Haziran 25, 2019, 01:37:11
Haberler:

Ýþte bunlar Allah'ýn yarattýklarýdýr. Þimdi (ey kâfirler!) O'ndan baþkasýnýn ne yarattýðýný bana gösterin! Hayýr (gösteremezler)! Zalimler açýk bir sapýklýk içindedirler. (Lokman -11)

Allah ile baðlan hayata!

Balatan MiM, Mart 28, 2009, 02:03:17

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

MiM

Alnt yaplan: Yara ßenim - Temmuz 02, 2009, 11:00:52 S
:D :D MÝM hocam ALLAH iyilliðinizi versin  :D


amin eyvallah ablam... sizin de...

HAdeKa

Alnt yaplan: MiM - Temmuz 02, 2009, 10:15:36 S
Alnt yaplan: HAdeKa - Temmuz 02, 2009, 04:34:29 S
esprisini anladým damran hocam


sevgili hadeka, damran(M) hoca seni dövebilir!!!  :D :D :D


ama yaaaaa ((( küstüm ben size

ne biliim ben hep öyle gormuþum gozum damran diye gormus (((

ozurler diliyorum


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

DAMRAM

Alnt yaplan: MiM - Temmuz 02, 2009, 10:15:36 S
Alnt yaplan: HAdeKa - Temmuz 02, 2009, 04:34:29 S
esprisini anladým damran hocam


sevgili hadeka, damran(M) hoca seni dövebilir!!!  :D :D :D
:(( ESTAGFIRULLAH hocam gaf yapýyorlar hep ama damram nedense alýsana kadar damram dýyor lar  ah hadeka can nerde hocalýk býzde ben rabbýmýn garýp cahýl býr kuluyum can hakedene hocam de bence ablam mesela mým hocama

kurtlarvadisi

HAdeKa

estaðfirullah bu sitenin en cahili olarak kendimi ilan ediyorum itiraz da kabul etmiyorum

bakýn siz de "hadeke" dediniz :D

ee beþer þaþar tamam ablam þimdi oldu mu ;)


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

Yara ßenim

çok güzel açýklamalardý Hüzn-ü Lâl  Allah cc razý olsun

...Tefekkür...

SÝZ her þeye dokunabilirsiniz duayla. Ve hiçbir þey sizden uzakta deðildir. Daralmanýza, sýkýlmanýza gerek yok. Uzaklar yakýndýr duayla. Kendimizde olaný vermek de bir çeþit dua deðil mi? Bu bazen bir tebessüm, bazen iyi bir niyet göstergesi olabiliyor, bazen de bir sevgi sözcüðü. Bazen de bir fakire uzatýlan bir dilim ekmek. Bizde olanlarý elimizde tutmak yerine, baþkalarýna yönelttiðimizde bize ait ne varsa bize emanet býrakýldýðýný anlýyoruz. Hatta bize kötülüðü dokunan birinden intikam almak yerine, onu Allah’ýn yüce takdirine emanet ederken bile ona rahmet ulaþmasýný dilersek, ondan bir kötülüðün kalkmasýný da istemiþ oluyoruz. Þu kâinata, þu köhne dünyaya bir iyilik de bizden hediye etmiþ oluyoruz. Bir duayla ama ne duayla… Hem de en zor bir zamanda karþýlýksýz olarak. Merak etmeyin, bu zor zamanýn iyiliði, gelir sizi içerden kuþatýr bir gün ve merhametinizi kamçýlar. Zaten, Allah’ýn rahmetinin gazabýný geçmiþ olduðu düþünülürse, insan kendindeki bu affediciliðin ve baðýþlayýcýlýðýn yine ilâhî bir kaynaða baðlý olduðunu fark edecektir. O dilemezse dileyemeyiz, O affetmezse affedemeyiz.

“Tek baþýna bir mutluluk, utanýlacak þeydir” diyor bir düþünür. Dua bizi hakiki bir insan ediyor. Ve Ýlahi bir sýrrý paylaþtýrýyor. Hiç tanýmadýklarýmýzla bile sýrdaþ ediyor bizi. Herkesi, her þeyi dua baðlýyor birbirine. Hiçbir þekilde açýklanamayacak nice geliþmelere þahitlik ediyorsunuz bu sýr ortaklýðý sayesinde. Nice boyutlarda, nice nice hayýrlý þeylerin içinde dolaþýyor dualarýnýz. Binlerce âlemlerin arasýnda ve milyarlarca insanlarýn kalplerinin arasýndaki perdelerin ne kadar geçirgen olabildiðini görüyorsunuz. Yaratýlan her varlýðýn diðeri ile ne kadar sýký bir iliþki içerisinde olduðunu seziyorsunuz. Daha da ötesi her birimizin iç sesinin, vicdanýnýn ayný þeyi söylediðini duyuyoruz. Topyekün kâinatýn zikrini ve tesbihini iþitir gibi oluyoruz. Duanýn yücelttiði ruhlar, Rahman ve Rahim olan Allah’ýn o sonsuz þefkatinin, korumasýnýn altýnda olduðunu fark ediyor.

DUANIN hiç bilinmeyen ve görünmeyen yolu, yolculuklarý vardýr. Hiç kimsenin tahmin edemeyeceði engin yolculuklardýr bunlar. Herhangi bir kýtanýn, herhangi bir coðrafyanýn en gizemli yerlerindeki yolculuklardan daha da gizemlidir bu yolculuk. Bazen dilimizden dökülen dualarýn, o sýrlý kelimelerin göklere doðru yükseliþini hayran hayran seyredersiniz. Dualarýmýz Allah’ýn katýna yükseldiði anda bizi de en yukarýlara doðru taþýmýþ ve yüceltmiþtir.

Fazýl Hüsnü Daðlarca; “bir çocuk kadar güzel olur, baþýný göðe doðru kaldýran” diyor.

Eþyanýn hakikatine yaklaþýlan anlardýr o anlar. Dünyanýn, dualar üzerinde durduðunu anlarýz iþte o zaman. Anlarýz ki, Allah’tan baþka bizi hayata baðlayacak hiçbir þey yoktur. Hayatýmýz, duamýz kadardýr. Hayata, Allah’la baðlanabiliriz sadece. Bir de O’nun öðrettiði dualarla. Dünya, dualar üzerinde duruyor. Allah /c.c.), ne olmuþ ve ne olacaksa bilir elbette. Ama insan olan bir insandan beklenen, sadece ve sadece O’na yalvarmasý, mutlaka ve mutlaka O’ndan istemesidir.


Harika bir yazýydý,daralmýþ yüreklere ferahlýk veren ,sýk sýk okunasý bir yazý...
RABBÝM razý olsun Aðabeyim...Emeðine  saðlýk
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

FersahFersah


Yukar git