Temmuz 18, 2019, 02:57:44 S
Haberler:

De ki: O bilgi, ancak Allah'a mahsustur. Ben ise sadece apaçýk bir uyarýcýyým. (Mulk -25)

Tv Seyretmek Yerine Kitap Oku..!

Balatan liprade, Mart 01, 2009, 07:21:41 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

liprade

Tv seyretmek yerine kitap oku..

ABD'de yapýlan bir araþtýrmaya göre, örgü örmek, kitap okumak, hatta bilgisayar oyunu bile bunamayý geciktirebilirken, televizyon izlemek hafýzayý olumsuz etkiliyor...

ABD'de yapýlan bir araþtýrma, örgü örmek, kitap okumak, hatta bilgisayar oyunu oynamanýn bile bunama baþlangýcýný geciktirebileceðini ortaya koydu. Öte yandan araþtýrmaya göre, televizyon karþýsýnda zaman harcamak hafýza kaybýna neden oluyor.

BBC'nin internet sitesindeki habere göre Minnesota'daki Mayo Clinic Hastanesi'nden araþtýrmacýlar, hobilerin bunama baþlangýcýný geciktirdiðini, ancak televizyon karþýsýnda vakit geçirmenin hafýza kaybý gibi sorunlar yarattýðýný belirledi.

Araþtýrmada, 70 ila 89 yaþlarýnda, hatýrlama sorunu yaþayan yaklaþýk 200 kiþi, bu sorunu yaþamayan bir grupla karþýlaþtýrýldý. Araþtýrmacýlar, katýlýmcýlara son bir yýl içinde günlük faaliyetleri ve 50 ile 65 yaþ arasýnda zihinsel olarak ne kadar aktif olduklarý hakkýnda sorular sordu.

Orta yaþta okuyan, oyun oynayan veya dikiþ dikmek, örgü örmek gibi el sanatý ile uðraþanlarda hafýza kaybý riskinin yüzde 40 oranýnda azaldýðý belirlendi. Ýlerleyen yaþlarda ise ayný faaliyetlerin bu riski yüzde 30 ila yüzde 50 oranýnda azalttýðý sonucuna varýldý.

Araþtýrmada ayrýca günde 7 saatten az televizyon seyredenlerin, ekran karþýsýnda daha fazla oturanlardan yüzde 50 oranýnda daha az hafýza kaybýna uðradýðý sonucuna varýldý.

Alzheimer Derneði yetkilisi Sarah Day ise gelecek 10 yýlda bir milyon insanýn bunama yaþayacaðýný, dolayýsýyla bunamayý önlemenin yollarýný bulmanýn çok önemli olduðuna dikkati çekti. Day, ''Beyninize egzersiz yaptýrmak için yap-boz yapmak, bulmaca çözmek, hatta yeni bir dil öðrenmek eðlenceli olabilir'' diye konuþtu."Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Bevadih

84 yaþýnda Kadir Bey amcam var!! Kulaklarý çýnlasýn.!!
Kendisi ve eþi öðretim emeklisi...

Onlarýn yasantýlarýna bakarak çoðu zaman ibret almýþýmdýr..Allah hayýrlý ömur ve ölüm versin  onlara..

Kadir Bey amcam hafýzasýný diri tutmak adýna  ingilizce kursuna gittiði ve düzenli okuma egzersizi yaptýðýný söylemiþti...O zaman hayram kalmýþ bu tavrýna ve utanmýþtým..

Araþtýrmanýn bu yönde sonuçlanmasý onlara karþý hayranlýðýmý daha bir katladý..

EyvAllah Liprade hocam:)

liprade

Ýngilizce kursu mu..? Her þey bitti o mu kaldý... Hele de o yaþtan sonra...

Teþekkür ederim abla...
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Bevadih

Ne için olduðunu anladýnmý?  Boþ insan deðil normalde...

liprade

Ne için olduðunu zaten ifade ettiniz...
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"


Yukar git