Temmuz 19, 2019, 04:31:15 S
Haberler:

Yavrucuðum! Yaptýðýn iþ (iyilik veya kötülük), bir hardal tanesi aðýrlýðýnda bile olsa ve bu, bir kayanýn içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa, yine de Allah onu (senin karþýna) getirir. Doðrusu Allah, en ince iþleri görüp bilmektedir ve her þeyden haberdardýr.  (Lokman -16)

Duasýz Üþür Yürekler

Balatan oski, Mart 25, 2008, 10:56:01 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

oski

Sana bir dua eden olsun
Sen birine dua et!
Duasiz üsür yürekler...

Biliyor musun?..
Baskasina dua ettiginde, aslinda sen kendine dua ediyorsun!
Ne kadar çok kimse için dua edersen, o kadar çok KAZANIYOR YA DA KAYBEDIYORSUN!

Çünkü melekler,
Duan, rahmet ve hayr ise: " Bir misli de sana olsun, amin",
Duan zulmet ve ser ise: " Bir misli de sana olsun, amin" derler...

Dua: içimizle muhasebe olunacagimiz bir SIR dir..
Bir ayine gibidir tipki, içimizi yansitir bize..
Rabb'e sunulan bir arzuhaldir dua, geri döner bize o kapilardan yüregimizce..

Hep hayra dua edenlerin, maddeten ve manen hayirlara ermesi, serre dua edenlerinse, rahmetten mahrum kalmasi bundandir iste..

Duasiz üsür yürekler bil!..
Sana bir dua eden olsun
Sen birine dua et!

Bilmezsin hangi kirik gönlün duasidir karanliklarini aydinlatan, sana ummadik kapilar açan..
Bilmezsin kimin için ettigin duadir, seni böyle ayakta tutan...

Hiç üsümesin yüreklerimiz için,
Dualarda bulusalim..
Daim dualasalim..

Allahin o guzel selami hepimizin uzerine olsun...

"Kullarým Beni sana soracak olursa, muhakkak ki Ben (onlara) pek yakýným. Bana dua ettiði zaman dua edenin duasýna cevap veririm. Öyleyse, onlar da Benim çaðrýma cevap versinler ve Bana iman etsinler. Umulur ki irþad (doðru yolu bulmuþ) olurlar." (Bakara Suresi, 186)

(Ya Rabbi, Sana ve Resulüne itaat etmemizi ve bildirdiklerinle amel etmemizi nasip eyle!)

(Ya Rabbi, faydasýz ilimden, makbul olmayan ibadetten ve kabul edilmeyen duadan sana sýðýnýrým.)

(Ya Rabbi, bildiðimiz-bilmediðimiz bütün iyilikleri ver, bildiðimiz-bilmediðimiz bütün kötülüklerden de koru!)

(Ya Rabbi, her iþimizin sonunu güzel eyle, dünya sýkýntýlarýndan ve ahiret azabýndan bizi koru!)

(Ya Rabbi, bizi sabreden ve þükredenlerden eyle!)

(Ya Rabbi, bizi dostlarýna dost, düþmanlarýna düþman olanlardan eyle!)

(Ya Rabbi, acizlikten, tembellikten, korkaklýktan, cimrilikten ve her çeþit hastalýktan sana sýðýnýrým!)

(Ya Rabbi, iþinde sebat eden, nimetine þükreden, ibadetini güzel yapan ve doðru konuþanlardan eyle!)

(Bedenime, kulaðýma, gözüme sýhhat ver! Küfürden, fakirlik ve kabir azabýndan sana sýðýnýrým.)

(Ya Rabbi, kusurlarýmýzý ört, korkulardan emin kýl ve borçlarýmýzý ödememizi nasip et!)

(Ya Rabbi, sýhhat, afiyet ve güzel ahlak ver! Kaza ve kaderine rýza gösterenlerden eyle!)

(Ya Rabbi, gece ve gündüz gelecek kötülüklerden, sýkýntýlardan kötü arkadaþtan ve kötü komþudan sana sýðýnýrým.)

(Ya Rabbi, ölünceye kadar ibadet etmemizi, ömrümüzün hayýrlý amellerle sona ermesini nasip et ve Cennetini ihsan eyle!)

(Ya Rabbi, zulmetmekten, zulme uðramaktan sana sýðýnýrým.)

garip_kul

amin amin amin
amin amin amin
amin

nazlým


oski

Allah amin diyen dillerinizi cehennem narýndan ýrak eylesin :)

hasansaðcan


zamanýn zeynebi


oski

Alnt yaplan: oski - Mart 26, 2008, 01:55:36
Allah amin diyen dillerinizi cehennem narýndan ýrak eylesin :)

latahzen

Amin, Rabbim duasýz býrakmasýn inþ...


Zehra BetülDuasýz üþür yürekler

Sana bir dua eden olsun

Sen birine dua et!

Duasýz üþür yürekler…

Biliyor musun?..

Baþkasýna dua ettiðinde, aslýnda sen kendine dua ediyorsun!

Ne kadar çok kimse için dua edersen, o kadar çok kazanýyor ya da  kaybediyorsun!

çünkü melekler,

Duan, rahmet ve hayr ise: ” Bir misli de sana olsun, amin”,

Duan zulmet ve ser ise: ” Bir misli de sana olsun, amin” derler…

Dua, içimizle muhasebe olunacaðýmýz bir SIR dýr..

Bir ayine gibidir týpki, içimizi yansýtýr bize..

Rabb’e sunulan bir arzuhaldir dua, geri döner bize o kapýlardan yüreðimizce..

Hep hayra dua edenlerin, maddeten ve manen hayýrlara ermesi, þerre dua edenlerinse, rahmetten mahrum kalmasý bundandiýr iþte..

Duasýz üþür yürekler bil!..

Sana bir dua eden olsun

Sen birine dua et!

Bilmezsin hangi kýrýk gönlün duasýdýr karanlýklarýný aydýnlatan, sana ummadik kapilar açan..

Bilmezsýn kimin için ettiðin duadýr, seni böyle ayakta tutan…

Hiç üþümesin yüreklerimiz için,

Dualarda buluþalým..

Daim dualaþalým..

Allahýn o güzel selamý hepimizin üzerine olsun…


“Kullarým Beni sana soracak olursa, muhakkak ki Ben (onlara) pek yakýným. Bana dua ettiði zaman dua edenin duasýna cevap veririm. öyleyse, onlar da Benim çaðrýma cevap versinler ve Bana iman etsinler. Umulur ki irþad (doðru yolu bulmuþ) olurlar.”

(Bakara Suresi, 186)


can rüba

Bilmezsin hangi kýrýk gönlün duasýdýr karanlýklarýný aydýnlatan, sana ummadik kapilar açan..

Bilmezsýn kimin için ettiðin duadýr, seni böyle ayakta tutan…

Hiç üþümesin yüreklerimiz için,

Dualarda buluþalým..

Daim dualaþalým..****Aminnnn...


Allah razý olsun kardeþim.

Zehra Betül

Rabbim Sendende Razý Olsun ÝnþAllah..

hattab_18

ALLAH AZLE VE CELLE RAZI OLSUN AKHI.

Yukar git