Haziran 17, 2019, 11:27:42 S
Haberler:

Sözünüzü ister gizleyin, ister açýða vurun; bilin ki O, kalplerin içindekini bilmektedir. (Mulk -13)

CuMA notLaRý/8

Balatan MiM, Mart 27, 2009, 03:26:50

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

MiM

Mart 27, 2009, 03:26:50 Last Edit: Mart 27, 2009, 03:50:22 by MiMÝhlâs, amelleri sýrf rýzâ-yý ilâhîyi kasdederek îfâ etmek ve onlar üzerine nefsânî gâyelerin gölgesini düþürmemektir. Beden için ruh ne ise, amel için ihlâs da o mesâbededir. Ýhlâssýz amel, özden mahrum kuru bir yorgunluktan ibârettir.

Ýhlâs, Cenâb-ý Hakk’a yakýnlaþabilme gâyesiyle her türlü dünyâ menfaatlerinden kalbi koruyabilmektir.

Ýhlâs, amellerin, baþta riyâ ve ucub olmak üzere her türlü mânevî kirden arýnmasýdýr. Zîrâ bunlar, ihlâsý bulandýran ve onu yok eden kalbî hastalýklardýr.

Cenâb-ý Hakk’ýn rýzâsýndan gayri bütün emelleri gönülden söküp atmak, müslümanýn îfâsýna mecbûr olduðu büyük bir vazîfedir.

Lâkin þuna dikkat etmek lâzýmdýr ki, ihlâs sâhibi kimseler her an nefsâniyetin galebesi neticesinde bu güzel hâllerini kaybetme tehlikesiyle karþý karþýyadýrlar. Zirvede durmak nasýl zor ise, ihlâsý muhâfaza edebilmek de o derece güçtür.

Bütün zorluðuna raðmen ihlâsý muhâfaza edebilen kullar ise pek çok ilâhî lutuflara mazhar olurlar. Ezcümle:

Ýhlâs, kullarý en büyük hayýr olan ilâhî rýzâya nâil eyler. Çünkü Allâh’ýn, insanlarýn amellerinden murâdý, ancak kendi rýzâsýnýn hedeflenmiþ olmasý, yâni ihlâstýr. Âyet-i kerîmelerde buyrulur:

“(Ey Rasûlüm!) Þüphesiz ki Kitâb’ý Sana hak olarak indirdik. O hâlde Sen de dîni Allâh’a has kýlarak ihlâs ile kulluk et!” (ez-Zümer, 2)

“De ki: Ben, dîni Allâh’a has kýlarak ihlâslý bir þekilde O’na kulluk etmekle emrolundum.” (ez-Zümer, 11)

Ýhlâs, mü’mini, en büyük düþmaný olan þeytanýn tasallutundan kurtarýr. Zîrâ o, ancak ve ancak ihlâsta zaaf gösterenlere musallat olabilmektedir. Âyet-i kerîmede þöyle buyrulur:

“(Þeytan) dedi ki: Ey Rabbim! And olsun ki, beni azdýrmana karþýlýk ben de yeryüzünde onlara (günahlarý) süsleyeceðim ve onlarýn hepsini mutlakâ azdýracaðým. Ancak onlardan ihlâsa erdirilmiþ kullarýn müstesnâ!”(el-Hicr, 39-40)

Ýhlâs sâhibi olanlar, cehennem azâbýndan âzâd olurlar. Cenâb-ý Hakk’ýn: “(Azaptan) ancak Allâh’ýn hâlis kullarý istisnâ edilecektir.” (es-Sâffât, 40)

buyruðu bu hakîkati müjdelemektedir.

Ýhlâsla yapýlan amel, az da olsa, sâhibinin kurtuluþuna kâfîdir. Nitekim Allâh Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:

“Dîninde ihlâslý ol! Böyle yaparsan az amel bile sana kâfî gelir.” buyurmuþtur. (Hâkim, IV, 341)

Ýhlâs, ilâhî nusreti celbeder. Peygamber -aleyhissalâtü vesselâm-:
“Allâh bu ümmete, zayýflarýn duâsý, namazlarý ve ihlâslarý sebebiyle yardým eder.” buyurmuþtur. (Nesâî, Cihâd, 43)

Ýhlâsýn gâlip geleceðinden þüphe etmemek lâzýmdýr. Zîrâ ihlâslý gayretler korunur ve hiçbir zaman zâyî olmaz. Târih boyunca ihlâslý ve sabýrlý fertlerden oluþan nice az sayýdaki ordular, sayý ve techizat bakýmýndan kendilerinden katbekat fazla olan ordulara Allâh’ýn izniyle gâlip gelmiþlerdir. Bu durum da gösteriyor ki ihlâs, zaferlerin temelidir.
Bir gazâda Hazret-i Ali, bir düþman neferini altýna almýþ, onu öldürmek üzereydi. Bu esnâda adam, iðrenç bir davranýþa meylederek ansýzýn Hazret-i Ali’nin nurlu ve mübârek yüzüne tükürdü.

Ehl-i Beyt’in bahâdýr bir ferdi ve “Allâh’ýn Arslaný” olan Hazret-i Ali için savaþ meydanýnda alt ettiði o kâfirin kafasýný bir hamlede uçuruvermek, iþten bile deðildi. Fakat o, sýrf Allâh için olan gazâ niyetine, o anda nefsinin müdâhalesinden endiþe ederek birdenbire durdu ve elindeki Peygamber armaðaný olan Zülfikâr isimli kýlýcýný yavaþça yere indirip düþmanýný öldürmekten vazgeçti.

Yerde periþan vaziyette ölümü bekleyen adam, bu hâle pek þaþýrdý. Zîrâ o, tükürmek sûretiyle yaptýðý çirkin hareket neticesinde, Hazret-i Ali’nin, öncekinden daha þiddetli bir mukâbele göstererek daha büyük bir hiddet ve öfkeyle kendisini öldüreceðini düþünmüþtü. Fakat düþündüðü gibi olmadý; hayâl edemeyeceði bir hakîkatle karþýlaþtý. Ýslâm ve gönül kahramaný olan Hazret-i Ali’nin bu davranýþýna akýl erdiremeyen o düþman, hayret ve merakla sordu:

“–Yâ Ali! Beni tam öldürecekken niye durdun? Beni öldürmekten niçin vazgeçtin? Ne oldu ki þiddetli bir hiddetten târifsiz bir sükûna geçtin!.. Bir þimþek gibi çakmakta iken bir anda fýrtýnasýz, sâkin bir hava gibi duruluverdin…”

Hazret-i Ali -radýyallâhu anh- þöyle dedi:

“–Ben Hazret-i Peygamber’in bana armaðan ettiði bu Zülfikâr’ý, ancak Allâh yolunda kullanýrým. Allâh düþmanlarýnýn baþýný yine O’nun rýzâsý için vururum. Buna da aslâ nefsimi karýþtýrmam… Sen yüzüme tükürmekle beni kýzdýrmak ve hakâret etmek istedin. Ben o an hiddete kapýlsaydým, seni, nefsime tâbî olmak gibi, bir mü’mine aslâ yakýþmayan âdî bir sebeple öldürecektim. Hâlbuki ben, gurûrumu tatmin için deðil, Allâh için gazâ ederim.”

Neticede o düþmanýn gönlü, öldürmeye geldiði bir insanýn ulvî ahlâk-ý hamîdesi karþýsýnda âdeta yeniden hayat buldu. Hazret-i Ali’nin îmâný, nefse mukâvemeti ve ihlâsýndan hisse alarak îmân ile þereflendi.

http://img257.imageshack.us/my.php?image=394.gif][IMG]http://img257.imageshack.us/img257/7378/394.gif[/img][/URL]


Bir gün Nemrut, Ýbrahim (a.s)'ý ateþe atmaya karar verir. O kadar büyük bir ateþ yakar ki bu sefer kendisi ateþe yaklaþamaz. Bir mübarek zat, bakmýþ bir karýnca aðzýna su alýyor, uzaktan getiriyor ateþi söndürmek için. Fakat yaklaþamýyor, yakýn bir yere býrakýyor. Evliya zat sormuþ:
- Ne yapýyorsun sen?
Karýnca, demiþ ki:
- Sorma, Allah'ýn Peygamberini yakacaklar. Ateþi söndürmeye çalýþýyorum.
O zat sormuþ:
- Senin bu küçük cüssenle taþýdýðýn bir damla su ile bu koca ateþ söner mi?
- Vallahi Cenab-ý Allah herkese gücüne göre hesap sorar. Benim gücüm bu kadar. Öbür taraftan bir yýlan da devamlý ateþi körüklüyor. Demiþ ki :
- Böyle ne yapýyorsun?
Yýlan demiþ ki :
- Bugün bayram! Bir Peygamber yanacak.
Bu da gücü nispetinde elinden gelen kötülüðü yapmaya çalýþýyor.

Demek ki yüce Allah hayvanlarý nasýl iki grupta yaratmýþsa, insanlarý da iki grupta yaratmýþ :
Birisi ateþi körükleyenler, diðeri ateþi söndürenler.
Cenab-ý Hak bizi ateþi söndürenlerden eylesin!

Tarafsýzlýk iyi birþey deðil. Ýyiden yana olmak lazým . . .
[/font][/size][/b][/i]Hüda_i gülü

Hocam yüreðinize güzel gönlünüze saðlýk
böyle güzel yazýya duygulanmak elde deðil
çok güzel hazýrlamýþsýnýz belki benim yaptýðým yorum bu güzel yazýya layýk olmayabilir ama ben yine bir teþekkürden daha fazlasýný hakkettiðinizi düþünüyorum
ALLAH ebeden razý olsun sizden
Vesselam
Selametle kalýn

MiM

Alnt yaplan: Hüda_i gülü - Mart 27, 2009, 03:42:38

çok güzel hazýrlamýþsýnýz belki benim yaptýðým yorum bu güzel yazýya layýk olmayabiliryo estaðfirullah sevgili hüdai gülü, bilakis... bu içten ve samimi yorumundan çok memnun ve mütelezziz oldum...
önemli olan az veya çok yazmak deðil, içten ve samimi olarak yazabilmek... týpký senin gibi... çok saðol güzel ablam, yüreðine saðlýk...

mis@fir

Hz. Alinin asaleti
karincanin cabasi aman Allahim ya bizler :'(
Allah c.c bizleride ihlasli kullardan eylesin insaAllah..
saolasin,Allah c.c razi olsun abicigim..

mam34

cok guzel Allah razi olsun

Mercan

Demek ki yüce Allah hayvanlarý nasýl iki grupta yaratmýþsa, insanlarý da iki grupta yaratmýþ :
Birisi ateþi körükleyenler, diðeri ateþi söndürenler.
Cenab-ý Hak bizi ateþi söndürenlerden eylesin!

Tarafsýzlýk iyi birþey deðil. Ýyiden yana olmak lazým . . .

Rabbim bizleride iyilerden yana eylesin...
MÝM hocam emeðinize saðlýk çok güzel bir sohbet olmuþ,
Rabbim sizden razý olsun...

MiM

çok teþekkür ederim, sevgili ablalarým. okuyan gözlerinize, duyan yüreðinize saðlýk.

Bevadih

Mart 27, 2009, 06:31:59 S #7 Last Edit: Mart 27, 2009, 06:35:21 S by Bevadih
Taraf olmak..taraftarlýk..
Ýnanýyorsan eðer, Haþr olduðunda "kiminle" "kimin" yanýnda olmak istiyorsan tarafýný sececeksýn bu dünyada.!!!
Ýnþ sectiðim/iz yada iddia ettiðimiz tarafta samimi oluruz...

Mim abimin sohbbeti ilede nasýl perçýnlendi bu gerçekler...

Yüreðinie saðlýk çaðlayan abim...Var/olun ..inþAllah..

...Tefekkür...

Rabb-i Rahim razý olsun.Bu deðerli bilgileri bizlere aktardýðýnýz ve hayýrlara vesile olduðunuz için....

Rabbim Cümlemizi Ýhlaslý , salih amel sahibi kullardan eylesin.....
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

þeyda

Allah razý olsun böylesi deðerli sohbetlerinizden
                     yararlanmayý Allah herkese nasib etsin, verdiðiniz örnekleri günümüzde de uygulamak herkese nasib olsun dilerim.. Ellerinize yüreðinize saðlýk .. Yalnýz hocam bu 2. kýssada birþey dikkatimi çekti hz. ibrahimi yakan ateþi yýlan deðilde kertenkele 'nin üfleyerek ateþi körüklediðini okumuþ duymuþtum, ilk defa duydum þimdi.ne dersiniz ?   

liprade

Kalbi hastalýklardan arýnýp, her þeyi O c.c nun rýzasý doðrultusunda yapabilenlerden olabilmek ümidiyle...

Allah c.c razý olsun hocam...

Elinize, emeðinize, gözlerinize ve en önemlisi de güzel yüreðinize saðlýk...
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Resulehasret

Bu güzel yazýya gönülden Amin diyorum deðerli hocam. Allah razý olsun. Üzerimize düþen hisseyi almýþýzdýr inþaallah.

MiM

Alnt yaplan: Bevadih - Mart 27, 2009, 06:31:59 S

Yüreðinie saðlýk çaðlayan abim...Var/olun ..inþAllah..


Alnt yaplan: ...Tefekkür... - Mart 27, 2009, 06:43:23 S

Rabbim Cümlemizi Ýhlaslý , salih amel sahibi kullardan eylesin.....


Alnt yaplan: þeyda - Mart 28, 2009, 12:53:26
Allah razý olsun böylesi deðerli sohbetlerinizden
                     yararlanmayý Allah herkese nasib etsin,

Alnt yaplan: liprade - Mart 28, 2009, 12:57:28

Allah c.c razý olsun hocam...
Elinize, emeðinize, gözlerinize ve en önemlisi de güzel yüreðinize saðlýk...

Alnt yaplan: Resulehasret - Mart 28, 2009, 04:12:33 S
Bu güzel yazýya gönülden Amin diyorum deðerli hocam. Allah razý olsun.


hepinize çok çok teþekkür ediyorum, sevgili kardeþlerim. geç kaldýðým için hakkýnýzý helal edin. okuyan gözleriniz, duyan yüreðiniz var olsun. Rabbim sizlerden razý olsun.

Yukar git