisteme baðlý olduðunuz USB belleði tanýmanýz gerekiyor. Bizim örneðimizde 8 GByte’lýk bir disk kullandýk. Ýþte bu disk burada disk 1 olarak görünür.

[B]Diskleri Seçmek[/B]

USB belleðimiz disk 1 olarak göründü. Sistemimizde tek bir sabit disk var. Sabit disk burada disk 0 ve USB bellek de disk 1 olarak göründü. Ýki sabit diskli sistemde USB bellek disk 2 olarak görünecektir. Bu yüzden mutlaka dikkat edilmeli.

[CENTER][IMG]http://www.paylaskiresim.com/img/e0d2wt6qnv.jpg[/img][/CENTER]

Örneðimizde USB bellek disk 1 olarak göründü. Ayný pencereye "select disk 1" komutunu girmeniz gerekiyor.

[B]Diski Temizlemek[/B]

Sýra geldi USB belleðin içini temizlemek. USB bellek “Clean” komutu ile silinir. Burada yapacaðýnýz bir hatanýn geri dönüþü yok. Bu yüzden dikkat edilmeli.

[CENTER][IMG]http://www.paylaskiresim.com/img/rulump6kbg.jpg[/img][/CENTER]

Clean, USB belleðin birimini siler. Delete gibi iþ görmez.

[B]Birimi oluþtur[/B]

USB belleðin içi tamamen silindi. Þimdi bu belleðin birimini oluþturmamýz gerekiyor. Bunun için “Create Partition Primary” komutunu yazýn.

[CENTER][IMG]http://www.paylaskiresim.com/img/4hdpamuy0c.jpg[/img][/CENTER]

Burada fazla bir müdahalae etmiyoruz. 32 GByte’lýk bir ürün olsa bile farklý birimler oluþturmuyoruz. Bu oldukça önemli.

[B]Birimi Seç[/B]

Birimi oluþturmamýz lazým. Tek bir birim oluþturduðumuz için “select partition 1” komutunu kullanmamýz gerekiyor. Bu komut yine ayný pencereye yazýlýyor.

[CENTER][IMG]http://www.paylaskiresim.com/img/861e6buoi1.jpg[/img][/CENTER]

Bu iþlem profesyonel olmayan kullanýcýlar için. Bu yüzden de tek bir birim oluþturduk. Birçok birim kullanýldýðýnda Select Partition 1 yerine farklý sayýlar kullanýlabilir.

[B]Birimi Çalýþtýr[/B]

Tabi birimi oluþturmak ve seçmek yeterli deðil. Bu ürünü aktif hale getirmek gerekir. Bunun için “active” komutunu girmek gerek.

[CENTER][IMG]http://www.paylaskiresim.com/img/jcvmkdln4.jpg[/img][/CENTER]

Bu oldukça önemli bir komut. Bu komutu yazmazsanýz bir sonraki adýmlar boþuna yapýlmýþ olur.

[B]Birime Format Ýþlemi[/B]

Sýra geldi format iþlemine. Burada Fat32 dosya formatýný kullanmak þart. Bunun için de “format fs=fat32” komutunu kullanýn.

[CENTER][IMG]http://www.paylaskiresim.com/img/frdootk7a.jpg[/img][/CENTER]

Fat32 dosya sistemini kullanmanýz þart. NTFS ve FAT16’de bu iþlem çalýþmýyor.

[B]Birimi Atama[/B]

Format iþlemi bitti. Geriye pek bir þey kalmadý. Yapmanýz gereken “assign” komutu ile birimi atamak. Bu yapýldýðýnda USB belleðiniz sistem tarafýndan bir harf alýr.

[CENTER][IMG]http://www.paylaskiresim.com/img/aj957ub9xm.jpg[/img][/CENTER]

USB belleðinizin harfini mutlaka bilmeniz gerekiyor. Masaüstünde yer alan Bilgisayarým ikonun çift týkladýðýnýzda USB belleðiniz görebilirsiniz. USB belleðin harfini buradan okuyabilirsiniz.

[B]Vista’yý USB Belleðe kopyala[/B]

Sýra geldi son iþleme. Vista CD’sini USB belleðe kopyalamalýsýnýz. Xcopy (Optik sürücüye atanan harf):\*.* /s/e/f (USB belleðe atanan harf):\ komutunu kullan.

Bu örneðimizde optik sürücümüz “D” harfini USB belleðimiz de “E” harfini kullanýyor. Bu halde komutumuz “Xcopy d:\*.* /s/e/f e:\” olarak yazýlmalý.

[CENTER][IMG]http://www.paylaskiresim.com/img/mhayj8wqtc.jpg[/img][/CENTER]

Vista CD’sini sabit disk’e (Örn: C:\vista) kopyalayan kiþilerde durum biraz daha farklý. Burada Vista klasörünün C sürücüsünün altýnda olduðunu varsayalým. O zaman “ “Xcopy c:\vista\*.*  /s/e/f  e:\” olarak deðiþtirilmeli.

Hepsi bu kadar. Anakartýn BIOS’undan USB-HDD Boot seçeneðini iþaretleyin. USB belleði sisteme takýn ve Vista kurulum iþlemini buradan baþlattýn.

Yukar git