Temmuz 18, 2019, 01:06:10 S
Haberler:

Ve: Þayet kulak vermiþ veya aklýmýzý kullanmýþ olsaydýk, (þimdi) þu alevli cehennemin mahkûmlarý arasýnda olmazdýk! diye ilâve ederler. (Mulk -10)

Solaklar Genele Göre Daha Zeki Çýktý...

Balatan liprade, ubat 28, 2009, 03:08:19 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

liprade

Solaklar genele göre daha zeki çýktý


Solaklýðýn evrimini araþtýran Fransýz bilim adamlarý, solaklarýn genele göre daha farklý þeyler üreten ve zeki olduðunu ortaya çýkardý. Solaklýðýn kötü yönü ise...

Solaklýðýn kötü yönü ise ömürlerinin biraz daha kýsa olmasý.

FRANSIZ bilim adamlarý, solaklýðýn evrimini araþtýrdýlar. Buna göre solak olmanýn anne karnýnda maruz kalýnan hormonlarla ilgili olduðu sanýlýyor. Her ne kadar solaklýðýn nedenleri pek anlaþýlmasa da, genetik olabileceði de ifade ediliyor.

Avantaj saðlamýþ

Evrim biyologlarýnýn görüþüne göre, tarih öncesi dönemlerde solak olmak, bir dövüþ sýrasýnda sað elini kullananlara karþý sürpriz karþýlýk verebilme imkaný tanýdýðý için avantaj saðladý. Bu yüzden az sayýda olan solaklar evrim sürecinde hayatta kalmayý baþardý. Uzmanlarýn araþtýrma sonuçlarý, solaklarýn, genele göre daha yaratýcý ve daha zeki olabildiklerini gösterdi.

Coðrafi çeþitliliðe baðlý olarak nüfusun yüzde 5 ila yüzde 25’ini oluþturan solaklarýn yapýlarý ufak tefek. Eþcinseller arasýnda solaklarýn oranlarýnýn daha fazla olmasý da bazý uzmanlar tarafýndan, "Eþcinsellerin çoðunlukla çocuklarý olmaz. Bu yüzden genetik duruma dayandýrmak pek saðlýklý deðil" þeklinde yorumlanýyor. Solaklýðýn kötü yaný ise ortalama ömürlerinin, saðlaklardan birkaç ay daha kýsa olmasý...


Hürriyet


"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

samimi


liprade

Alnt yaplan: samimi - ubat 28, 2009, 03:10:58 S
??? :( ???


Hayrola hocam...  :) Sizi üzen bir þey varsa kaldýralým konuyu...  :) 
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Yukar git