Haziran 19, 2019, 07:54:09 S
Haberler:

Fakat daha görmeden Rablerinden (azabýndan) korkanlara gelince, onlar için gerçekten hem baðýþlanma hem de büyük mükâfat vardýr. (Mulk -12)

güldüren gerçekler

Balatan denge, Mart 25, 2009, 01:56:47

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

denge

Toplamda

Geçen gece nöbetteyken acile 3 yaþýnda , para yutmuþ bir hasta geliyor . Babasýna ne kadar yuttuðunu soruyoruz ; " 1.- TL " diyor . Yapýlan tetkikler sonucunda çocuðun , bir adet 50 Kuruþ ve iki adet 25 Kuruþ yuttuðunu tespit ediyoruz . Baba , bir þekilde haklý olduðu için , sadece aramýzda gülüþerek konuyu kapatýyoruz .

Hevesli

Kardeþime araba kullanmayý öðretiyorum . Çok hevesli ... Bana ; " Abi çok kolay yaa , ayný bilgisayar oyunu gibi ! " diyor . Cevabým ; " Evet ... Ama bunda tek canýn var ... "

Potansiyel müþteri

Kýrmýzý ýþýkta durduðum anda yanýmdan iki motosikletli ýþýk hýzýnda ve tek tekerlek üzerinde geçti . Ben aðzým açýk olayý izlerken yanýma yanaþan 112 ambulansýndan bir doktor , camý açtý ve bana : '' Gördün mü bizim müþterileri ... Hey maþallah ! '' dedi .

Sütün faydalarý

Sabahleyin erkenden okula gidecek olan oðlumu uyandýrmadan önce , kalkar kalkmaz içsin diye hazýrladýðým sütün bardak ebadýný o kadar çok abartmýþým ki , henüz uyanmaya çalýþan , tek gözü açýk oðlumdan gelen cümle þöyle oldu : " Ýneðin kendisini getirseydin bari . "

Kayýp aranýyor

Çok sevdiðim dedemi geçen gün kalp krizi sonucu kaybettim . Sevilen bir esnaf olmasý sebebiyle cenazesine oldukça büyük bir kalabalýk katýldý . Biz taziyeleri kabul ederken uzun süredir görmediðim bir arkadaþým beni gördü ve yanýma gelerek , " Bu kalabalýk da ne böyle ? " diye sorunca , gayet normal bir þekilde " Dedemi kaybettik " dedim . Verdiði cevap beni o an krize sokmaya yetti : '' Bu kadar insan hâlâ bulamadýnýz mý ? ''


Cadaloz kaynana

Ýþ arkadaþýmýn düðünündeyiz . Nikah kýyýlýyor , imzalar atýlýyor , gelin ve damadý tebrik etmek için herkes ayaða kalktýðýnda birden elektrikler kesiliyor . Biz hep beraber " Aaaa ! " diye tepki verirken , arkadaþým olan damadýn annesi , oldukça yüksek bir sesle düþüncesini þöyle dile getirdi . " Oðlumun , daha ilk dakikadan , hayatý karardý . "
     

Kumsaati


HAdeKa

Potansiyel müþteri

Kýrmýzý ýþýkta durduðum anda yanýmdan iki motosikletli ýþýk hýzýnda ve tek tekerlek üzerinde geçti . Ben aðzým açýk olayý izlerken yanýma yanaþan 112 ambulansýndan bir doktor , camý açtý ve bana : '' Gördün mü bizim müþterileri ... Hey maþALLAH ! '' dedi .

:) :D


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

(nesibe_hatun)

en sondaki harika hehe en çok ona güldüm diyerlerinden malesef fazla bisey anlamadim

ey memleket ey

bunlar tek TÜRKÝYEDEvar herhalde çok üzülüyorum  bu durumdan çýkarýz inþALLAH

Yukar git