Haziran 25, 2019, 05:41:56
Haberler:

Gökte olanýn, sizi yere batýrývermeyeceðinden emin misiniz? O zaman yer sarsýldýkça sarsýlýr.(Mulk -15)

GetDataBack 3.32 Veri Kurtarma Yazýlýmý

Balatan TakeOne, Mart 31, 2009, 12:49:49 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

TakeOne

Herhangi bir nedenle oluþabilecek veri kayýplarýnda, kayýp ya da ulaþýlamayan verileri kurtarmaya yarayan bir yazýlým.

GetDataBack aþaðýdaki aygýtlardan veri kuratabiliyor.

:: Sabit diskler (IDE, SCSI, SATA)
:: USB sürücüler
:: Firewire sürücüler
:: Disk bölümleri
:: Dinamik diskler
:: Floppy sürücüler
:: Sürücü imajlarý (drive images)
:: Zip/Jaz sürücüler
:: Compact Flash kartlar
:: Smart Media kartlarý
:: Secure Digital kartlar
:: USB Flash sürücüler
:: iPod diskleri

HdHost adlý bir araç sayesinde hasar görmüþ bilgisayarýn sabit diskine að yoluyla ulaþmak ve uzaktan veri kurtama gerçekleþtirmek de mümkün. Ancak hasar görmüþ sabit diske program kurarak üzerine veri yazma söz konusu olduðundan tavsiye edilmiyor.

CD'den çalýþtýrýlabilir basit bir WindowsXP sürümü olan Microsoft WinPE Windows Preinstallation Environment ya da benzer bir yazýlým olan BartPE ile yazýlýmý boot edilebilir bir CD'den de çalýþtýrabilmeniz mümkün.

Programýn FAT ve NTFS için 2 ayrý sürümü bulunmakta.

Uyarý: GetDataBack'i veri kurtarýlacak disk bölümüne kurmayýn. Gerekirse hasarlý sabit diski çalýþan sorunsuz baþka bir bilgisayara ikinci bir sürücü olarak baðlayýn ve veri kurtama iþlemini bundan sonra gerçekleþtirin.Ýndirmek için aþaðýdaki linki týklayýnýz.

Fat 32 Sürümü : http://portal.cizgi.com.tr/software/download.aspx?id=709

NTFS Sürümü : http://portal.cizgi.com.tr/software/download.aspx?id=710

Not : Dileyene konuyla ilgili yardým edebilirim. Ayrýca programý register etmeniz için benimle temasa geçmeniz gerekmektedir.

filmtakip

elimde 1Tb sata çýkýþlý bir disk var. diski herhangi bir þekilde xp yüklü bir makinaya baðladýðýmda diski görüyor, tanýyor, yüklüyor ancak "c" veya "d" gibi bir isimle isimlendirmiyor. dolayýsýyla içine göz atmama olanak yok. acaba bu program iþime yarar mý? yararsa ve programýn seri numarasý varsa nerden edine bilirim. yardýmcý olanlara sevgiler, saygýlar...

TakeOne

Bence o diski vista yada 7 olan bir sistemde tanýtýp, disk yönetimi ile eriþmelisin. Ardýndanda xp de denersin. Buyur kardeþim programýn þifreleri belki iþini görür.

Name : ChrisReber

FAT - License Key: FLSFIYJDLAMCVM
NTFS - License Key: CRRJCSBWJBDRBD

12

Ocak 18, 2010, 07:52:03 #3 Last Edit: ubat 27, 2010, 06:54:26 S by liprade
Alnt yaplan: TakeOne - Ocak 04, 2010, 06:13:52 S
Bence o diski vista yada 7 olan bir sistemde tanýtýp, disk yönetimi ile eriþmelisin. Ardýndanda xp de denersin. Buyur kardeþim programýn þifreleri belki iþini görür.

Name : ChrisReber

FAT - License Key: FLSFIYJDLAMCVM
NTFS - License Key: CRRJCSBWJBDRBD

Of ne programmýþ be bi keyini bulamadým keyi olan varsa paylaþmalarýný isterým.

TakeOne

Name : ChrisReber

FAT - License Key: FLSFIYJDLAMCVM
NTFS - License Key: CRRJCSBWJBDRBD

Yukar git