Haziran 24, 2019, 07:56:59 S
Haberler:

Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beðenmiþ övünüp duran kimseleri asla sevmez.  (Lokman -18)

Youtube ye giriþ...

Balatan TakeOne, Mart 13, 2009, 06:02:00

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

TakeOne

Mart 13, 2009, 06:02:00 Last Edit: Haziran 04, 2009, 05:57:55 S by TakeOne
Aþaðýdaki linkte bulunan programý kurmanýz halinde youtube sorunsuz çalýþacaktýr.

http://www.dosya.tc/Youtube_2363.exe.html


Mercan


denge

evet bende almýþtým teþekkürler takeone :)

TakeOne


rukiye

Bende youtube ye baþka bir adresle giriyorum.Belki iþinize yarar.ktunnel.com diye bir adresten

toqraq

Alnt yaplan: rukiye - Nisan 02, 2009, 11:27:02 S
Bende youtube ye baþka bir adresle giriyorum.Belki iþinize yarar.ktunnel.com diye bir adresten


bu programý kurun baþka sitelerden girmeye gerek duymayacaksýnýz.. hem daha da hýzlý olacaktýr..  ;)

TakeOne

www.ktunnel.com veya www.youturka.com gibi sitelerden verim almazsýnýz. Þu anda için en iyisi bu.

denge

haberiniz var mý yasak ne zaman kalkacak

herkes ulaþýyo zaten niye böle yapýyolar ki

TakeOne

Atatürk’e hakaret eden görüntüler nedeniyle Türkiye’nin YouTube’a eriþimi durdurmasý, dünya basýnýnda geniþ yanký buldu. Kim ne dedi?

Atatürk’a hakaret eden bir video görüntüsünün yayýnlanmasýnýn ardýndan Türkiye’nin ünlü video paylaþým sitesi YouTube’a eriþimi durdurmasý, dünya basýnýnda geniþ yanký buldu. Uluslararasý basýn kuruluþlarý haberi “Türkler ve Yunanlar arasýnda bir sanal savaþ yaþandýðý” þeklinde deðerlendirdi.

DAILY MAIL: “EFSANEVÝ LÝDERE HAKARET YOUTUBE’U KAPATTIRDI”

Ýngiliz Daily Mail gazetesi, “YouTube’un ülkenin efsanevi lideri Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden görüntülerin gönderilmesi nedeniyle Türkiye’de yasaklandý” derken, sitede Türk ve Yunan kullanýcýlar arasýnda “sanal bir savaþ” yapýldýðý ve iki tarafýn da karþý tarafý aþaðýlayan görüntüler gönderdiðini yazdý.

BBC: “TÜRK MAHKEMESÝ YOUTUBE’A ERÝÞÝMÝ DURDURDU”

BBC’nin haberinde de oldukça popüler olan ve günlük 70 milyon kullanýcýnýn ziyaret ettiði video paylaþým sitesi YouTube’un Türkiye’de mahkeme kararýyla geçici olarak durdurulduðu ifade edildi. Haberde söz konusu yasaðýn Atatürk’e hakaret eden görüntüler nedeniyle alýndýðý hatýrlatýldý.

TIMES: “ATATÜRK’E HAKARET EDÝLMÝÞTÝ”

Ýngiliz Times gazetesine konuþan, Türkiye’nin Londra Büyükelçiliði’nden bir yetkili, söz konusu siteye eriþimin bir mahkeme kararýyla durdurulduðunu hatýrlatarak, eriþimin engellenmesine neden olan videoda Atatürk’e hakaret edildiði, Türk bayraðý ve Atatürk görüntüleri üzerine Ýngilizce küfürler yerleþtirildiðini söyledi.

FT: “TÜRKÝYE YOUTUBE’U KAPATTI”

Financial Times gazetesi de Türkiye’nin en büyük internet servis saðlayýcýsýnýn, Atatürk’e hakaret eden görüntüler nedeniyle video-paylaþým sitesi YouTube’a eriþimi durdurduðunu yazdý.

TELEGRAPH: “TÜRKLER VE YUNANLAR ÜZERÝNDE SANAL SAVAÞTA”

Daily Telegraph gazetesi, Türkler ve Yunanlarýn, YouTube üzerinde sanal bir savaþta olduðunu deðerlendirmesinde bulunarak yasaðýn ardýndan sitenin görüntüleri kaldýrdýðýný hatýrlattý.

IHT: “MAHKEME YOUTUBE’A ERÝÞÝMÝ DURDURDU”

International Herald Tribune gazetesi de YouTube’a Türkiye’den girmek isteyen kullanýcýlarýn siteye eriþimin mahkeme tarafýndan durdurulduðu mesajýyla karþýlaþtýðýný yazdý.

LAT: “ÝFADE ÖZGÜRLÜÐÜ PATLAMAYA HAZIR BÝR KONU”

Los Angeles Times gazetesinin haberinde, YouTube’a eriþimin engellenmesinin temel bir sorun gibi görünmemesine karþýn Türkiye’de ifade özgürlüðü konusunun “patlamaya hazýr” olduðu belirtilerek, Türkiye’de Türklüðe ve Atatürk’e hakaret etmenin suç olduðu vurgulandý.

NYT: “VÝDEO SÝTEDEN KALDIRILDI”

New York Times gazetesinin haberinde, Türkiye’de YouTube’a eriþimin engellenmesine neden olan videonun, ünlü video paylaþým sitesinden kaldýrýldýðý kaydedildi.

TakeOne

Böyle giderse açýlmaz, çokta önemli deðil aslýnda...

denge


TakeOne


Bevadih

Ýlk verdiðin zaman yüklemiþtim..

Bugün baktým açýlmadý..Tekrar yükledim...!

Zaman sýnýrlamasý mý var acaba TakeOne.?

TakeOne

Her hangi bir süre sýnýrlamasý yok. Ýlk verdiðim likdeiler temel düzeyde idi. Son eklediklerim ise premium olanýdýr. Þu anda çalýþan mod budur. Yarýn bunuda engellerler ise, baþka bir yolunu buluruz.

Yukar git