Haziran 25, 2019, 01:31:59
Haberler:

"Doðru sözlü iseniz (söyleyin), bu tehdit hani ne zaman (gerçekleþecek)?" derler. (Mulk -24)

Abdullah bin dînar

Balatan mis@fir, Nisan 12, 2009, 06:56:40

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

mis@fir

ABDULLAH BÝN DÎNAR

Tâbiîn devri evliyâsýndan. Ýsmi Abdullah bin Dînar, künyesi Ebû Abdurrahmân'dýr. Doðum yeri ve târihi bilinmektedir. 744 (H.127) senesinde vefât etti.

Abdullah bin Dînar, Abdullah ibni Ömer'in âzâdlý kölesi idi. Ýlim ve edeb üzere yetiþti. Hadîs-i þerîf ilminde üstün bir dereceye yükselmiþ olup müksirûndan yâni, çok hadîs-i þerîf rivâyet edenlerdendir. Eshâb-ý kirâmdan Abdullah ibni Ömer, Enes bin Mâlik'den (radýyallahü anhümâ), ayrýcaSüleymân bin Yesâr ve Ebû Sâlih bin Selmân'dan ilim öðrenip hadîs-i þerîf rivâyet etti. Ýmâm-ý Nesâî onu müksirûndan kabûl eder. Kendisinden, Mûsâ bin Ukbe, Mâlik oðlu Abdurrahmân, Nâfi el-Kureyþî, Süfyân bin Uyeyne, Muhammed bin Sûka gibi âlimler hadîs rivâyet ettiler. Hadîs âlimleri onu sika, güvenilir saydýlar. Rivâyetleri meþhûr hadîs kitaplarý olan Kütüb-i Sitte'de bulunmaktadýr. Nasîhatleri ile yol göstermiþ ve insanlarýn kalbinde yer tutmuþtur.

Abdullah bin Dînar hazretleri, ahlâkça Tâbiînin en ileri gelenlerinden idi. Ebû Hamza bir gün kendisine; "Allahü teâlâya yaklaþmak nasýl olur?" diyerek nasîhat isteyince;

"Ýnsanlardan uzak ve yalnýz olduðunda kýsaca her zaman Allah'tan kork. Beþ vakit namazýný cemâatle kýl. Yönünü harama çevirme, böylece, Allahü teâlâya yaklaþanlardan ol." buyurmuþtur.

Abdullah bin Dînar bir sohbetinde talebelerine ve sevdiklerine buyurdu ki:

"Lokman Hakim oðluna þöyle dedi: "Ey oðul! Ateþ gelirken ondan nasýl emin olunur? Dünyadan ayrýlmak muhakkak iken, ona nasýl meyledilir? Ölüm nasýl akýldan çýkar? Onun geleceðinden aslâ þüphe edilmez. Uyuduðun gibi öleceksin. Ey oðlum! Ýnsanýn üç þeyi vardýr: Rûhunu Azrâil aleyhisselâm alýr. Hayýr veya þer ne ise; ameli kendisine kalýr. Bedenini de kurtlar yer ve toprak çürütür."

1) Tezkiret-ül-Huffâz; c.1, s. 125
2) Tabakât-ý Ýbn-i Sa'd; c.5, s. 626
3) Tehzib-ül-Esma, ve'l-Luga; c.1, s. 264
4) Mizan-ül-Ýtidâl; c.3, s. 417
5) Tehzîb-üt-Tehzîb; c.5, s. 201
6) El-Menhel-ül Azb-ül Mevrûd; c.2, s. 286
7) Hilyet-ül-Evliyâ; c.10, s. 162
8) Ýslam Âlimleri Ansiklopedisi; c.2, s.93

Yukar git