Haziran 19, 2019, 06:59:45 S
Haberler:

O ki, birbiri ile âhenktar yedi göðü yaratmýþtýr. Rahmân olan Allah'ýn yaratýþýnda hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? (Mulk -3)

Yeryüzü hakkýnda ilginç bilgiler...

Balatan þeyda, Mart 15, 2009, 07:39:32 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

þeyda

En geniþ ülke 17 075 200 Km2 ile Rusya’dýr.

En küçük ülke 0,44 Km2 ile Vatikan’dýr.

En zengin 3 ülke Kanada, Norveç,ABD’dir.

En fakir 3 ülke Sierra Leone, Nijer, Etiyopya’dýr.

En çok ülke ile sýnýr komþusu olan ülke 15 ülke ile Çin’dir.

En uzun ve kesintisiz sýnýr ABDKanada arasýndadýr

En kalabalýk þehir, Japonya’nýn Tokyo þehridir.26,5 milyon

En yüksek yerleþim birimi deniz seviyesinden 5 0902 m. yukarýda olan Çin’in Wenzhuang’dýr.

En alçak yerleþim yeri deniz seviyesinin 54 m. altýnda olan ABD Californiya eyaletine baðlý Calipatria þehridir.

En kuzeydeki yerleþim yeri 82,5 derece ile Kanada’nýn Alert þehridir.

En güneydeki yerleþim birimi 55 derece ile güneyde olan Þili’nin Puerto Williams þehridir.

En ýssýz yer Güney Antartik’te Tristan da Cunha adasýnda, hiç insan yoktur.

En çok dil konuþulan ülke Papua Yeni Gine’dir. 689 dil ve lehçe.

En büyük dalga Alaska’nýn Liyuya Körfezinde 9.07.1958 de 524 m. olmuþtur.

Okyanusta en derin yer Mariana adalarýnýn doðusunda 10 923 m. ile Challenger çukurudur.

En büyük çöl OrtaKuzey Afrika’da 9.065.000 km2 ile Büyük Sahra Çölüdür.

En büyük ada Grönland’dýr. Yüzölçümü 2.166.086 km2 dir.

En büyük kýta Asya Kýtasýdýr. Yüzölçümü 44.936.000 km2 dir.

En büyük göl Hazar Gölü’dür. 424.200 km2 dir.

En yüksek dað Nepal’de bulunan 8.850 m. ile Everest daðýdýr.

En yüksek þelale Venezuella’da bulunan 979 m. Angel Þelalesidir.

En uzun nehir 6.656 km. ile Nil Nehridir.

En yüksek baraj Tacikistan’da Vakhsh nehri üzerinde bulunan 300 m. yükseklikteki Nurek Barajýdýr.

En büyük yanardað patlamasý 130 yýlýnda Yeni Zelanda Nort Island’da Taupo patlamasýnda 20.000 kiþi kaybolmuþtur.

En yaðýþlý yer Hindistan’da Cherropunji þehri olup yýllýk ortalama 1270 cm3 yaðmur düþmektedir.

En kuru yer Þili’de Arica ve Antofagas arasýndaki bölge olup ortalama 0.1 mm3 yaðmur düþmektedir.

En uzun asma köprü 5 Nisan 1998 de Japonya’da açýlan 3.911 m. AkashiKaikyo’dur.

En uzun demiryolu tüneli Japonya’da 53.9km olan Seikan Tüneli’dir.

En sýcak yer Libya’da 58 derece ile ElAziziyah’dýr.

En soðuk yer 89 derece ile Antartikadýr.

En þiddetli deprem 22.05.1960 da Þili’de gerþekleþmiþtir. 9.5 þiddetinde


Yukar git