Haziran 26, 2019, 05:51:50
Haberler:

O ki, hanginizin daha güzel davranacaðýný sýnamak için ölümü ve hayatý yaratmýþtýr. O, mutlak galiptir, çok baðýþlayýcýdýr. (Mulk -2)

Fussilet Kardeþim Yardým Ýstirham Ediyorum

Balatan zarsat, Mart 12, 2009, 03:36:11 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

zarsat

Mart 12, 2009, 03:36:11 S Last Edit: Kasm 10, 2009, 06:50:30 S by Mu@z Bin Cebel
kardeþim bir boykot sitesi kuruyorum.forum olarak.bu siteye yüzlerce tema ekledim buradan olmadý.bir kaç tane elde var.ama site ismine uygun olsun istiyorum.bu konularda çok bilgili deðilim.benim iþim yazarlýk.ama teknik bilgiye ihtiyacým var.sitem yapým aþamasýnda inþALLAH bana teknik destek olursunuz.siteye uygun güzel bir teme bulursanýz memumnun olurum.
kardeþim sitenin logosu yok yada yerleþtiremiyorum.nasýl yerleþtirilmes gerektiðini bilmiyorum.yardýmlarýnýzý bekliyorum.inþALLAH.ALLAH razý olsun.günlerdir bunalttý beni kardeþ.yazýlarý bir türlü yerleþtirmek fýrsatý olmuyor.tema iþi canýmý sýktý.kardeþim kuracaðým site herkesi herþeyi boykot edeceði için hacklenmeye karþý bana tavsiyeleriniz olursa sevinirim.çünkü çok düþman kazanacaðým.

liprade

Allah c.c yardýmcýnýz olsun, kolaylýk versin inþallah...

Amin...

Fussilet hocamýz müsait olduðu vakit size bakar inþallah...
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

MiM

Alnt yaplan: zarsat - Mart 12, 2009, 03:36:11 S
kuracaðým site herkesi herþeyi boykot edeceði için... çünkü çok düþman kazanacaðým.


muhterem,
bu iki cümleniz... çok ilgimi çekti!
bir müslüman olarak irkildim, ürperdim. hayýr! boykot edilmekten korktuðum için deðil elbet...
inançlarýmýz, manevi dinamiklerimiz ön planda olduðu bir atmosferde, düþman kazanma psikolojisidir beni korkutan. itiraf etmeliyim üzüldüm. "insanlara güzel söz söyle", "firavuna git ve ona mülayemet ile hitap et" diyen bir kitabýn müntesibi olarak henüz iþin baþýnda kýlýncýný parýldatan bir zihniyeti asla tasvip edemem. Rabb-i Teala, en büyük düþmaný olan firavun'a bile mülayemet ile muamele etmeyi emretmiþken, "herþeyi" kavramý içinde muhtemelen yer alacak müslümanlara -ne kadar günahkar olsalar da- mutasavver düþman gözüyle bakmak hakka, hukuka reva mýdýr?

"ama benim, müslümanla, dürüst olanla iþim olmaz ki!" diyebilirsiniz elbet. zaten olamaz da! fakat, olabilecekleri düþman kýlacaðýna, bir gün hayýr ile yad edecek dost olarak göremez miyiz? e tabi bunun içinde Rabbimizin bizlere emir buyurduðu peygamberi metodu uygulamak gerek demi?

yani kardeþane teblið, dostane uyarý ve ikaz! nezaket sýnýrlarýný ihlal etmeyen...

çok mu zor?

Resulehasret


zarsat

korkmayýn ve ürkülmeyin kardeþim maksadýmýz küfrün haramýn bataklýklarýna düþenlere kuran ve imanýn can simidini atmaktýr gayemiz.göklere kamet eden küfür ve zulüm ateþlerine karýnca misali hakikat sularý dökmektir.ibrahimin cesareti,musanýn kabiliyeti,yunusun teslimiyeti,eyübün sabrýný müminlere tekrardan aþýlamak gayemiz.izzet azamet ve þahamet dini olan islamý intibaha getirmektir.mukaddesatýndan rüþvet verenleri uyarmaktýr.sahtekar alimleri teþhir etmektir.islamýn hoþgörüsü var diye izzetini þerefini çiðneyenlere karþý sukut ederek haksýzlýk karþýsýnda dilsiz þeytan olma zilletimiz yoktur.bediüzzaman diye bir zat vardýr.tek baþýna ihlasýyla cesaret ve secaatiyle sisktemlere meydan okumuþtur.yeri gelmiþ sarýðýný çýkarmak isteyenlere tard etmiþtir.yeri gelmiþ mahkemeyi terk ederek namazýný kýlmýþtýr.böyle bir ruh cesaret sahibi insanlarý toplamaktýr gayemiz.gidip te röktörlerin önünde baþlarýný açýp islamýn izzetini þehametini þerefini ayakylar altýna aldýracak insanlarla iþimiz olmaz.
korkmayýn alah yolunda öldürelenler ölü deðildir.hep kafirlerden zalimlerden kortuðumuz bu haldeyiz.imanýmýz iman olsaydý kainata meydan okurduk.bu bir intibah hareketidir.insaflý vicdanlý bir uyanýþ hareketidir.görmeyen iþitmeyen duymayan insanlarla bizim iþimiz.bozucularla yýkýcýlarla tahripcilerle iþimiz.sen müsterih ol.her gün onlarca insanýn duasýný alacak bir iþ yapýyorum.zaten,ama ifsatçýlar münafýklarla hainlerle savaþmak için her yerde cepheler açmamýz gerekir.ben sizden yardým istedim ama alamadýmneyse saðol bern buldum bulacaðýmý.beni zehirli ok adlý sitede bulabilirsiniz.yapmamým yapacaðýmý yapmak istediklerimi anlatan yazýlarým ve yardýmlarýmý görürsünüz orda.allah selamet versin size.

Resulehasret

Mart 15, 2009, 04:00:26 #5 Last Edit: Mart 15, 2009, 04:07:18 by Resulehasret
  Zarsat kardeþim zehirli ok adlý sitenize yazýlarýnýzý okumak için girdim baktým ki, forum alanýnda kullanýlan serv ramadhan adlý temanýn sahibinin ismini kaldýrmýþsýnýz... Buradaki dürüstlük payesi yorumlarýnýzla çeliþen bir durum deðil mi sizce de bu yaptýðýnýz haksýzlýk.

  Kuran ve imanýn can simidi, emek hýrsýzlarýnýn elinde olamaz arkadaþým, eminim sizde böyle düþünüyorsunuzdur. Bu sebeple size nacizhane tavsiyem, temanýn sahibi kiþiden helallik almanýz ve ismi tekrardan yazmanýzdýr.

ogrtkaya

SELAMUN ALEYKÜM ,BEN DE YARDIM ÝSTÝYORUM.www.dedelerkoyu.com siteme  sizin temanýzý yükledi çok hoþuma gitti bu mavi.mkportal c1.2.1 ve smf1.1.10 kullanýyorum forumda bitti ama sayfa htalý gösteriyor.Bir de portal ana sayfada hangi temayý yükledimse haber baþlýklarýnýn baþýndaki (temalarda olan kýsým baþlýðýn hemen yanýnda) resim kýrmýzý çarpý gösteriyor.Temalardaki bu konuda yardýmcý olursanýz çok mutlu olacaðým.Þimdiden Allah razý olsun.Allah yar ve yardýmcýmýz olsun.Hayýrlý günler Allah ' a emanet olun.Cevaplarýnýzý bekliyorum .(Site linkimden bakarsanýz durum daha iyi görülecektir)

Mehmet KAYA
www.dedelerkoyu.com

ogrtkaya

Yazýlan konulara cevap verecek yok mu arkadaþlar.Ýlgi ve alakanýzý bekliyoruz.Sorunlarýmýzý dile getiriyoruz.yardýmcý olunursa seviniriz.Teþekkürler.Allah'a emanet olun.

Fussilet

içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

ogrtkaya

:(((( Yine de teþekkür ederim.Yardýmcý olan olursa çok mutlu olacaðým.

Yukar git