Haziran 27, 2019, 08:56:13
Haberler:

Elif. Lâm. Mîm. Ýþte bu âyetler, hikmet dolu Kitab'ýn âyetleridir. (Lokman -1,2)

El-Lâtîf

Balatan ...Tefekkür..., Nisan 15, 2009, 01:17:09 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Latif
Lütfedici , En ince iþlerin bütün inceliklerini bilen,lütuf ve ihsan sahibi olan


Gözler O'na eriþemez, halbuki O, gözleri görür, O, eþyayý pek iyi bilen, her þeyden haberdar olandýr * En'am 6:103 Görmedin mi, Allah gökten su indirdi, böylece yeryüzü yemyeþil donatýldý. Þüphesiz Allah, lutfedicidir, her þeyden haberdardýr * Hac 22:63 (Lokman, öðütlerine devamla þöyle demiþti:) 'Yavrucuðum! Yaptýðýn iþ (iyilik veya kötülük), bir hardal tanesi aðýrlýðýnca olsa bile ve bu, bir kayanýn içinde veya göklerde yahut yer(in derinliklerin)de bulunsa, yine de Allah onu (senin karþýna) getirir. Doðrusu Allah, çok lütufkardýr, her þeyden haberdardýr.' * Lokman 31:16 Evlerinizde okunmakta olan Allah'ýn ayetlerini ve hikmeti hatýrlayýn.Þüphesiz Allah latifdir,haberdar olandýr * Ahzab 33:34 O, yarattýðýný bilmez mi? O, Latif'tir; Habir'dir * Mülk 67:14


En ince iþlerin bile bütün inceliklerini bilen, nasýl yapýldýðýna nüfuz edilemeyen en ince þeyleri de yapan, seçilmez yollardan da kullarýna çeþitli faydalar ulaþtýrandýr (el-En'âm, 6/103).Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

...Tefekkür...

“Ya Latîf”

Gözle görülmeyen. Lütfu ve baðýþý çok anlamlarýna gelen Yüce Allah’ýn ism-i þerifidir.


Hayat verdin sen yaþatýp
Hak-i zemini döþetip
Lütfun bizleri kuþatýp
Vuslatýn sarsýn “Ya Latîf”


Bismihi,

Ey Yüce Allah’ým,

Sultaným,

Ya Latîf,

Vakit akþam olunca, hüzünlü bir imbat rüzgarý inceden inceye eser avare yüreklerimize...Hayat denen dar-ý dünya karanlýða gömülünce, yalnýzlýk evlek evlek bizi sarýnca bir ürperti duyar ruhumuzun can evi.
Senin sevgi seline acýkýr ruhumuzun en gizli yanlarý…Günün hýrçýnlýðý, zamanýn aymazlýðý alýr götürür bizi yalnýzlýðýn okyanusuna. O zaman biliriz ki gurbetteyiz ve yaratanýmýzdan ayrý düþmüþüz.

Bir anda dualara sýðýnýrýz, dualar bizi alýr terkisine.

Hudutlar hoþ geldin derken güne, ferahbaþ dualar kanatlanýr yüreklerin can evinden. Seherin keskin kýlýcý iner tüm karanlýða.Eskiyen cihan tazelenir, neþv ü nema bulur dualarýn efsununda.
Þefkatten yüreklerin sergilendiði, merhametin lavanta, leylak kokan sandukalardan çýkarýldýðý kutlu saatler kurulur hayat ýrmaðýnda.
Tüm güzelliklerin önü açýlýr.
Lütfun, keremin kucaklar cümle mahlukatý. Cihan senin letafetinle tazelenir. Bütün günler bilgelik çaðýna eriþir dualarýn kucaðýnda.

Bu sana geliþlerin içinde sevgi mayalanýr.

Letafetinle beze ruhumuzu Ya Latîf…

Bizi sar, bizi onar, bizi saðalt…


Kullarýna ihsan eden
Sen Lütufkârsýn “Ya Latîf”
Dilediðini yaratan
Her þeyde varsýn “Ya Latîf”


Rabbim,

Ey ulu sultaným, Allah’ým,

Saðýr ve dilsiz günlere hapsolmuþ umutlarýmýzý yeniden yeþert. Þükür ki en çok onu söyler onunla yýkardýk düþlerimizi…
Þimdi iflas etmiþ kalplerin kuytusunda þükür hatýrlanmýyor Rabbim.. Sadakat vefasýz, diller þükürsüz, þefkat firaridir artýk...
Tufan öncesi sabahlara uyanan bedenimiz yorgun ve üzgün... Her sabah yeni baþtan kurulan dünyaya, yeni baþtan ömür elbiselerini giyinen gafil insanlýðýn, sefil medeniyetinde uyukluyor ruhumuz...
Bir hazan elemiyle yürüdüðümüz yollara kar yaðýyor Rabbim...
Hodbin yürekli adamlar kuþatmýþ iyilik bahçelerimizi. Gül kokulu bahçelere hasretiz her dem seni þakýdýðýmýz...
Lütfunla bahçelerimize kerem et. Aþina yüzlerde bin pinhan gizli. Tenha sokaklara, üþüten step hüznü ve yalnýzlýðý baðdaþ kurup oturmuþ. Eþkýya gülüþlü Arnavut kaldýrýmlar sýrýtýyor ardýmýzdan müstehzi... Günahlarý çoðalan caddeler raks ediyor, akþamý derelere sarkýtan zaman acýmasýz ve düzenbaz...

Öfkenin mayýnlarý tutmuþ sokaklarý.

Bilcümle yaþananlar þimdi bilmece artýk.

Hayrýn þimþekleri yaðmur getirmiyor…

Letafetinle beze ruhumuzu Ya Latîf…

Bizi sar, bizi onar, bizi saðalt…


Lutfunlara derûna baktýr
Gözlerimiz nur-u Hakk’týr
Senden gizli bir þey yoktur
Sen haberdârsýn “Ya Latîf”


Ya Latîf,

Sultaným,

Rabbim,

Senin lütfun can katar canýmýza. Yataðýnda inildeyen hastanýn umudu, yoksulun çalýnacak kapýsý, yetimin yüreðini kuþatan þefkatin eli senin ülkenden esen rahmet esintisinin efsununa kilitlidir.
Yüzümüze kapanan bütün kapýlarýn anahtarý yalnýz sendedir Rabbim. Dualarýn uðradýðý evlerin saffeti çaðýrýr huzuru.
Þehrin uðultusu kesilir, her þey güzellik adýna, iyilik adýna yeni baþtan can kesilir. Uykularýn tatlandýrdýðý bir sabah vakti, çalmayan kapýlar çalýnýr, unutulan mezarlara dualar rahmet olup yaðar usulca.
Ruhumuzun düðmelerini manevi iklimine ilikleyen tüm güzellikler, lütfundan destur alýp, yürür günün üzerine.

Acýlar diner. Ayvalar yeniden çiçek açar. Güneþ, yavaþ yavaþ yüreklerin en onulmaz köþelerine iner. Isýnýr gönül kafesi...
Efsane olan vefa görünür sonra. Güzün hüznüne menekþelerin kokusu siner. Hüthüt kuþu vuslatý muþtular. Rahmetin eli dolaþýr üzerimizde.

Þüphesiz senin her þeye gücün yeter, þükürler olsun sana Allah’ým…

Letafetinle beze ruhumuzu Ya Latîf…

Bizi sar, bizi onar, bizi saðalt…


Bilgindedir açýk gizli
Kullarýn gayreten nazlý
Ýkram edip kerem fazlý
Sevene yârsýn “Ya Latîf”


Ya Latîf

Ey Sevgili,

En Sevgili, Sultaným,

Senin varlýðýný her dem tespih eden yüreðim bir akþam vakti giyindi derin bir melali. Kaybettiðim, boþa harcadýðým zaman ve sensiz geçen hüsran dolu yýllarýma yandým.
Bir de garipliðime, yalnýzlýðýma, çaresizliðime, hüznüme, kara bahtýma.Varlýðýyla her daim Hakk Hakk diyen inanan bir bahçenin inanmýþ bir çiçeðini tanýdým sonra.
Akþamýn eþiðinde uzaktaki þafaða gülümsüyordu çiçek diliyle. Zamanýn ihtiyar çehresine inat biliyordu zamaný geldiðini sevmenin, el açmanýn yaradana... Zarafetin zayýflatýp incelttiði bir güzellikle çýkýp geliyordu ötelerden.
Uzak vadilerden kimselerin bilmediði güzel bir türkü söylercesine bir ezan vakti söylüyordu üstelik türküsünü.
Akþama özeldi tam güzelliði. Bir buðu gibi, þaþýrtarak, efsunlu bir iz býrakarak yürüdü gitti yüreðimin üzerine basa basa. Bir kalbim varmýþ meðer tanýmadýðým, kimsenin bilmediði. Kalbimi masivanýn yalancý ellerine tutsak etmiþim meðer…
O akþam ben de yürüdüm ezan çiçeði gibi sana doðru. Dualarým ellerindeydi, yüreðim sevginle dolu doluydu.
Senin lütfun, senin keremin kuþatmýþtý her þeyi.

Bildim, gördüm, inandým…

Letafetinle beze ruhumuzu Ya Latîf…

Bizi sar, bizi onar, bizi saðalt…Yarattýðýn her þey hoþtur
Hikmet var haþa ki boþtur
Zikrin ne güzel bir iþtir
Sonsuz bir kârsýn “Ya Latîf”


Rabbim,

Sevgili, En sevgili,

Ey Sevgili,

Senin lütfunla, senin kereminle insanlýktan, dostluktan yana ne varsa gelir bulur cananý biliyorum.
Sen ol, dersen huzur, bir peripeyker edasýyla gelir konar insanlýðýn omzuna. Nispet kokan sözcüklerin yol bulmadýðý, unutulmuþ sevinçlerin hayaliyle yanýp tutuþan gönüller sermest olur.
Ýdris çiçeði açar, merhameti unutan yüreklerde. Þebnem, þefkatin ellerinden tutup gizlice yaðar yüreklerin kuytusuna.
Unutulan, unutan merhametin yumuþak elerinden tutunur. Evliya nefesi karýþýr dualara.
Huzura erenler bir hoþ olur. Senin aþkýnla, senin letafetinle kuþanan yürekler, güzelliðin sýrlý kulelerine yükselip tutunur Süleyman’ýn tahtýna. Barýþanlar, ürkek ve çekingen sevinçlerini katar sükunete.
Gizli olan ayan olur âmanýn gözüne.

Senin hikmetin, senin kudretin yürekten yüreðe yol bulur Rabbim…

Letafetinle beze ruhumuzu Ya Latîf…

Bizi sar, bizi onar, bizi saðalt…Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

...Tefekkür...

Ya Latif!

Senin hükümlerin her seyin her haline inceden inceye nüfuz eder
Hükmüne razi olmayý lütfet bana
Lütfunu hakkýmda hükmün eyle
Hükmünü hakkýmda latif eyleRabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

...Tefekkür...

Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git