Haziran 24, 2019, 08:21:31 ÖS
Haberler:

Ve: Þayet kulak vermiþ veya aklýmýzý kullanmýþ olsaydýk, (þimdi) þu alevli cehennemin mahkûmlarý arasýnda olmazdýk! diye ilâve ederler. (Mulk -10)

CuMA notLaRĂ˝/4

Baţlatan MiM, Ţubat 20, 2009, 02:16:57 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

MiM

Ţubat 20, 2009, 02:16:57 ÖÖ Last Edit: Ţubat 20, 2009, 02:20:41 ÖÖ by MiM


Anne-babanýn çocuklarý üzerinde hakký olduðu gibi çocuklarýn da anne ve babalarý üzerinde birtakým haklarý vardýr. Genellikle anne-babanýn çocuklarý üzerindeki haklarý üzerinde durulup çocuklarýn anne ve babalarý üzerindeki haklarý göz ardý edilir. Ýþte biz bu yazýmýzda çocuklarýn anne ve babalarý üzerindeki haklarýný inceleyeceðiz.

Hiçbir varlýðýn bu dünyada ebedi var olma imkâný olmadýðý gibi insan denen varlýðýn da bu dünyada ebedi olarak yaþamasý söz konusu deðildir. Ancak insanýn fýtratýnda ebedi olarak yaþama isteði ve arzusu vardýr. Ýþte bu duygu ve istek, bu dünyada insanýn kendi neslinden gelen çocuklarý sayesinde gerçekleþtirilmektedir. Ýnsan bu dünyaya doðumla gelmekte, çocukluk, gençlik, yetiþkinlik ve yaþlýlýk evrelerinden sonra eceli geldiðinde bu dünyadan göçüp gitmektedir. Ancak geride býraktýðý çocuklarý ve torunlarý vasýtasýyla bu dünyada neslini devam ettirebilmektedir. Adeta insanýn sonsuzluk duygusu bu þekilde gerçekleþmiþ olmaktadýr. O halde geleceðimizin teminatý olan çocuklarýmýza ve gençlerimize önem vermeliyiz. Onlara karþý olan görev ve sorumluluklarýmýzý azami ölçüde yerine getirmeye çalýþmalýyýz.
Anne babalar çocuklarĂ˝na, Allah’Ă˝n verdiĂ°i bir emanet nazarĂ˝yla bakmalĂ˝dĂ˝rlar. AilevĂ® sorumluluklarĂ˝ yerine getirmek anne-babanĂ˝n kĂ˝yamet gĂĽnĂĽ Allah huzurunda sorguya çekileceĂ°i bir emanettir. Nitekim YĂĽce Allah: “Ey iman edenler! Kendinizi ve çoluk çocuĂ°unuzu yakĂ˝tĂ˝ insanlar ve taĂľlar olan cehennem ateĂľinden koruyunuz.” (Tahrim, 66/6) buyurmaktadĂ˝r.
     Ăťslam âlimleri, ayet-i kerimenin emrettiĂ°i “ateĂľten koruma” iĂľinin eĂ°itimle olacaĂ°Ă˝nĂ˝ belirtmektedirler. Yani aile fertlerine ĂťslamĂ® terbiye verildiĂ°i takdirde, onlarĂ˝n hem dĂĽnyada hem de ahirette mutluluĂ°a ulaĂľmalarĂ˝ saĂ°lanmýþ olur. Böylece onlar, cehennem azabĂ˝ndan korunurlar.
     Kur’an’da aile reisine terettĂĽp eden uhrevĂ® sorumluluk çeĂľitli ayetlerde veciz bir Ăľekilde ifade edilmektedir. Nitekim bir ayette ĂťslamĂ® terbiyeyi ailesine vermeyip de onlarĂ˝n cehennem ateĂľine dĂĽĂľmelerine sebep olan kiĂľinin kĂ˝yamet gĂĽnĂĽnde en bedbaht kiĂľi olacaĂ°Ă˝ þöyle belirtilmektedir: “De ki: AsĂ˝l ziyan edenler, asĂ˝l hĂĽsrana uĂ°rayanlar, hem kendilerini hem de ailelerini kĂ˝yamet gĂĽnĂĽ hĂĽsrana uĂ°ratanlardĂ˝r. Haberiniz olsun ki apaçýk hĂĽsran iĂľte budur. OnlarĂ˝n hem ĂĽstlerinde hem altlarĂ˝nda ateĂľten kat kat örtĂĽler vardĂ˝r. Ýþte Allah böyle bir azabĂ˝n varlýðýnĂ˝ bildirerek, kullarĂ˝nĂ˝ bunlardan sakĂ˝ndĂ˝rĂ˝yor. Ey kullarĂ˝m! Bana karþý gelmenizden ötĂĽrĂĽ azabĂ˝ma uĂ°ramaktan sakĂ˝nĂ˝n.” (ZĂĽmer, 39/15-16)

     Rasulullah (sav) bu hususta þöyle buyurmuĂľtur: “Hepiniz bir sĂĽrĂĽnĂĽn çobanĂ˝ gibisiniz. Çoban sĂĽrĂĽsĂĽnĂĽ koruduĂ°u gibi, siz de evlerinizde ve emriniz altĂ˝ndakileri cehennemden korumalĂ˝sĂ˝nĂ˝z! Onlara MĂĽslĂĽmanlýðý öðretmelisiniz. Ă–Ă°retmezseniz mesul olacaksĂ˝nĂ˝z.” (BuhârĂ®, Vesâyâ, 9; MĂĽslim, Ăťmâre, 20)

Bu ayet ve hadisten anlaþýldýðý gibi çocuklar anne-babaya Allah’Ă˝n verdiĂ°i bir emanettir. Bu emanet de anne-babalara bĂĽyĂĽk bir sorumluluk getirmektedir. Zira anne babalar kĂ˝yamet gĂĽnĂĽnde bu emanetlere karþý nasĂ˝l davrandĂ˝klarĂ˝ hususunda Allah’Ă˝n huzurunda hesaba çekileceklerdir. 
Ýslama göre çocuklarýn anne ve babalarý üzerinde bir takým haklarý vardýr. Bu haklardan bazýlarýný burada açýklamaya çalýþacaðýz.

1.Evlilik öncesi haklar: Ýslama göre çocuklarýn anne ve babalarý üzerindeki hakký anne ve baba evlenmeden önce baþlamaktadýr. Yani kiþi evleneceði ve neslini devam ettireceði eþini seçerken dikkatli davranmasý ve eþini itinayla seçmesi gerekir. Çünkü soyu ondan devam edecektir. Bu dünyada en deðerli varlýðý olan çocuklarý ondan dünyaya gelecek ve ayný zamanda da çocuklarýn yetiþmesinde büyük rolü olacaktýr.

Nitekim bĂĽyĂĽk Ăťslam âlimlerinden olan Ebu Esved ed-DĂĽelĂ®, çocuklarĂ˝na þöyle deyip övü­nĂĽrmĂĽĂľ: “küçüklĂĽĂ°ĂĽnĂĽzde, bĂĽyĂĽklĂĽĂ°ĂĽnĂĽzde ve doĂ°umunuz­dan önce size iyilik ettim.” DoĂ°umlarĂ˝ndan önce kendilerine nasĂ˝l iyilik ettiĂ°ini soran çocuklarĂ˝na: “Size, sövĂĽlmeyecek bir anne seçtim.” dermiĂľ.[Ahmed el-Gandur, el-Ahvâlu'Ăľ-Ăžahsiyye fi't-TeĂľrĂ®'i'l-Ăťslâmiyye, Kuveyt, 1972, s.27; AteĂľ, SĂĽleyman, Evlenme ve BoĂľanma., s.5.]

Anne çocuðuna hamile olduðu süre içerisinde, yediðine içtiðine ve bütün davranýþlarýna dikkat etmek zorundadýr. Çünkü hamilelik döneminde yaptýklarý karnýndaki çocuðuna mutlaka etki etmekte ve çocuðun ona göre þekillenmesini saðlamaktadýr. O halde insan neslini devam ettireceði eþini itinayla seçtikten sonra çocuðun anne karnýndaki yetiþme sürecinde de azami dikkati göstermesi gerekir.

2.GĂĽzel bir isim koymak: Çocuk doĂ°umla dĂĽnyaya geldikten sonra çocuĂ°un anne-baba ĂĽzerindeki haklarĂ˝ devam etmektedir. Çocuk dĂĽnyaya geldikten sonra anne ve babanĂ˝n çocuklarĂ˝na karþý yapmalarĂ˝ gereken ilk vazifeleri; yavrularĂ˝na uygun ve gĂĽzel bir isim koymalarĂ˝dĂ˝r. Zira isim kiĂľi için çok önemlidir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s): “ÇocuĂ°un babasĂ˝ ĂĽzerindeki haklarĂ˝ndan biri de ona gĂĽzel bir isim koymasĂ˝ ve terbiyesini gĂĽzel yapmasĂ˝dĂ˝r.”[Canan, Ăťbrahim, Hadis Ansiklopedisi, VII, 363.], “Siz kĂ˝yamet gĂĽnĂĽ kendi isimleriniz ve babalarĂ˝nĂ˝zĂ˝n isimleriyle çaĂ°rĂ˝lacaksĂ˝nĂ˝z öyle ise çocuklarĂ˝nĂ˝za gĂĽzel isimler koyunuz.”[Ebu Davud, Edeb, 61] buyurmaktadĂ˝r.

Ýsim deyip geçmemek gerekir. Çünkü isim olarak seçilen kelime; adý olduðu þahsa, psikolojik, sosyolojik ve daha pek çok yönlerden etki etmektedir. Bu tesir altýna alýþ hem müspet manada hem de menfi manada olabilmektedir. Ayrýca ismin þahsiyetle bütünleþmesinin, uyumluluðunun o kiþinin çevresindeki insanlara da tesiri vardýr. Ýsmin telkin gücünü artýrdýðý da bir gerçektir.
ÇocuĂ°a konulacak isim, çocuĂ°un içinde yetiĂľeceĂ°i toplumda ve kĂĽltĂĽr çevresinde alay konusu yapĂ˝lmayacak ve onu küçük düþürmeyecek isimlerden olmalĂ˝dĂ˝r. 

Allah ResulĂĽ (s.a.s) de çocuklara gĂĽzel isim konmasĂ˝nĂ˝ tavsiye etmiĂľtir. ÇocukluĂ°unda kendilerine gĂĽzel isim verilmemiĂľ olan pek çok sahabenin ismini deĂ°iĂľtirmiĂľtir. Mesela huzuruna gelen bir sahabeye ismini sormuĂľ, “Zahim” dediĂ°inde bu ismi beĂ°enmemiĂľ, ona “BeĂľir” ismini vermiĂľtir. Böylece “sĂ˝kĂ˝ntĂ˝” manasĂ˝na gelen bir ismi “neĂľeli, mĂĽjdeci” manasĂ˝na gelen bir isimle deĂ°iĂľtirmiĂľtir.
Bir baĂľka sahabenin ismi de “el-Ă‚sĂ®” idi. “isyan eden” anlamĂ˝na gelen bu ismi peygamberimiz “itaat eden” anlamĂ˝na gelen “MĂ»tĂ®” ismiyle deĂ°iĂľtirmiĂľtir.[el-EdebĂĽ’l-MĂĽfred, II, 181]

Hz. Ali, çocuĂ°una isim verilmesi ile ilgili olarak þöyle anlatmaktadĂ˝r: “Ăťlk oĂ°lum doĂ°duĂ°unda ona “savaĂľ” anlamĂ˝nda “Harb” ismini vermiĂľtim. Allah ResulĂĽ geldi. OĂ°lumu bana gösterin ona hangi ismi verdiniz? dedi. Harb ismini verdik dedik. HayĂ˝r, onun ismi Hasan’dĂ˝r, dedi.”[el-EdebĂĽ’l-MĂĽfred, II, 180]

3.Ýyi bir eðitim ve terbiye vermek: Çocuklarýn anne-baba üzerindeki diðer bir hakký da onlarýn güzel bir eðitim almalarýný saðlamaktýr. Zira çocuklarý eðitmek ve geleceðe hazýrlamak anne babanýn görevlerindendir.

Anne babalar, çocuklarýný sadece yedirmek, içirmek, giydirmekle görevli deðildir. Ayný zamanda onlarýn iyi bir eðitim görmesini saðlamakla da sorumludurlar.
Ailenin çocuklarýn eðitiminde büyük bir yeri ve önemi vardýr. Zira aile, çocuklarýn ilk eðitim yeridir. Eðitim ailede baþlamaktadýr.

ÇocuklarĂ˝n eĂ°itimi konusunda ilk etapta baba sorumludur. BabanĂ˝n bu konudaki sorumluluĂ°u Allah’a karþýdĂ˝r. Bu sorumluluĂ°unu yerine getirmeyen aile reislerinin kĂ˝yamet gĂĽnĂĽnde en bedbaht ve hĂĽsrana uĂ°rayan babalar olacaĂ°Ă˝ Kur’an’da ifade edilmektedir.

KiĂľi ailesinden sorumludur. Zira KĂ˝yamet gĂĽnĂĽ çocuklarĂ˝ ya Ăľefaatçi, ya da Ăľikâyetçi olacaklardĂ˝r. Baba çocuklarĂ˝na ĂťslamĂ® terbiye verdiĂ°i takdirde onlarĂ˝n sevaplarĂ˝na aynen iĂľtirak edecek, böylece Ăľefaatlerine mazhar olacak, vermediĂ°i takdirde de “Bizim eĂ°itimimizi niçin ihmal ettin, niye cehennem ateĂľine girmemize sebep oldun?” diye Ăľikâyetlerine sebep olacaktĂ˝r. Nitekim bir ayet-i kerimede; “MallarĂ˝nĂ˝z ve evlatlarĂ˝nĂ˝z sizin için bir imtihandĂ˝r.” (TeĂ°abĂĽn, 64/15) buyrulmaktadĂ˝r.

Ayette bahsedilen imtihan babalarýn çocuklarýnýn sadece maddî ihtiyaçlarýný karþýlamakla kalmýyor ayrýca onlarýn eðitimini de güzel bir þekilde yaptýrmakla da sorumludurlar.

O halde Ýslama göre babalýk sorumluluk demektir. Baba aile fertlerinin dünyevî ve uhrevî sorumluluðu sýrtýnda olan kimsedir. Çocuðun güzel terbiye edilmesi, çocuðun hayata mükemmel bir þekilde hazýrlanmasýyla, bütün mükellefiyetlerini ifa edebilecek þekilde yetiþtirilmesiyle yerine getirilmiþ olur. Sadece din terbiyesi veya sadece meslek eðitimi vermek güzel terbiye deðildir. Eksik terbiyedir.

[glow=pink,2,400]Bir Babanýn Sorumluluklarý[/glow]
Ýslama göre bir babanýn çocuðuna öðretmekle yükümlü olduðu temel bilgileri maddeler halinde þöyle sýralayabiliriz:
1.Ăťtikad ve ibadetle ilgili temel bilgiler.
2.Ahlak ile ilgili temel bilgiler.
3.DiĂ°er insanlarla iliĂľkilerinde (adab-Ă˝ muaĂľerette) dikkat edeceĂ°i hususlarla ilgili bilgiler.
4.Meslek eĂ°itimi.

ÇocuĂ°a aile içi eĂ°itim verirken anne baba baĂľta olmak ĂĽzere bĂĽyĂĽkler, çocuklara gĂĽzel örnek olmalĂ˝dĂ˝rlar. Aile içerisinde anne babasĂ˝ndan ve bĂĽyĂĽklerinden daima gĂĽzel örnekler gören çocuk mutlaka onlardan olumlu yönde etkilenecektir. Anne-baba, çocuklarĂ˝ önĂĽnde birbirine gĂĽzel hitap etmeli, doĂ°ru konuĂľmalĂ˝, yalandan sakĂ˝nmalĂ˝, verdikleri sözlerde durmalĂ˝dĂ˝rlar. AynĂ˝ zamanda ibadetlerini de dĂĽzgĂĽn bir Ăľekilde sĂĽrekli yapmalĂ˝dĂ˝rlar. Anne-babalarĂ˝ndan bĂĽtĂĽn bu olumlu davranýþlarĂ˝ gören çocuklar, olumlu yönde etkileneceklerdir. Demek ki bizler, gençlere dĂĽzgĂĽn ve ideal yaĂľayýþýmĂ˝zla örnek olmalĂ˝yĂ˝z. Ăžunu çok iyi bilmeliyiz ki “hal dili, söz dilinden daima daha etkilidir.” Sigara içen bir anne-babanĂ˝n, çocuĂ°una “sigara içme” demesi ne derece etkili olur? Elbette ki etkili olamaz. O halde söz ve davranýþlarĂ˝mĂ˝z birbirine uymalĂ˝dĂ˝r. DavranýþlarĂ˝ sözlerine uymayan bir anne babanĂ˝n çocuklarĂ˝na verdiĂ°i eĂ°itimde baĂľarĂ˝lĂ˝ olmasĂ˝ mĂĽmkĂĽn deĂ°ildir.

Aile, kanatlarý altýnda çocuðun inanç esaslarýný; Ýslamýn prensiplerini, deðerlerini ve öðretilerini öðrendiði ilkokuldur.

Bizler sadece çocuklarýmýzýn bir meslek edinip ilerideki hayatlarýnda rahat etmelerini saðlayacak eðitim ve öðretimi almalarýný deðil, ayný zamanda onlarýn inançlý ve dindar olarak yetiþmesi için doðru ve yeterli bir dini eðitim almasýný da saðlamak zorundayýz.

4.Çocuklara güzel davranmak: Aile içinde anne-babalarýn çocuklara güzel davranmalarý çocuklarýn anne babalarý üzerindeki haklarýndandýr. Çocuklarý terbiye etmek için dövmek doðru deðildir. Ancak yanlýþ bir iþ yapýnca, cezalanabileceði hissini vermek lâzýmdýr. Aile içinde anne-baba çocuklarýný eðitirken onlara daima anlayýþ, sevgi, þefkat ve merhametle yaklaþýlmalýdýr. Çocuk, kötü bir davranýþý ilk defa yapýnca, onun kötü olduðu güzelce izah edilmelidir. Çocuk, ýsrarla tekrar ayný hatayý yapmaya devam ederse uygun bir þekilde cezalandýrma yoluna gidilebilir. Ancak asla zorlama ve baskýya müracaat edilmemelidir. Her hatayý büyütmek, hemen müdahale etmek, aðýr þekilde cezalandýrmak, baþkalarýnýn yanýnda yapýlan hatayý teþhir etmek uygun deðildir.
     
     Hakikatler çocuklarĂ˝n seviyelerine inilerek, onlarĂ˝n anlayabilecekleri bir ĂĽslupla anlatĂ˝lmalĂ˝dĂ˝r. Gençlerin seviyesine inmek, onlarĂ˝n anlayabilecekleri bir dille anlatmak eĂ°itimin baĂľarĂ˝lĂ˝ olmasĂ˝nda önemli bir etkendir. ÇünkĂĽ dinĂ® hakikatler genellikle soyuttur. AnlaþýlmasĂ˝, idrak edilmesi kolay deĂ°ildir. Bu nedenle, Kur’an, Hz. Peygamber ve Ăťslam bĂĽyĂĽklerinin metoduna uyarak, meseleleri temsil ve örneklerle onlarĂ˝n akĂ˝llarĂ˝na yaklaĂľtĂ˝rmalĂ˝yĂ˝z. GĂĽnlĂĽk hayattan, yaĂľayĂ˝p gördĂĽklerinden temsiller getirmeliyiz. Temsil ve örnek, soyut gerçeĂ°i hem kavratĂ˝r, hem de zihinde kalĂ˝cĂ˝ hale getirir.

5.Çocuklar arasýnda eþit ve adil davranmak: Anne-babalar çocuklarýna karþý eþit ve adil davranmalýdýrlar. Anne babalar, aile içerisinde bütün çocuklarýna, kýz erkek, büyük küçük farký gözetmeksizin eþit davranmalýdýr. Bu eþitlik, çocuklar için alýnýp satýlan maddî þeylerden tutun da bir öpücüðe varýncaya kadar her türlü ilgi ve ikramda da gözetilmesi gerekir. Maalesef günümüzde bazý anne babalar, çocuklarýna karþý gerek sevgi ve ilgide gerekse onlara aldýklarý maddî þeylerde eþit davranamamaktadýrlar. Özellikle erkek çocuklarýn daha fazla sevilmesi ve kýz çocuklarýnýn hor görülmesi ülkemizde yaygýn bir yanlýþ davranýþtýr. Bu yanlýþ davranýþýn sonucu olarak da çocuklar birbirine karþý haset ve kin beslemekte ve böylece aralarýndaki sevgi ve saygý ortadan kalkmaktadýr. Hâlbuki Ýslam dini çocuklar arasýnda adaletli ve eþit davranmayý emretmektedir.

Numan b.BeĂľir’den rivayet edildiĂ°ine göre o þöyle anlatmaktadĂ˝r: “Babam bana malĂ˝ndan bir Ăľeyler hibe etmiĂľti. Annem Amra Bintu Ravaha: Bu hibeye Resulullah (s.a.s)’i Ăľahit kĂ˝lmazsan kabul etmiyoruz” dedi. Bunun ĂĽzerine bana yaptýðý hibeye Ăľahit kĂ˝lmak için babam beni de alarak Resulullah (s.a.s)’e gittik. Durumu öðrenen Hz. Peygamber (s.a.s), babama: “BaĂľka çocuklarĂ˝n da var mĂ˝?” diye sordu. “Evet” cevabĂ˝ ĂĽzerine “AynĂ˝ Ăľekilde bĂĽtĂĽn çocuklarĂ˝na hibede bulundun mu?” dedi. Babam hayĂ˝r deyince, Hz. Peygamber (s.a.s): “Allah’tan korkun, çocuklarĂ˝nĂ˝z hususunda adil olun” dedi. Babam oradan ayrĂ˝ldĂ˝ ve hibeden vazgeçti.[MĂĽslim, Hibat, 13]

Bu hadisten de açýkça anlaþýldýðý ĂĽzere çocuklar arasĂ˝nda eĂľit ve adil davranmak çocuklarĂ˝n ebeveyni ĂĽzerindeki haklarĂ˝ndandĂ˝r. BazĂ˝ Ăťslam âlimleri, çocuklar arasĂ˝nda eĂľit davranmak sadece maddi konularda deĂ°il, öpĂĽcĂĽĂ°e varĂ˝ncaya kadar her Ăľeyde ĂľarttĂ˝r demiĂľlerdir. Nitekim Hz. Enes (r.a)’dan rivayet edildiĂ°ine göre; “Bir adam Hz. Peygamber (s.a.s)’in yanĂ˝nda otururken oĂ°lunun biri gelir. Adam çocuĂ°unu öper ve dizinin ĂĽstĂĽne oturtur. Az sonra kĂ˝zĂ˝ gelir. AdamcaĂ°Ă˝z onu öpmeksizin önĂĽne oturtur. Bunun ĂĽzerine Resulullah (s.a.s): “Böyle yaparak aralarĂ˝nda eĂľit davranĂ˝yor musun?” diyerek onu kĂ˝nar.[Canan, Peygamberimizin SĂĽnnetinde Terbiye, TuĂ°ra NeĂľ., Ăťst., trs, s.175.]

Yine baĂľka bir hadiste Hz. Peygamber (s.a.s): “Allah öpĂĽcĂĽĂ°e varĂ˝ncaya kadar her hususta çocuklar arasĂ˝nda adaletli davranmanĂ˝zĂ˝ sever.”[Feyzu’l-Kadir, II, 297] buyurmuĂľtur. 
Maalesef günümüzde anne babalar çocuklarý arasýnda eþit davranmamakta böylece birçok haksýzlýða sebep olmaktadýrlar. Böylece gerek anne-baba ve evlatlar, gerekse kardeþler arasýnda dargýnlýklarýn, kýrgýnlýklarýn, haset ve düþmanlýklarýn çýkmasýna sebep olmaktadýrlar.

Anne-babalarĂ˝n bu hususlarda azami dikkati göstermeleri ve çocuklarĂ˝ arasĂ˝nda eĂľit ve adil davranmalarĂ˝ gerekir. Zira Ăľunu asla unutmamalĂ˝yĂ˝z ki, bizler bu dĂĽnyada yaptĂ˝klarĂ˝mĂ˝zdan dolayĂ˝ bir gĂĽn Allah’Ă˝n huzurunda hesap vereceĂ°iz.

6.Evlilik çaĂ°Ă˝na geldiĂ°inde evlendirmek: ÇocuĂ°un babasĂ˝ ĂĽzerindeki haklarĂ˝ndan biri de buluĂ° çaĂ°Ă˝na eriĂľince çocuĂ°unu vakit geçirmeden evlendirmesidir. Zira gerek Kur’an gerekse Hz. Peygamber (s.a.s), gençlerin ve yetimlerin buluĂ° çaĂ°Ă˝na erince evlendirilmelerini emretmektedir.

Evlenme ve evlendirme iĂľi, çocuĂ°a verilecek ailevĂ® terbiyenin en önemli bir meselesi, bir parçasĂ˝dĂ˝r. ÇünkĂĽ ĂťslamĂ˝n aile kurmada gĂĽttĂĽĂ°ĂĽ gayeler, iyi bir evlilikle gerçekleĂľebilir. Bu sebeple Kur’an evlenme meselesine teferruatĂ˝yla yer vermiĂľ, namus ve iffet sahibi fuhuĂľ ve gizli dosttan uzak kĂ˝zlarĂ˝n hoĂľa gidenlerinden, ailelerin izniyle ve mehirleri verilerek aleni bir Ăľekilde meĂľru bir nikâhla evlendirilmesi emredilmektedir. (Nisa, 4/25) Keza kĂ˝zlar, mĂĽmin ve dindar bir erkekle, erkekler de mĂĽmine ve dindar kĂ˝zlarla evlendirilmeli, mĂĽĂľrik ve dinsiz gençlerden kaçýnĂ˝lmalĂ˝dĂ˝r. (Bakara, 2/221) Hz. Peygamber ise evlenecek eĂľin dindar olmasĂ˝na dikkat edilmesi gerektiĂ°ini vurgulamaktadĂ˝r.[BuhârĂ®, Nikah, 15]

Esasen ebeveynin çocuĂ°una vereceĂ°i ideal manadaki temel eĂ°itimi ve vazifesi, buluĂ°a eren gencin vakit kaybetmeden bir iĂľ sahibi kĂ˝lĂ˝narak evlendirilip mĂĽstakil bir yuvaya kavuĂľturulmasĂ˝yla noktalanmaktadĂ˝r.[Canan, “Ăťslamda aile terbiyesi”, Din Ă–Ă°retimi Dergisi, s.63]
Evlenen genç, artýk müstakil, mükellef bir fert ve bir aile reisi olmuþtur. Artýk o, ailesinin ve cemiyetinin sýrtýnda bir yük olmaktan çýkmýþ, sorumluluk sahibi bir fert haline gelmiþtir.
Sonuç
Anne ve babalarĂ˝n çocuklarĂ˝na karþý birtakĂ˝m görev ve sorumluluklarĂ˝ vardĂ˝r. Bu görevlerini yapĂ˝p yapmadĂ˝klarĂ˝ hususunda Allah’Ă˝n huzurunda hesaba çekileceklerdir. GeleceĂ°imizin teminatĂ˝ olan çocuklarĂ˝mĂ˝za karþý görevlerimizi yapmada azami gayret göstermeliyiz.
Çocuklarýmýza karþý görevlerimiz daha onlar dünyaya gelmeden baþlamakta, çocuk ana rahmine düþtüðünde devam etmekte ve onlar dünyaya geldiklerinde ise sorumluluklarýmýz daha da artarak devam etmektedir.

Çocuðu dünyaya gelen bir anne baba önce ona güzel bir isim koymalýdýr. Çocuðunun en güzel bir þekilde terbiyesi ve eðitimiyle ilgilenmeli, bu terbiye ve eðitim süresinde de onlara þefkat ve merhametle muamele etmeli, çocuklarý arasýnda eþit ve adil davranmalýdýr.
Ergenlik çaðýna gelen çocuðunu da evlendirmek suretiyle ailesine ve topluma faydalý bir birey haline gelmesini saðlamalýdýr.Kim gâvur?
Alman asýllý Muhammed Abdullah, Müslüman olmadan önce, papaz olarak vazife yapýyordu. Þimdi Hamburg'taki Türkler'e Türkçe vaaz veriyor.

Müslüman olduktan sonra, Balýkesir'li bir Türk kýzý ile de evlenen Abdullah'ýn yolu bir gün, Türkiye'de bir bankaya düþer. Bankadaki görevli, yanýndaki diðer memur arkadaþýna Muhammed Abdullah'ýn sarý saçlarý,sakalý ve Alman tipini kastederek,

"Gâvura bak! herhalde döviz bozduracak?" diye seslenir.
çok iyi Türkçe bildiði için memurun söylediklerine bozulan Abdullah, memura;
"Gâvur olduðum benim alnýmda mý yazýyor?" diye sorarak, cebinden küçük bir Kur'an-ý Kerim çýkarýr.
Memura uzatarak, okumasĂ˝nĂ˝ ister. Memur,   -ĂľaĂľkĂ˝n vaziyette- okumasĂ˝nĂ˝ bilmediĂ°i için okuyamayacaĂ°Ă˝nĂ˝ belirtir.
Bunun üzerine Muhammed Abdullah, Kur'an-ý Kerim'i hem okur, hem de manasýný oracýkta verir. Görevli memura da son olarak þöyle der:
"Sen ne biçim Müslümansýn? Kur'aný-ý Kerim'i yüzünden okumasýný bile bilmiyorsun. Þimdi söyle bakalým, sen mi gâvursun yoksa ben mi?"
Memur ne yapsýn, yetiþtirilmediði için anne babasýna mý, yoksa Müslüman olduðu ve kendisini zor durumda býraktýðý için Alman Muhammed Abdullah'a mý kýzsýn?Hz. Ýbrahim (A.S) iþlediði bir günâhý hatýrlayýnca baygýnlýk geçirir ve kalbinin çarpýntýsý (neredeyse) bir mil uzaktan duyulurdu, Allah´ýn emri ile bir gün kendisine Cebrail (A.S) gelir ve der ki:
"Allah sana selam ediyor ve “Dostundan korkan bir dost gördĂĽn mĂĽ?”  diye soruyor.
Hz.Ýbrahim (A.S) Cebrail´e þöyle cevap verir;
"Ey Cebrail kusurum aklýma gelince ve cezasýnýda düþündükçe dostluðumu unutuyorum"
Ýste Peygamberlerin, velîlerin ve sâlihlerin tutumu budur. Ötesi var sen düþün...


SUNFLOWERS

Ţubat 20, 2009, 02:42:38 ÖÖ #1 Last Edit: Ţubat 20, 2009, 08:43:14 ÖS by SUNFLOWERS
EmeĂ°ine ,kalemine  saĂ°lĂ˝k MiM hocam okudum ve çok beĂ°endim harika bir konu mĂĽkemmel bir Ăľekilde anlatĂ˝lmýþ gĂĽzel bilgilerdi...  :)

MiM

eyvallah ablacým, yüreðinize saðlýk. çok teþekkür ediyorum. uzun uðraþlarla meydana getirebildiðim bir sayfa... umarým ki, uðraþlarýmýz karþýlýðýný bulur...

garip_kul

ALLAH (cc) ebeden razĂ˝ olsun MĂťM hocamselametle ve hayýrlý cumalar dostlar

MiM

saðol sevgili ablam, size de hayýrlý cumalar inþaallah.

Mercan

Her cuma istifade etmek için beklediğim bir bölüm..
Allah razı olsun MİM hocam..

MiM

Alýntý yapýlan: Mercan - Ţubat 20, 2009, 02:50:23 ÖS
Her cuma istifade etmek için beklediðim bir bölüm..
Allah razĂ˝ olsun MĂťM hocam..


sevgili ablam, Rabbim sizden de ebeden razý olsun. okuyan gözünüze, duyan yüreðinize saðlýk.

isoz

Hayýrlý Cuma'lar;
Allah'a emanet olun

Bevadih

Çok güzeL es geçiLen bir konuyu tam bir bütünlük içinde doyurucu þekilde izah etmiþþiniz..
Allah razĂ˝ olsun..EcrĂ˝nĂ˝ kar kat alĂ˝n inĂľALLAH  Mim abim...
..

MiM

Alýntý yapýlan: Bevadih - Ţubat 21, 2009, 12:13:03 ÖÖ
Çok güzeL es geçiLen bir konuyu tam bir bütünlük içinde doyurucu þekilde izah etmiþþiniz..
Allah razĂ˝ olsun..EcrĂ˝nĂ˝ kar kat alĂ˝n inĂľALLAH  Mim abim...
..


saðol sevgili ablam, faydalý olabildiðimi sizlerden duymak mutlu etti beni... okuyan gözünüz, duyan yüreðiniz var olsun ablam...