Temmuz 19, 2019, 04:36:13 ÖS
Haberler:

Ona âyetlerimiz okunduðu zaman, sanki bunlarý iþitmemiþ, sanki kulaklarýnda aðýrlýk varrmýþ gibi büyüklük taslayarak yüz çevirir. Sen de ona acýklý bir azabýn müjdesini ver! (Lokman -7)

Ortaçað Avrupasý Böyleydi..! (FOTO)

Baţlatan liprade, Mart 15, 2009, 04:44:19 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

liprade

Ortaçað Avrupasý Böyleydi! (FOTO)

Ortaçað Avrupasý herhalde insanlar için pek de yaþanacak bir dönem deðildi. Ýþlenen her suç akýl almaz iþkence teknikleriyle cezalandýrýlýyordu...

Ortaçað'da doðuda refah yaþam üst düzeydeyken Avrupa akýl almaz olaylarla çalkalanýyordu. Ýnsanýn hiç bir deðerinin olmadýðý istyeyenin istediðini yaptýðý Ortaçað Avrupasýnda insanlar akýl almaz iþkence yöntemleri kullanýlarak öldürülüyordu.

1. Kazýða oturtma

15'nci yüzyýlda Romanya'da uygulanan bir teknik. Kazýklý Voyvoda tekniði olarak da bilinen bu yöntemde suçluyu ucu sivri bir kazýða turtuyorlar. Ardýndan kazýk yukarý doðru itiliyor. BU sýrada vücut aðýrlýnýn da baskýsýyla bu kazýk suçlunun vücuduna saplanýyor. Kazýklý Voyvoda'nýn ölüm tekniði olarak bulduðu bu yöntemle en az 20 bin kiþinin öldürüldüðü düþünülüyor.

2. Yahuda kýzaðý

En dehþet verici tekniklerden bir tanesi. Suçlunun anüsü veya kadýnsa eðer vajinasý piramid þekilli bir üçgen taburenin üzerine gelecek þekilde yerleþtiriliyor. Suçlu yukarýdan aþaðýya baský yapacak bir þekilde iplerle baðlanýyor. Çýplak olan suçlunun ayaklarýna da aðýrlýk baðlanýyor. Sonuç acý çekerek ve birkaç gün sürünerek ölüm

3. Tabut iĂľkencesi

Filmlere de zaman zaman konu olmuþ bir yöntem. Suçlu insan vücudu þeklinde yapýlmýþ metal bir kafes içine yerleþtiriliyor. Bu kafes de bir aðaca veya duvara asýlýyor. Suçlu eðer kiloluysa dar bir kafese, zayýfsa da geniþ bir kafese konuyor. Kafes özellikle güneþin altýna denk gelecek bir þekilde konumlandýrýlýyor. Kuþlar ve akbabalar suçlularýn etine saldýrýyor. Zaman zaman çevredekiler taþ da fýrlatýyor.
4. Askýlý iþkence aleti

En acý verici tekniklerden biri. Tahta çerçeveler üzerine sabitlenmiþ ipler suçlunun kollarýna ve bacaklarýna takýlýyor. Alete eklenmiþ kolu çevirdiðinizde suçlunun kemikleri büyük bir sesle ve acý çektirerek kýrýlýyor. Bazý organlar da vücuttan anýnda kopuyor.
5. Göðüs kerpeteni

Kadýnlar üzerinde uygulanan bir teknik. Acý vermek için tasarlanmýþ bu iþkence aleti, kadýnlarýn göðüslerini anýnda vücutlarýndan koparýyor ve kan kaybýndan öldürüyor. Genellikle zina ve kürtaj suçlarýnda kullanýlýyor.

6. Kemik kýran tekerlek

Catherine tekerleði olarak da bilinen bu yöntemde suçlunun kol ve bacaklarý tahta bir tekerlek üzerine baðlanýyor. Tekerlek döndükçe iþkenceci demir bir sopayla suçluya vuruyor. Darbenin etkisiyle kol ve bacak gibi organlar parçalanýyor.


7. Testere iĂľkencesi

En yaygýn tekniklerden biri. Evlerde bile kolayca kurulabilen bu yöntemde suçlu kafasý yere gelecek þekilde ayaklarýndan baðlanýyor. Böylece beyne kan basýncý artýyor. Bütün kan beyne akýnca suçlu bacaklarýnýn arasýndan kesilmeye baþlanýyor. Zina, hýrsýzlýk ve cinayet suçlarýnda kullanýlýyor.
8. Kafa presi

En çok kullanýlan tekniklerden bir diðeri kafa presi tekniði. Suçlunun çenesi düz bir zemine konuyor ve kafasýnýn üzerinden demir bir kemer geçiriliyor. Yavaþ yavaþ sýkýþtýrýlan suçlunun önce diþleri kýrýlýyor ardýndan da bütün kafa eziliyor. Bu teknik suçlularý itiraf ettirmek için de sýkça kullanýlýyordu.


"Cehalet hĂ˝yar olmuĂľ gidiyor son sĂĽrat/  Enkaz-Ă˝ beĂľer koĂľuyor elde tuzluk alĂ˝k surat"

Kumsaati

aĂ°Ă°Ă°Ă°Ă°Ă°
dehĂľetttttttttttt
bakamýcam bile daha fazla :S:S:S çok kötü ayy

liprade

BaktĂ˝kça insanĂ˝n tĂĽyleri ĂĽrperiyor...  :o

Batý Batý dediðimizin atalarý... Bize bakýp insan olmaya çalýþanlara biz dahil olmaya çalýþýyoruz onurumuzu, haysiyetimizi askýya asýp...

Ýnþallah tez vakitte onlardan yüz çevirip kardeþlerimizle bir, beraber oluruz...
"Cehalet hĂ˝yar olmuĂľ gidiyor son sĂĽrat/  Enkaz-Ă˝ beĂľer koĂľuyor elde tuzluk alĂ˝k surat"