Temmuz 16, 2019, 12:21:53 S
Haberler:

O, gökleri görebildiðiniz bir direk olmaksýzýn yarattý, sizi sarsmasýn diye yere de ulu daðlar koydu ve orada her çeþit canlýyý yaydý. Biz gökyüzünden su indirip, orada her faydalý nebattan çift çift bitirdik. (Lokman -10)

Ben Sizin Hizmetçinizim

Balatan senarist081, ubat 21, 2009, 06:00:37 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

senarist081

Ahmed Rufai Hazretleri, bir gün talebelerine:
   
- Ýçinizde kim bende bir ayýp görüyorsa bildirsin, dedi.
   
Müritlerinden biri:
   
- Efendim, sizde büyük bir ayýp var, diye cevap verdi.

   
Ayýbýný talebesine soracak kadar kendini aþmýþ bu mütavazi insan hiç kýzmadý, talebesi böyle söylüyor diye üzülmedi, belki sadece ayýbýndan kurtulabilmek ümidiyle sordu:
   
- Söyle dedi, kardeþim, o ayýbým nedir?
   
Talebe gözleri dolu dolu:
   
- Bizim gibilerin size talebe olmasý, dedi.
   
Bu söz gönüllere çok tesir etmiþ, sohbette bulunan herkes aðlamaya baþlamýþtý. Ahmed Rufai Hazretleri de aðlýyordu. Bir ara sadece;
   
- Ben sizin hizmetçinizim, ben hepinizden aþaðýyým diyebildi.
Bevadih

Mütevazilik.!

Kendini bilmeklik..

Tarýk teþekkür ederim...Emeðine saðlýk.!

senarist081

Hak Teala bu mubarek evliyalardan razý olsun...Onlar Peygamberimize giden hayýrlý kapý,keþke o kapýnýn kulpu olabilsek... :-[

samimi


MiM

Alnt yaplan: Tarýk Bin Ziyad - ubat 21, 2009, 06:00:37 S
Bir ara sadece;
- Ben sizin hizmetçinizim, ben hepinizden aþaðýyým diyebildi.peki siz, þayet hayatta olsaydý...
öyle bir þeyh'in hizmetçisi olmak istemez miydiniz? gönüllü olarak...
ben olurdum! bir ömür ona hizmet etmekten onur duyardým...
***
tasavvuf ahlaký dedikleri buydu çünkü... peygamber yolunun yolcularý böyle olurdu... onlar, insanlýðýn incileriydi. islam medeniyetinin göz bebekleriydi... iþte bugünkü batýlýyý bir mýknatýs gibi islama çeken metafor da buydu...
***
peki ya bugün, diyeceksiniz. tasavvuf ahlakýnýn temsilcisi olmasý durumundaki tarikatler ne alemde? durun söyleyim!

-"onlar, þu an chp ile pazarlýk halindeler efendim. týpký geçmiþ yýllarda olduðu gibi... milletvekili pazarlýðý, belediye seçimlerinde bilmem hangi menfaat, hangi çýkar için bilmem ne pazarlýðý... "
***
üç kuruþluk menfaat karþýlýðýnda iradelerini satan... noktalý býraktýðým yerde kullanmak istediðim tabiri yazamayacaðým. haya ederim çünkü... insanlýk adýna, gerçek tasavvuf ahlaký taþýyan çok az sayýdaki -insan güzeli- adýna...
***
osmanlý'yý insanlýk medeniyet tarihinin altýn sayfalarýna yazdýran amil, tasavvuf kültürünün yaygýn oluþu, devlet yönetimi ve teb'anýn bu yapýdan beslenmesi idi. bugünse bu ülke dünyada utanýlasý iþler sýralamasýnda ilk sýralarda yer bulabiliyorsa... batýlýlar bu ülke insanýndan kurtulmak için hukuk dýþý uygulamalara tevessül edebiliyorsa...

önce bunlar bozuldu, sonra ahlak yok oldu. çürüdü cemiyet yapýmýz. adeta kimyamýz bozuldu.... ve bi daha düzeltemedik hiçbir þeyi... ve iradelerini satmaya devam eden ve kendini hala bilmem ne tarikatý diye lanse eden bu kiþiler, adeta kucaktan kucaða, elden ele dolaþan yosmalar haline döndüler...

veyl! diyorum ve sözlerimi burada kesiyorum... zira artýk onlardan bahsetmeyi midem kaldýrmýyor!

Bevadih

Mim abim aradýðým bir konu idi...

Tasavvufa ve ehillerine asla söz söyleyemem!..sizin yazdýðýnýz ahlakta olduðu sürece.

Büyükleri sevýyorum Rabb'im razý olsun onlardan.Yaþadýlar hayatlarýna þahit olup gittiler.!
Temsil ettikleri yada irade ettikleri ; onlarýnda rahatsýz olacaðýna ýnnadýðým  mecralara kaydý...

velhasýlý siizn anlattýðýnýz þekilde..devam edýyor þuan...

ALLAH sýzden razý olsun...Çok sevýndým bunlarý yazmanýza...Varolun yahu inþAllah..

milysktina

mim abi çok güzel açýklamalarda bulunmuþsun Allah razý olsun, Türkiye^nin iç halini sizler kadar bilemem, hiçbir tarikata girmiþliðim yok ama sizlere güvenim var.Elbette iyi olanlarý yokmudur vardýr fakat hiç tasvip etmediðim bir atasözünü ..... neyse..

Allah hepinizden razý olsun.

MiM

Alnt yaplan: Bevadih - ubat 21, 2009, 11:03:46 S

ALLAH sýzden razý olsun...


amin ecmain, Rabbim senden de razý olsun ablam...

MiM

Alnt yaplan: milysktina - ubat 23, 2009, 11:00:53 S
Allah hepinizden razý olsun.


bilge kral'ýn güzel kýzý... seni çok özlemiþtik ablam. geldin, bize balkanlardan, aliya'dan hasret ve sevgi rüzgarlarý getirdin... yüreklerimizi bi hoþ ettin ve sonrada kaybolup gittin be ablam... bugün senin ismini burada görünce bilsen ne kadar çok sevinmiþtim. umarýmki, bi dahaki geliþin bu kadar uzun sürmesin abisi... Rabbim senden de razý olsun, okuyan gözün, duyan yüreðin varolsun ablam. Allaha emanet ol.

milysktina

Alnt yaplan: MiM - ubat 24, 2009, 12:16:00
Alnt yaplan: milysktina - ubat 23, 2009, 11:00:53 S
Allah hepinizden razý olsun.


bilge kral'ýn güzel kýzý... seni çok özlemiþtik ablam. geldin, bize balkanlardan, aliya'dan hasret ve sevgi rüzgarlarý getirdin... yüreklerimizi bi hoþ ettin ve sonrada kaybolup gittin be ablam... bugün senin ismini burada görünce bilsen ne kadar çok sevinmiþtim. umarýmki, bi dahaki geliþin bu kadar uzun sürmesin abisi... Rabbim senden de razý olsun, okuyan gözün, duyan yüreðin varolsun ablam. Allaha emanet ol.


deðerli mim abim.Ýnanýn bende sizi çok özledim.Gelmediðim vakitlerde yüreðimden her zaman geçiyorsunuz,buna içtiðiniz su kadar emin olabilirsiniz.

Son geliþimden üç gün sonra büyük halam vefat etti.O yüzden Sýrbistana gitmek zorunda kaldýk ailecek.1 aya yakýn orada kaldýk.Sonra Ankrada ki kurs,Ýstanbuldaki okul arasýnda gitgeller ve sosyal yaþantým beni boðdu adeta,býrakýn siteye girebilmek,annemle oturup bir çift laf edemiyruz.Bu yüzden hakkýnýzý helal edin.

MiM

sevgili milykstina,
hassaten merhume halanýz için Rabb-i Tealadan rahmetler diliyorum. cümle sevdiklerine sabr-ý cemil ve hayýrlý uzun ömürler temenni ediyorum.

evet güzel ablacým, seni anlýyorum ve hak veriyorum. biliyorum ki, vaktin ve imkanýn olsaydý elbette gelirdin. canýn saðolsun, vakit buldukça seni hep yanýmýzda görmek isteriz güzel kýzým. çünkü seni çok seviyor ve hep aramýzda görmek istiyoruz. Rabbim iþlerinizi asan eylesin, herþey gönlünce olsun. var edene emanet ol...

milysktina

Allah razý olsun Mim abim.çok teþekkür ediyorum.

Sevdiðinizden þüphem yok çünkü sevdiðinixz insana sevginizi çok aþikar belli ediyorsunuz,ne kadar güzel.Eðer sizinde þüpheniz yoksa tekrar söyliyeyim. Sizi seviyorum abi.


Yukar git