Haziran 27, 2019, 08:11:37
Haberler:

O, gökleri görebildiðiniz bir direk olmaksýzýn yarattý, sizi sarsmasýn diye yere de ulu daðlar koydu ve orada her çeþit canlýyý yaydý. Biz gökyüzünden su indirip, orada her faydalý nebattan çift çift bitirdik. (Lokman -10)

Öfke Kavramý ( Bölüm 4)

Balatan Mercan, ubat 24, 2009, 01:05:45 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Mercan

Öfkemi Nasýl Ýfade Ediyorum?
Öfkenin ifade ediliþ biçimi de kaynaklarý kadar önemlidir. Öfkenin nedeni kendimizden kaynaklanýyorsa, örneðin yorgunsak, istemediðimiz öfke patlamalarýna neden olmamak için önceden önlem alma yöntemi uygulanabilir. Bunun için ilk olarak öfke nedeninin yorgunluk olduðunun bilincine varýlmasý gerekir. Bundan sonra, "Ben yorgunum." mesajý karþý tarafa verilebilir. Bu tür bilgilendirmeler günlük yaþam içinde daha az sorun yaþanmasýna yardým eder. "Sen ne kadar daðýnýk bir insansýn!", "Sen beni hiç düþünmüyorsun.", "Bana daha önceden haber verseydin, her þey daha baþka olurdu." "Sen bu iþ için yetersizsin." Öfkemiz karþýmýzdakinin bir davranýþýyla ilgiliyse kullandýðýmýz yukarýdaki ifadeler gerçekte "sen dili" adý verilen ve saldýrganlýk niteliði taþýyan ifadeler. Bu tür ifadeler insan iliþkilerini örseler, sarsar, karþý tarafý sinirlendirir, kýzdýrýr ve güvensizlik yaratýr. Sen dilinin çocuklara karþý kullanýmý da onlarýn duygularýný ve özsaygýsýný zedelemek yönünden çok risklidir. "Peki ama, öfkemi nasýl dile getireceðim?" diye düþünüyorsanýz iþte size büyülü reçete: Ben dili. Ben dili, bireyin karþýlaþtýðý durum ya da davranýþ karþýsýnda bireysel tepkisini duygu ve düþüncelerle açýklayan ifade biçimidir, yani duygu ve düþüncelerimizi karþýdakini örselemeden içtenlik belirten sözcüklerle ifade eder. Ben dili bireyin kendisi ile ilgili mesajlardan oluþur. Gerçek düþünce ve duygularýmýzla ilgilidir. Baþkalarý hakkýndaki deðerlendirme ve yorumlarýmýzý deðil, kendi duygularýmýzý açýklar. Ben diliyle konuþmak, duygu ve düþünceleri ilettiði için kullanan kiþiyi rahatlatarak öfkenin birikmesini önler. Duygularýn ifade edilmesi çok önemlidir. Ýnançlar, düþünceler ve deðerler insanlar arasýnda farklýlýk gösterir, ama duygular herkeste benzerdir. Duygularýn sen dili yerine ben diliyle ifade edilmesi karþýdaki kiþinin sorumluluðunu fark etmesine ve kendini ifade edenin daha iyi anlaþýlmasýna yardým eder. Ben dili bizim toplumumuzda, kendini beðenmiþlik ve bencillikle karýþtýrýlýr. Ancak, ben dili bireyin kendini her þeyin merkezine koyup çevresine buradan bakmasý anlamýna gelmez. Ben dili, olumsuz duygular yaþayan ya da öfkeli olan kiþinin, olumsuz etkilendiði davranýþý ve bu davranýþýn onun üzerinde yarattýðý etki ve duygularý karþýsýndaki kiþiye açýklamasýdýr. Ben dili, saldýrý niteliði taþýmaz, bu yüzden de ben dili kullanan kiþiler daha iyi duyulabilirler. Çünkü, saldýrgan ifadeler karþý tarafý daima savunmaya ya da saldýrýya iter. Ben dili dürüstlüðün en etkili ifadelerinden biridir ve karþý tarafa kiþinin kendinden sorumlu olduðu mesajýný verir. Bu tür bir mesajýn üç öðesi vardýr:
1. Rahatsýz olunan davranýþýn suçlayýcý olmayan bir ifadeyle tanýmlanmasý
2. Rahatsýz olunan davranýþýn kiþi üzerindeki belirgin etkisi
3 . Rahatsýz olunan davranýþ ve belirgin etkisi hakkýnda kiþinin hissettiði duygularý açýklamasý Örnek vermek gerekirse,Sen Dili: Beni incitmekten zevk alýyorsun.
Ben Dili: Bu davranýþýn beni çok incitti.
Sen Dili: Zaten bana hiç zaman ayýrmazsýn, hep çok iþin vardýr.
Ben Dili: Bana daha çok zaman ayýrýrsan mutlu olurum. Öfke, bireyin kendisini tanýmasý ve uygun ifade yollarýyla belirtilmesi durumunda bireye olumlu bir güç saðlar. Öfke için harcanacak enerji yaþamda ve iliþkilerde deðiþiklikler yaratmak için kullanýlabilir. Öfkeyle gelen enerji olumsuz yönde kullanýldýðýnda, rahatsýz olunan durumlarda hiçbir deðiþikliðe yol açmayýp, diðerlerini hedef alýr ve sonuç vermez. Öfkenin olumsuz kullanýmý kabul edilmeyi saðlayamaz. Sorunlarýmýzý çözerek ilerleyip, yaþamýmýzda olumlu deðiþiklikler yapmak istiyorsak, kendimizi tanýyarak kabul etmemiz gerekir. Kendimizi kabul etmemiz, enerjimizi kendimiz ve yaþamýmýza iliþkin diðer durumlarýmýzla ilgili olumlu iþler yapabileceðimiz alanlara odaklayabilmemizi saðlar. Sonuç olarak öfke enerjimizi yaratýcý ve yapýcý olarak kullanabiliriz. 
popüler yaþam

Yukar git