Haziran 24, 2019, 07:31:23 S
Haberler:

Rablerini inkâr edenler için cehennem azabý vardýr. O, ne kötü dönüþtür! (Mulk -6)

Genç kýz psikolojisi

Balatan senarist081, Mart 02, 2009, 07:30:48 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

senarist081

Genç kýz!

Bu kelime, kadýn olsun, erkek olsun, yaþlý, genç, çocuk; herkeste duygu kýpýrtýlarý yaratýr. Olgun kadýn için genç kýzlýk, bir masal döneminin ismidir. Hep pembe düþler süslememiþtir o çaðýn gecesini gündüzünü Kimi kez karabasanlar sarmýþtýr gökyüzünü... Ancak gönlündeki güneþi karartmaya yetmemiþtir bunlar. Unutamadýðý heyecanlarý, ömre bedel hatýralarý olmuþtur. Gönül kýrýklýklarý yaþamýþ, kalp sýzýlarý çekmiþse de, çoðunun bugüne yankýsý güzel ve hoþ olarak gelmiþtir.

Belki de salt o döneme ait olduklarý, o duygularý bir kez daha yaþama imkaný bulunmadýðý için.

Olgun erkek için genç kýz, bir peri kýzýnýn ismidir. Yaþadýðý bir geçmiþ çaðda, tutkuyla kapýldýðý, büyülenip baðlandýðý, benliðini kaptýrdýðý, tatmadýðý mutluluklarý, duymadýðý acýlarý duyurandýr. Karakterini kazandýran, var oluþunu anlamlandýrandýr. Bazen, haz ve huzur denizinin dinginliðinde dinlendirip uyutmuþ, bazen fýrtýnalarýn dalgasýnda hýrpalayýp girdaplarýnda boðmuþtur onu. O büyü belki bozulmuþ, belki de hala sürmekte! Ancak, yaþanmakta olan anlar, yaþanmýþlarýn parlaklýðý yanýnda sönüktür. Geçmiþten yansýyan ýþýltýlar, gökyüzünde parýldayan yýldýzlar gibi göz kýrparak kendilerini anýmsatýrlar.

Kýz çocuðu için genç kýzlýk, bir hasretin en somut görünüþüdür. Ulaþmak isteði amaç, yetiþkin olma yolunda varmak istediði ana hedeftir! Çünkü ancak o zaman, toplum içindeki etkin yerini, karþý cins Önündeki rolünü almaya hak kazanacaktýr. Annesi gibi giyinmeye, takýlar takip süslenmeye, kadýnsý davranmaya o zaman baþlayabilecektir. Ancak o zaman kendi karakterinin gerçek sahibi olacaktýr. Doðanýn ve toplumun kendisine adadýðý eþlik ve annelik görevi için bir eþik olma anlamý da vardýr bu sözcüðün. Çok küçük yaþlardan beri oynadýðý evcilik oyunlarýndaki temel rolü, yani anneliði, hayat sahnesinde sergilemek için hazýr oluþu simgeler genç kýzlýk. Bir davet bekler yalnýzca, onaylayabileceði bir davet! Ýþte o zaman perde açýlýr. Evrenin sahneden hiç inmeyen oyunu, bir kez daha, her zaman olduðunca çok özel bir yorumla oynanýr.

 


Ancak sahip olunan her þey gibi, içinde bulunduðu devre, pek çok kýza hiç de olaðanüstü gelmez. Týpký içtiði su gibi olaðan, sýradan, doðal bir þeydir bu devre. Ve deðerini týpký su gibi, ondan yoksun kalýndýðýnda hissettirecektir.

O, günlük sevinçlerinin, umutlarýnýn, tasalarýnýn ve kaygýlarýnýn oluþturduðu akýntý içinde gelecek denizine doðru sürüklenir gider. Ancak, erinliðe ulaþan her kýz, ayaklarýnýn dibinde birdenbire yepyeni bir dünyanýn beliriverdiðini görür. Çocukluðunun dünyasýndan çok farklý bir dünyadýr bu! Çekici, gizemli, ürkütücü ve bilinmeyen...

Burasý, çocukluðunda hayallerinde canlandýrmaya çalýþtýðý devlerin, perilerin, yedi cücelerin dünyasýndan daha tanýdýk deðildir ona. Maskeleyici resimlerin ardýndaki temel bilgiler ondan hep gizlenmiþ ve hatta yasaklanmýþtýr. Bu dünyanýn nazlarýný tatmamýþ, acýlarýný duymamýþ, deneyimlerini geçirmemiþtir henüz. Yalnýzca oyunlarýný oynamýþtýr onun. Safça... Çoðunlukla ardýndaki gerçek olgularý ve içeriðini öðrenmeden.

Oyun evinin kadýný, bez bebeklerin annesi olmuþtur. Sonra, saðdan soldan edinilen yalan yanlýþ bilgiler... Saðdan soldan kazanýlan bölük pörçük görünümler... Yanýltýcý, saptýrýcý bazý özel deneyimler... Bunlarýn tümü, çoðu kez kaygýlandýrýcý duygusal bir karmaþa yaratýr da, bilgisini vermez gerçek yaþamýn. Genç kýzýn kafasýndaki sorularýn cevabý olmaz!

Onlarý çoðu kez, yaþadýðý düþlerden sýyrýlarak, gerçeðin katiliðinde sarsýlarak öðrenir. Aslýnda hiç de sarsýcý olmayabilir hakikat. Onu sarsýcý kýlan, bulutlarýn üzerinden düþülerek öðrenilmesidir.

Genç kýz, önce kendini, yaþadýðý dönemi, onun içeriðini, mana ve deðerini bilmelidir. Genç kýzlýk nedir sorusunun cevabýný verebilmelidir.

Yukar git