Haziran 24, 2019, 08:06:20 S
Haberler:

Oraya atýldýklarýnda, onun kaynarken çýkardýðý uðultuyu iþitirler. (Mulk -7)

Uyku, Beyinde Yeni Bilgi Ýçin Yer Açýyor...

Balatan liprade, Nisan 02, 2009, 05:20:51 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

liprade

Uyku, beyinde yeni bilgi için yer açýyor


Uykunun sadece stresi ve yorgunluðu atmaya yardýmcý olmakla kalmadýðý, ayný zamanda uyku esnasýnda yeni bilgiler için beyinde yer açýldýðý anlaþýldý.
   
Daily Mail'in haberine göre, bilim adamlarý uyku durumlarý insanlarýnkine benzeyen meyve sinekleri üzerinde yaptýklarý araþtýrmada, vücut dinlenirken, beynin de beyin hücreleri arasýnda yapýlacak yeni baðlantýlar (deðiþik sinir hücrelerinin uzantýlarýnýn bir araya geldiði yer olan sinaps) için yer açmakla meþgul olduðu görüldü.

Gün içinde kurulan bazý baðlantýlar ortadan kaldýrýlmadýkça, beynin alýnan bilgiyle doyma noktasýna gelebildiði ve öðrenme kapasitesini yitirebildiði düþünülüyordu.

Yeni araþtýrmada uykunun, meyve sineklerinin beyinlerinin yeni bilgiler için yer açmasýna yardým ettiði belirlendi.

Washington Üniversitesinden Nörobiyolog Dr. Paul Shaw, "Öðrenme deneyimleri sýrasýnda meyve sineklerinde yeni sinapslarýn oluþumunu ve uykunun bunlarýn sayýsýný azalttýðýný izleyebildik" dedi.

Ancak bu sinapslarýn nasýl ortadan kaldýrýldýðý henüz bilinmiyor.


AA


"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Yukar git