Haziran 25, 2019, 11:40:42
Haberler:

"Doðru sözlü iseniz (söyleyin), bu tehdit hani ne zaman (gerçekleþecek)?" derler. (Mulk -24)

Selamý Kýsaltmayalým

Balatan DAMRAM, Mart 16, 2008, 03:15:24 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

DAMRAM

Geçen gün bir dostumdan elektronik mektup aldým. Dostum, mektubuna þöyle baþlýyordu: “sa”. Böyle kýsaltýlýyordu herhalde güzelim selâmýmýz... Ben de cevaben yazdýðým mektuba þöyle baþladým: “Aleyküm selâm, ben güzelim selâmýmýzý kýsaltmamayý tercih ediyorum. Daha doðrusu hiçbir þeyi kýsaltmýyorum. Sanki selâmý kýsaltarak hayatý uzatabilecek miyiz?” Sonra o an, düþünmeden yazdýðým bu cümlenin aslýnda önemli bir hakikatin altýný çizdiðini fark ettim. Önemli bir hakikat dediðim, önemli bir soru ayný zamanda. Selâmý kýsaltmak hayatý uzatýr mý? Bir de bu sorunun uzantýsý diyebileceðimiz sorular var. Ýnsan, selâmdan tasarruf edilerek uzatýlan bir ömrün uzatmalarýný nasýl deðerlendirir acaba? Veya “selâmý yaymak” tavsiye edilmiþken, selâmý kýsaltarak kazandýðýmýz vakitlerde neyi yayýyoruz?

Bir zamanlar meþhur bir Çin hikâyesi okumuþtum. Oldukça derin bir mevzu aslýnda; ama ilk bakýþta bir fýkra gibi deðerlendirilmesi de mümkün.
Genç Çinli, heyecanla yaþlý Çinliye anlatýyor:
- Duydun mu yeni bir araba icat etmiþler.
- …
- Kömürle çalýþýyormuþ.
- …
- Yaylar üzerinde su gibi akýyormuþ.
- …
- Eskiden üç ayda aldýðýmýz yolu artýk üç günde alacaðýz.
- Eskiden doksan günde gittiðin yere, artýk üç günde mi gideceksin yani?
- Evet.
- Peki, kalan seksen yedi günde ne yapacaksýn?

Mühim olan doksan günlük yolu üç güne indirebilmek deðil demek ki. Bunu yaparken geri kalan seksen yedi günü de kazanç hânesine yazabilmenin yolunu bulmak lâzým. Çünkü eþyanýn tabiatý gereði bu âlemde boþluða yer yoktur. Bir þeyi boþaltmayý düþünüyorsan -zaman olsun, mekân olsun fark etmez- nasýl dolduracaðýný da düþünmelisin. Ve de vakit fevt etmeden hemen doldurmalýsýn.
Boþluklarýmýz, biz doldurmasak da, boþ kalmaz zîrâ. Su uyur düþman uyumaz. Nefsin ve þeytanýn karanlýk ordularý gözlerini dört açmýþlar, bekliyorlar. Bir rivayette, Hz. Âdem Aleyhisselâm’a can verilmeden Ýblis gelmiþ, aðzýndan girmiþ, içinde dolaþýp burnundan çýkmýþ, deniyor. Sonra da þöyle demiþ: “Ben bunun içinde rahatça dolaþýrým. Çok boþluðu var.”
O kadar çok ki boþluðumuz. Zaaflarýmýz, öfkelerimiz, arzularýmýz o kadar çok ki... Bize ALLAH’ý hatýrlatan arkadaþlarýmýzla doldurmasak o boþluðu, sohbet-i Cânân’la doldurmasak, o boþluk kim bilir neyle dolacak.

Bediüzzaman Hazretleri muhatabýna uygun selâmlarla baþlýyor mektuplarýna. Bir mektubunda: “Es-Selamü aleyküm ve rahmetullahi ve berakâtühü bi adedi dekaiki eyyâmi’l-firâk” diyor. Ayrýlýk günlerinin dakikalarý adedince ALLAH’ýn selâmý, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.
Selâmý yaymakken vazifemiz, “selâm ülkesi olan Cennet”e ulaþmakken arzumuz, orada ne boþ bir söz, ne de günaha sokan bir lâf iþitilmeyeceði, iþitilen sözün hep “Selâm! Selâm!” muhtevalý olacaðý bildirilmiþken bir de, ne olur biz de yayabildiðimiz kadar yaysak “selâm”ý, selâmlaþmalarýmýzý uzatabildiðimiz kadar uzatsak…
Yerine daha güzel, daha hayýrlý bir þey ikame edemeyeceksek, selâmý kýsaltmanýn bir mânâsý var mý ki?
*
Yaþadýðýnýz günlerinin dakikalarý adedince ALLAH’ýn selâmý, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

kurtlarvadisi

simuzer47

Aleykum selam ve rahmetullahi veberekatuhu...
Bu baþlýk ekleneli neredeyse 3 yýl olacakmýþ, bu baþlýðýn sahibi buralarda mýdýr bilmiyorum ama zevkle okuduðumu söylemek istiyor, teþekkür ediyorum.

Evt, bizler zaman kazanalým diye bir sürü çaba sarfederiz, hep birþeylere yetiþmek isteriz. Bulaþýk yýkamak zaman alýyor diye bulaþýk makinasý alýrýz, trafik yoðun olur zaman kaybederiz diye 500T yerine önce trene sonra metrobüse bineriz :)) Ancak tüm bu çabalarýmýz sonuç vermez kimi zaman... Çünkü yine boþ zamanýmýz yoktur. Sonra anlarýz ki bizim boþ vaktimiz yok ama boþa geçirdiðimiz vakitlerimiz vardýr...

Alnt yaplan: DAMRAM - Mart 16, 2008, 03:15:24 S
Bir rivayette, Hz. Âdem Aleyhisselâm’a can verilmeden Ýblis gelmiþ, aðzýndan girmiþ, içinde dolaþýp burnundan çýkmýþ, deniyor. Sonra da þöyle demiþ: “Ben bunun içinde rahatça dolaþýrým. Çok boþluðu var.”
O kadar çok ki boþluðumuz. Zaaflarýmýz, öfkelerimiz, arzularýmýz o kadar çok ki... Bize ALLAH’ý hatýrlatan arkadaþlarýmýzla doldurmasak o boþluðu, sohbet-i Cânân’la doldurmasak, o boþluk kim bilir neyle dolacak.


Ýblis býrakýn Adem aleyhisselam'a can verilmeden önceyi, Allahu Teala'nýn "Adem'e secde edin" emrine itaat etmeden öncesine kadar bile salih biriydi. Bundan sonra lanetlenmiþ ve Allahu Teala'dan mühlet isteyip insanlarý kandýrmaya baþlamýþtýr. Adem aleyhisselama can verilmeden önce böyle birþey yapmasý düþünülemez. Çünkü bu hem Kur'an'a hem de Sünnete terstir. Bu rivayetten faydalý dersler çýkartýlmasý bunu doðru veya güzel bir rivayet haline getirmez. Selametle inþAllah...

MiM

sevgili simuzer kardeþim, hoþgeldiniz evvelen...
yorum yeteneðiniz harika... her zaman yanýmýzda olmanýzý çok isterdim doðrusu.
o yazýda imzasý olan kardeþimiz çok uzun zaman oldu gelmiyor artýk, maalesef.
bir radyo meraký sardý ve gidiþ o gidiþ...

Yukar git