Haziran 25, 2019, 10:36:10
Haberler:

Þimdi (düþünün bakalým), yüz üstü kapanarak yürüyen mi (varýlacak) yere daha iyi eriþir, yoksa doðru yolda düzgün yürüyen mi?(Mulk -21)

Abdullah bin ebû huzeyl el-anezî

Balatan mis@fir, Nisan 12, 2009, 06:54:39

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

mis@fir

ABDULLAH BÝN EBÛ HUZEYL EL-ANEZÎ

Tâbiîn devri âlim ve evliyâsýndan. Ýsmi Abdullah bin Ebû Huzeyl el-Anezî olup künyesiEbü'l-Mugîre'dir. Doðum ve vefât yeri ve târihi bilinmemektedir.

Abdullah bin Huzeyl, hadîs-i þerîf rivâyeti ilminde üstün bir derecede idi. Hazret-i Ebû Bekr, hazret-i Ömer, hazret-i Ali, Ammâr, Übeyy, Ýbn-i Mes'ûd, Habbâb, Ebû Hureyre ve baþka sahâbîlerden, radýyallahü anhüm, hadîs-i þerîf rivâyetinde bulundu. Vâsýl el-Ahdeb, Ebü't-Tâc ed-Dubeî, Ýsmail bin Recâ, Seclah el-Kindî, Selm bin Atiyye, Atâ bin Sâib, Ayam bin Havþeb gibi hadîs âlimleri kendisinden hadîs-i þerîf nakletmiþlerdir.

Abdullah bin Huzeyl, vaktin büyük nîmet olduðunu bilir ve zamanýn boþa geçirilmesini istemezdi. Ebû Ferve anlatýr:

Abdullah bin Hüzeyl ile oturuyorduk. Birisi gelip insanlarýn kendi aralarýnda konuþtuðu þeylerden söyledi. Bunun üzerine Abdullah bin Huzeyl; "Ey Allah'ýn kulu biz bunlarý konuþarak vaktimizi öldürmek için yaratýlmadýk." diyerek onu susturdu.

Medhedilmekten hoþlanmaz þöhretten kaçardý. Bir gün bulunduðu yerde imâm olmasýný teklif ettiler. Kabûl etmedi. Sebebini sorduklarýnda; "Buradan geçen birisi bu adam hayýrlý ve muhterem bir zât da, onun için imâm yapmýþlar diye düþünür." dedi.

Ýnsanlarýn en çok neden sakýnmasý gerektiði sorulduðunda; "Yâ Rabbî! Faydasýz ilimden, ürperip yumuþamayan kalbten, kabûl olmayan duâdan, doymayan nefisten sana sýðýnýrým." diyerek Peygamber efendimizin hadîs-i þerîfi ile cevap verdi.

1) Hilye; c.4, s.358
2) A'lâm-ün Nübelâ; c.4, s. 170

Yukar git