Haziran 26, 2019, 06:09:05
Haberler:

Yürüyüþünde tabiî ol, sesini alçalt. Unutma ki, seslerin en çirkini merkeplerin sesidir.  (Lokman -19)

AK PARTÝ'YE KAPATMA DAVASI

Balatan Fussilet, Mart 15, 2008, 01:22:59

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet

AK PARTÝ'YE KAPATMA DAVASI

AK Parti'nin kapatýlmasý istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açýldý.

Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýsý Abdurrahman Yalçýnkaya, ''laikliðe aykýrý fiillerin odaðý haline geldiði'' iddiasýyla AK Parti'nin kapatýlmasý istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtý.

Baþsavcý Yalçýnkaya, akþam saatlerinde iddianameyi Anayasa Mahkemesi Baþkanlýðý'na gönderdi. Ýddianamede, AK Parti'nin ''laikliðe aykýrý fiillerin odaðý haline geldiði'' savunuluyor.

Baþsavcýsý Abdurrahman Yalçýnkaya, Ahmet Necdet Sezer tarafýndan, görev süresi dolmadan üç gün kala atanmýþtý.

Baþbakan Erdoðan Parti Genel Merkezinde

AK Parti Genel Baþkaný ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, parti yöneticileri ve bazý bakanlarla bir araya geldi.

Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýsý Abdurrahman Yalçýnkaya tarafýndan AK Parti hakkýnda kapatma davasýnýn açýldýðý saatlerde parti genel merkezinde bulunan Erdoðan, aralarýnda bazý bakanlarýn da bulunduðu parti yöneticileriyle bir araya geldi.

Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Cemil Çiçek, Ýçiþleri Bakaný Beþir Atalay, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik ile AK Parti Grup Baþkanvekili Sadullah Ergin'in yaný sýra Genel Baþkan Yardýmcýlarý Dengir Mir Mehmet Fýrat ve Haluk Ýpek parti genel merkezinde bulunuyor.ÝLGÝLÝ HABERLER

-71 kiþi hakkýnda siyasi yasak istenmiþ

-SÜREÇ NASIL ÝÞLEYECEK?

-Gül uyardý: Herkes iyi düþünsün

-AK Parti'den ilk deðerlendirme

-CHP, Baþsavcý ile ayný fikirde

-KAPATMAYA TEPKÝLER

-DTP'den AK Parti'ye destek

-MHP sonucu saygýyla bekleyecek

-Anayasa hukukçusundan davaya tepki

-Yazýcýoðlu: Demokratik deðil14.Mart.2008 18:00:21

içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

oski

baktýlarki Türkiye biraz iyiye gidiyor
hemen saldýrýya geçtiler..Allah milletimiz için hayýrlýsýný nasip etsin

Fussilet

içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

MiM

Alnt yaplan: erdem1111 - Aralk 01, 2008, 12:03:16
Ve hatta dindarlýðýyla tanýnan ABD Baþkaný Sayýn Bush ve yeni baþkan Sayýn Obama;
****
Kiminiz Afganistan’da terörü durdurdu.


deðerli erdem kardeþim... doðrusu yazýnýz þaþýrttý beni. ama saygý duyarým. olabilir, herkesin kendine özgü bir tarzý vardýr... olabilir. yalnýz, bu yukarýda alýntýladýðým cümlelerinizi kesinlikle tasvip etmiyorum ve onu yazýnýzýn içinden çýkarýyorum. alem-i islam'ýn içine soktuðu matkaplarla ümmet-i muhammedi adeta hallaç pamuðu gibi atan bu azýlý islam düþmanýna yazdýklarýnýzý bu sitede taþýmak doðrusu bana giran geldi. kusura bakmayýn ama, bütün bu iyi niyetinize raðmen resmen saçmalamýþsýnýz. afganistanda terörü durdurdu öyle mi? yav çok ayýp ve çok yazýk. size tövbe etmeniz gerektiðini söylesem acaba kabalýk mý etmiþ olurum. fethullah hoca efendi de sizin gibi düþünmüþ olsaydý eminim arkasýnda tek bir müslüman dahi yer almazdý. size basiret ve firaset temenni ederim.

Yukar git