Haziran 25, 2019, 10:41:01 ÖÖ
Haberler:

De ki: O bilgi, ancak Allah'a mahsustur. Ben ise sadece apaçýk bir uyarýcýyým. (Mulk -25)

Gençlik Çaðý ve Sorunlarý

Baţlatan Mercan, Ţubat 24, 2009, 01:17:00 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mercan

Ruhsal Ă–zellikler:

Ýlgileri artmýþ gelgeç hevesleri çoðalmýþtýr. Baþkalarý tarafýndan nasýl görüldüðünü merak eder. Dinlediði müzik, beðendiði sanat etkinlikleri deðiþiktir. Uzun uzun düþler kurar. Hatýra defteri tutmaya baþlar. Þiir, öykü yazmaya özenir. Yazdýklarýnda gizliliðe dikkat eder.
Kulaktan dolma ödünç alýnmýþ fikirleri savunur. Büyükleri ile tartýþýr. Anne babasýna karþýt düþünceler ileri sürmeye dikkat eder. Karþý çýkmýþ olmak için karþý çýkar.
Bu dönem için çeliþkili duyuþ ve davranýþ özellikleri olaðan sayýlýr. Bazý gençler çalkantýyý daha az yoðunlukta yaþayýp çabucak uyum saðlarlar. Bazýlarý ise ileri derecede uyumsuzluklar gösterip bu tür davranýþlarda ileri yaþlarda da bulunabilirler. Yinede bu tür davranýþlarýn görüldüðü yaþlar 13-15 ilk gençlik yýllarýdýr.
Döneme bakýldýðýnda gencin içinde bulunduðu durum kolaylýkla anlaþýlabilir. Aniden hýzlanan büyüme genci zamansýz yakalamýþtýr. Cinsel dürtüler hissedilmekle birlikte ergen tam anlamý ile hazýr deðildir. Ana baba ve çevre gence yetiþkin gözü ile bakýp ona göre davranýþ bekledikleri gibi, "daha sen çocuksun" ifadesi ile onu þaþýrtabilirler. Çünkü genç büyümek için sabýrsýzlanmakta ise de bir türlü çocuksu davranýþlardan kurtulamamaktadýr.
Ergenlik döneminde genç yeni arayýþlar içindedir. Bu arayýþlarýn ilki ve en önemlisi kimlik arayýþýdýr. Ýþe ilk önce ana babasýný görmezlikten gelmekle baþlar. Çocukluk yaþlarýnda nerede ise tanrýlaþtýrdýðý babanýn fikirleri eskisi gibi ilginç deðildir. Gücü kuvveti önemsenecek gibi deðildir. Çok az þey bilir. Ancak bu duygular ergenliðin sona ermesi ile kaybolur. Genç ana babasýný gerçekçi duygularla deðerlendirmeðe baþlar.
Yeni bir kiþilik baðýmsýz olmakla þekilleneceðinden genç baðýmsýz olmaya büyük önem verir. Evden kopar, çevresinden uzaklaþtýrdýðý ana-babasýnýn boþluðunu doldurmak için yeni iliþkilere yönelir. Bir genç için dolup taþan enerjisini en iyi deðerlendirme yolu spordur. Genç hem spor yapar hem de kendisini yaþýtlarý ile karþýlaþtýrma fýrsatý bulur. Yaþýtlarýnýn da benzer problemlerinin olmasý gençler arasýnda gruplaþmalara yol açar. Bir grup içinde olmak gence güven verir. Onaylamasa bile grubun bazý davranýþlarýna katýlýr. Gençler için en büyük tehlike içinde bulunduðu grubun kötüye kullanýlmasýdýr. Bu konuda ana babaya düþen görev genci evde fazla sýnýrlamamak olmalýdýr. Çünkü bunalan genç dýþarýda daha etkin arkadaþlarýnýn peþinden gidebilir. Evinde kabul gören delikanlý zamanla ailesine daha kolay baðlanýr.
Gençlik çaðý beðenilerin, özenmelerin, tutkularýn, hayranlýklarýn çok olduðu bir dönemdir. Ergenler bir yandan baðýmsýzlýklarýný kazanmaya çalýþýrken bir yandan da benzeyecekleri örnekler ararlar. Modellerinin meziyetleri kadar kusurlarý da örneklenir. Ancak model sýk sýk deðiþtirilebilir, her örnekten alýnan bir yan gencin kiþiliðine bir ilave yapar. Bu nevi denemeler ergenlik sonuna kadar sürer.
Çalkantýlý bir dönem olarak anlattýðýmýz ergenlik hep uyumsuz davranýþlarla dolu deðildir. Olumlu duyuþ ve düþünüþler de bu dönemin özelliðidir. Örnek olarak genç soyut düþünme, yaþanmamýþ olgularý sembollerle ifade etme yetisini kuvvetlendirmiþtir. Her þeye olur olmaz karþý çýkarken eleþtiri ve yorumlara yönelir. Her þeyi bir anda düzeltecek kolay çözümler arar. Bunun için çabuk kandýrýlabilir. Sonuçta kendisi ve toplum için zararlý olacak davranýþlarda bulunmasý en büyük tehlikedir.

Ruhsal Problemler:

Ergenlik döneminde ruhsal sorunlarýn olmasý bir dereceye kadar normaldir. Yapýlan araþtýrmalar bu çað gençlerinin %15´inin uyum problemleri olduðunu ortaya koymuþtur. Söz konusu uyumsuzluklar bu dönem davranýþlarýnýn aþýrýya götürülmesi ile ortaya çýkar. Örnek olarak baðýmsýzlýk isteði gencin ailesinden kopmasý ile sonuçlanabilir.
Evinde uyumsuz olan genç bu uyumsuzluðunu okula da yansýtýr. Derslere ilgisi azalýr, baþarýsý düþer. Hep baðýrýr çaðýrýr, kýrar döker. Bu davranýþlarý art niyetli önderler vasýtasý ile saptýrýlýp hýrsýzlýða, zararlý eyleme, toplum suçlarýna yöneltilebilir. Gençler toplum kurallarýný hiçe sayýp kural dýþý yaþamak isterler. Kýz erkek iliþkilerinde aþýrý serbestliðe yönelirler. Bazýlarý için dönemin bir çeþnisi olabilecek davranýþlar bazýlarý için devamlý bir tutku halini alýr.
Ailesi ve çevresi ile çatýþmaya düþen genç aþýrý baskýlar altýnda bunalýr. Sonuçta kendisine yönelen kötü bir söz veya davranýþ intihar giriþimine neden olabilir. Ýntihar giriþimi gencin mutlaka depresyon içinde olduðunu göstermez. Ancak giriþim tekrarlanýrsa yoðun bir ruhsal çöküntü olasýlýðýný arttýrabilir.
Bazý gençler topluma karýþýp baðýmsýzlýklarýný elde etmek yerine, çeþitli nedenlerden dolayý, içe kapanýrlar. Yetenekli olanlar yeteneklerini geliþtirip yaratýcý olabilirler.
Bazý gençler de cinsel kimlik kazanmakta zorluk çekerler. Bu zorluk geçici olabileceði gibi kalýcý cinsel problemlere neden olabilir. Örneðin kendi cinsine yönelip karþý cinse ilgi duymayabilirler.

Suça yönelen gençler:

Bütün dünyada yapýlan araþtýrmalarda 18 yaþýndan önce iþlenen suçlarýn artýp yaygýnlaþtýðý gözlenmiþtir. Öyle ki iþlenen suç nüfusu artan genç sayýsýný geçmektedir. Ayrýca suça yönelme yaþý gittikçe düþtüðü gibi bireysel suçlarýn yerini toplu suçlar almaktadýr. Suç çeþitleri ülkeden ülkeye deðiþmektedir. Toplumdaki ve deðer yargýlarýndaki hýzlý deðiþme ve geliþmeler, siyasal çalkantýlar, toplumdaki eþitsizlikler gençlerin suça yönelmelerine neden olmaktadýr.
Son yýllarda ülkemizde suçlu çocuk sayýsýnýn arttýðýný söylemek yanýltýcý olmaz. Neticede geleceði konusunda kuþkuya düþen genç suça yönelmektedir.
Gençlerin suça yönelmelerinde aile içi sorunlar da bu konuda önemli bir neden olarak karþýmýza çýkar. Aile baskýsý ile bunalan gençler daha çok adi suçlara yönelmeleri kolay olmaktadýr. Ýçlerindeki saldýrganlýk dürtülerini bir amaca yöneltmiþ olmak bir bakýma suçluluk duygusunun azalmasýna neden olmaktadýr.
Suçlu çocuklarýn çýktýðý aileler incelendiðinde bu aileler genellikle ekonomik bakýmdan yetersiz ve çok çocukludur. Çocuklar üzerinde ya çok baskýlý, dayaða baðlý bir denetim vardýr ya da tamamen çocuða karþý ilgisizdirler. Ailenin durumu ne olursa olsun temel yýkýcýlýk anne sevgisinin olmayýþýndan kaynaklanmaktadýr. Her þeye raðmen anne sevgisi ile yetiþen gençler bir bocalama devresinden sonra olumlu davranýþlara yönelmektedirler.
Ekonomik durumu yerinde olan ailelerden de suçlu çocuk çýkar. Ancak bunlar çok az sayýdadýr. Problemli çocuðun bir suçtan ceza görmesi suçluluðun artmasýna zemin hazýrlar.
Ailede sevgi baðý bu konuda oldukça isabetli fikir verir. Öyle ki uyumlu ve dengeli gibi görünen ailelerde sürekli kavgalar, ana babanýn aksayan yönleri çocuðu suça iterse de sevecen bir annenin çocuðu uyumsuz gibi görünüp okulda baþarýsýz olsa da suça yönelmez.
Birçok batýlý ülkelerde çocuk mahkemelerinde çocuðun yargýlanmasýna deðil, gencin haklarýna, durumun gözden geçirilmesine öncelik verilir. Gence suçunu ödetmek yerine, toplumun gence olan borcunu ödetmek düþüncesi ön plana geçmiþtir.

Kuþaklar arasý çatýþma:

Yetiþkinlerin gençlerden þikayet etmeleri yeni bir olay deðildir. Her devirde yetiþkinler, gençleri saygýsýz, aceleci, güvenilmez, tembel olarak nitelemiþler, gelecekte kendi görevlerini onlara nasýl devredecekleri konusundaki tereddütlerini belirtmiþlerdir. Buna karþýlýk gençler, yetiþkinleri geri kafalý, giriþimsiz, çaða uymayan kiþiler olarak görmüþlerdir. Gençler, yetiþkinliði bilmemekle birlikte yetiþkinler dünkü çatýþmalarýný çabuk unutmuþ görünürler.
Bilim ve teknolojinin çaðýmýzda hýzlý geliþmesi sonucu her iki kuþak arasýnda aslýnda var olan ayrýlýk, gittikçe büyüdü, yeni boyutlar kazandý.
Çocuklar çaðlarý gereði baðýmsýzlýk isteklerini yerine getirmeye aile büyüklerinin deðer yargýlarýný hiçe saymaktan baþlarlar. Kendilerine söz hakký veren hakçasýna bir düzen belirgin ideolojilerdir. Aile düzenini düzeltmeyen genç, toplumsal düzeni deðiþtirmeye yönelir.
Gençteki yenilik isteði her zaman kötü davranýþlarla sonuçlanmaz. Yeni bir kimlik arayýþý içinde olan genç yeni ve deðiþik isteði ile orijinalliklere yönelir. Bazen garip duruma düþebilir ama bazen de yeni akýmlarýn, ekollerin yaratýcýsý olur. Çünkü yeniyi deneme istek ve cesareti onun en önemli özelliðidir.
Oysa kent yaþamýnda bile ana babalar çocuklarýnýn baðýmsýzlýk isteklerini bilerek veya bilmeyerek köstekleyip bundan kývanç duyarlar. Fakat yetiþkinlik yaþamýnda beceriksizleþen evlatlarýna þaþkýnlýkla bakmalarýný anlamak güçtür.

SONUÇ:

Gençlik ve yetiþkinlik insan yaþantýsýnda birbirini takip eden iki dönemdir. Yetiþkinler coþkunluðun ateþini gençlerden, gençler davranýþlardaki bilgiyi yetiþkinlerden alabilirler. Bu saðlam bir iletiþimle mümkün olur. Bu iletiþimi saðlamak yetiþkinlere düþer.
Aþýrý baský ve ceza çözüme yaramadýðý gibi umursamazlýk da tutulacak yol deðildir. Gencin bütün isteklerine tepkisinden çekinerek boyun eðmek; iki de bir tokat atmak kadar zararlýdýr. En iyisi karþýlýklý konuþarak problemi ortaya koyup çözümlemektir. Gerektiðinde ana babasý ile bir arkadaþ gibi dertleþen genç daha saðlýklý olur.

Murat BAYHAN