Temmuz 16, 2019, 12:35:20 S
Haberler:

"Doðru sözlü iseniz (söyleyin), bu tehdit hani ne zaman (gerçekleþecek)?" derler. (Mulk -24)

'Kýrýk Kalb'i Onarmak Artýk Mümkün...

Balatan liprade, Mart 28, 2009, 12:21:03 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

liprade

'Kýrýk Kalb'i onarmak artýk mümkün
Amerikalý araþtýrmacýlar, stresli ya da duygusal olaylarla baðlantýlý tanýnmýþ bir durum olan "kýrýk kalp sendromu"na yakalanan 70 hasta üzerinde araþtýrma yaptý.
   
Hastalarýn tamamý, yüzde 20'si kritik de olsa, ya aspirin ile ya da beta blokerler, ACE inhibitörleri ve statinler gibi kalp ilaçlarýyla iyileþtirildi.

Amerikan Kardiyoloji dergisinde yayýmlanan bir araþtýrmada da, bu sendroma muhtemelen stres hormonlarýndaki artýþýn neden olduðu belirtildi.

Týpta "Takotsubo kardiyomiyopati" olarak bilinen "kýrýk kalp sendromu", ilk kez 1990'lý yýllarýn baþlarýnda Japon bilim adamlarýnca tanýmlandý.

Bu sendromun belirtileri göðüs aðrýsý ve nefes darlýðý gibi kalp krizini andýrsa da hemen tedavi edildiði takdirde, geçici ve tamamen sona erdirilebilir bir sendrom þeklinde görülüyor.

Araþtýrmacýlar kýrýk kalp sendromunun, kýþýn görülen kalp krizlerinin aksine, bahar ve yaz aylarýnda ortaya çýktýðýný da ortaya koydu.

Araþtýrmacýlardan Miriam hastanesinden doktor Richard Regnante, bu sendromla ilgili halen öðrenecekleri daha çok þey bulunmasýna raðmen, bunun, hastalar ilk 48 saatte tedavi edildiði sürece ölümle sonuçlanmadýðýný belirtti.

Araþtýrmanýn, Temmuz 2004 ile Nisan 2008 arasýnda ABD'nin Rhode Island eyaletindeki iki hastanede yatan 70 sendrom hastasý üzerinde yapýldýðý kaydedildi. 


(AA)
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

liprade

Kalbi fiziken onarmak mümkün mü?


Geliþim sürecinde kalbin ürettiði bir proteinin, zarar görmüþ kalp hücrelerinin onarýlmasýný ve kalbi besleyen damarlarýn artmasýný saðladýðý bildirildi.   

Teksas Üniversitesinden Dr. Michael J. DiMaio ve ekibinin fareler üzerinde yaptýðý araþtýrma, Timosin Beta-4 (TB4) molekülünün kalp kasýna kan ve oksijen taþýyan atardamarlarýn geliþmesini saðladýðýný gösterdi.

Fransýz "Le Nouvel Observateur" dergisinin internet sitesindeki habere göre DiMaio, bu molekülün, vücuttaki hücreleri yeniden programlama özelliðine sahip olduðunu söyledi.

Kalp krizinin kalbe verdiði zararýn deðiþtirilemediðini, kalp krizi esnasýnda kalbe kan akýþýnýn aniden durmasýyla kalp hücrelerinin öldüðünü ve týbbýn zararý onaramadýðýný ifade eden bilim adamlarý, bu nedenle fareler üzerinde yapýlan bu araþtýrmanýn umut verici olduðu, kalp krizinin ardýndan TB4 verilmesinin iyileþmeye yardýmcý olabileceði görüþünü taþýyor.

Araþtýrmacýlar, bu molekülün baþka memelilerde denenmesi ve TB4'ün etkin hale getirdiði alýcýlarýn belirlenmesi için baþka araþtýrmalarýn da yapýlmasý gerekliliðine iþaret ettiler.

Söz konusu araþtýrma, Journal of Molecular and Cellular Cardiology dergisinin yeni sayýsýnda yer alýyor.


(AA)
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Yukar git