Haziran 26, 2019, 06:35:05
Haberler:

Yürüyüþünde tabiî ol, sesini alçalt. Unutma ki, seslerin en çirkini merkeplerin sesidir.  (Lokman -19)

Ergenlik Sorunlarýna Karþý Hangi Dili Kullanmalýyýz?

Balatan senarist081, ubat 13, 2009, 11:28:22

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

senarist081

Ergenlik döneminde baþarýlmasý gereken geliþim görevleri:   


1) Cinsel rolü kabullenme : ona göre davranýþlar geliþtirme
2) Duygusal baðýmsýzlýðýný kazanma , kendi baþýna karar verebilme
3) Arkadaþlýk yeteneklerini geliþtirebilmesi
4)  Çatýþan deðerleri uzlaþtýrma
5) meslek seçimini yapabilme
6) öz kimliðine ulaþabilme ve bunu kabullenme                                     

Ergenliðin ilk yýllarýnda birey ne çocuktur nede gençtir. Ergenliðin ilk yýllarýnda kiþi çeliþkili tutarsýz davranýþlar ortaya koyarken  ergenliðin son yýllarýnda  daha tutarlý ve belirgin davranýþ örüntüleri geliþtirmeye baþlamýþtýr. Eðer bir kimse bebeklik çaðýndan baþlayarak ergenlik yýllarýna kadar getirdiði kiþilik yapýsýnda temel güven duygusu yerine suçluluk, baþarý yerine yetersizlik duygusuyla yoðrulmuþ bir benlik geliþtirdiyse bu yapý ergenlik çaðýnýn doðal bunalýmlarý sýrasýnda çok fazla zorlanacaktýr.
Ergenliðin ilk yýllarýnda anne ve baba çocuklarý hakkýnda genellikle þöyle konuþtuklarý görülmüþtür. Asi ve hýrçýn, evde huysuz, durgun ,dalgýn, sorumsuz, kendi baþýna buyruk, alýngan, karamsar  vs. 
Bu olumsuz davranýþlar benlik yapýsýnýn bir zorlama karþýsýnda bulunduðunu göstermektedir.
Bu zorlanmalarýn daha çok baðýmsýzlýða duyulan gereksinmenin artýþýndan ve cinsel uyanýþtan kaynaklandýðý söylenebilir.
Vücut enerjisinin büyük bir kýsmýný cinsel büyüme ve olgunlaþmaya sarf ettiðinden ergenin büyük bir kýsmýný cinsel büyüme ve olgunlaþmaya sarf ettiðinden  ergenin dengeli beslenmesi gerekir. Ergende açlýk dürtüleri sýk hissedildiðinden bunu bastýrmak için abur cubur yeme eðilimi artmaktadýr.  Bazý çocuklarda ergenliðin ilk yýllarýnda yüz ve bedenin bazý kýsýmlarýnýn simetrisini kaybetme görünümünün geçici  olacaðý konusunda çocuklarýn kaygýsý giderilmelidir.
Ergen yýllarýnda görülen ve çocuklarýn çok þikayet ettikleri terlemelerin saðlýksýz iþareti olmadýðýn ama beden temizliði yönünden özen ve itina isteyen bir durum olduðu konusunda onlar bilinçlendirilmelidir. Bazý ergenlerin geliþen bedenlerinin utanç veya psikolojik rahatsýzlýk duymalarý mümkündür. Bunun sonucu onlarda sakarlýk artmakta, kambur oturma, kartal yürüme gibi  alýþkanlýklarý geliþmektedir.


Kimlik duygusu genç yetiþkinlik yýllarýnda þu geliþim  görevlerinin etkisi altýnda bireyde yerleþme olanaðý bulabilmektedir.
1) aileden baðýmsýz olma duygusunun yerleþmesi
2) duygusal çeliþkileri kabul edebilmeyi öðrenme
3) oterite ile ilgili iliþkileri düzenleyebilme
4) cinsellikle ilgili psikolojik olgunlaþmaya ulaþma
5) kendini güvende hissetme
Topluma  ters düþtüðü halde ona yabancýlaþmayan yada topluma baþ kaldýran gençler alkol ve uyuþturucu madde alýþkanlýðý içinde ya güçsüz benliðinin kendine verdiði acýyý unutmaya çalýþmakta yada aþýrý bireyselleþme çabasý içine düþmektedirler.
Bedensel geliþmede deðiþiklikler:   
Boy uzamasý, aðýrlýðýn artmasý, yüzde sivilcelerin olmasý, hormonlarýn yoðun çalýþmasýna baðlý olarak:sýk terleme, keskin koku, ses deðiþmesi. kýzlarda melodili bir hal alýr. Erkeklerde ses çatallaþýr.
           
ERGENÝN KÝÞÝLÝK GELÝÞÝMÝ


Baðýmsýzlýk arayýþý içindedir.  Grubun beðenisini kazanmak önemlidir. Kimlik arayýþý içindedir. Ýlgi çekmek ister.
Duygusal Geliþimi: Bencildir hem de fedakardýr. Bir lidere körü körüne boyun eðerken diðer yandan yetiþkinlere isyan eder. Karþý cins tarafýndan beðenilmek ister.

ERGENLÝK  DÖNEMÝDE KARÞILAÞILABÝLECEK SORUNLAR


Ergenlerin en hassas olduðu nokta güç kullanarak hükmedilmeye çalýþýlmasýdýr. Ergen anne ve babalarýndan büyüdüðünü kabul etmelerini ne bu konuda tutarlý davranmalarýný bekler. Böyle durumlarda ergen kendini anlaþýlmamýþ ve engellenmiþ hisseder. Bu dönem yoðun bir eleþtirme, inceleme, karþýlaþtýrma dönemidir. Kardeþler arasý çatýþma yaþar. Kardeþlerinden kendilerini anlamalarýný büyüdüklerini fark ederek saygý göstermelerini beklerler.  Anne babalar ergenlik döneminde çocuklarýnýn kendilerinden uzaklaþtýklarýný hissederler ve üzülürler.  Aslýnda ebeveynlerine her zamankinden daha fazla baðlýdýr.
Baþarý ergenlik döneminde düþebilir. Nedeni  daðýlan bilgiyi toparlayamamak , ders çalýþmak için gerekli motivasyonu saðlayamamaktýr. Sürekli hayal kurmaktan, kendilerini verememekten þikayet ederler. Ancak nedenini anlayamazlar. Ergenler ilgi odaðý olmaktan hoþlanýrlar. Ergenler heyecanlý ve acelecidirler.  Öðretmenlerde kiþilik ve bilgi birikimine dikkat ederler.         


SEN ÝLETÝLERÝ :

Ýnsanlar sen iletilerinden hoþlanmazlar. Bunlar iliþkiye zarar verir . bunun üç nedeni vardýr.
1) insanlar  neyi yapýp neyi yapmamalarý gerektiðinin söylenmesinden hoþlanmazlar.
2) Ben iletileri yardým çaðrýlarýdýr. Bu iliþkilere sýcak tepkiler verirler. Newyork‘ta yapýlan bir araþtýrmada telefon konuþmalarýnda en çok geçen kelime ben olarak tespit edilmiþ. 500  konuþmada 3990 defa ben kelimesi geçmiþ, çünkü herkes ben diyor. Herhalde bu kadar ben’in bizimle ilgilenmesini bekleyemeyiz. Öðretmenler istenmedik davranýþlarýný düzeltmek için sýklýkla neden dikkat etmiyorsun gibi sen dili kullanýrlar.
3) Sen dili doðrudan  suçlayýcý ve olumsuz olarak yargýlayan bir ifadeyi içerdiði için mesajý alan kiþi savunucu bir tutuma girer. Ben dilinde öðrenci doðrudan kendi kiþiliðine yönelik olumsuzlukla karþý karþýya kalmadýðý için öðretmen ile öðrenci arasýndaki iletiþim bozulmaz.
Her çocuk dinlenilmek, anlaþýlmak ve kabul edilmek ister. Genelde bastýrýcý ve güce dayanan yöntemler direnci: Baþ kaldýrmaya ve karþýlýk vermeye kýþkýrtýr. Hangi öðretmen eþini ve arkadaþýný disiplin altýna almaktan söz edebilir. Güç yada otorite er yada geç iliþkileri bitirir.
Yüzleþme  Sonuçlarý:
-deðiþmeye karþý direnme olur
-savunmaya iter.
-benlik saygýsýný azaltýr.
-kýzgýnlýðý artýrýr.
– içine kapanmasýna neden olur.
Sen iletileri geçicidir. Kesin çözüm olmaz. Öðretmenler bu iletilerle öðrencilere kendi sorunlarýnýn çözümünü verirler.
Örnek:
Sýnýfta otorite bende
Sen deðiþeceksin çünkü ben öyle istiyorum.
Öðrencilerin kendi sorunlarýný çözme sorumluluðu kendilerine verilirse sorumluluk duygularý geliþecek ve kendilerine güvenleri artacaktýr.
Ben iletileri davranýþýný deðiþtirmesi için sorumluluðu doðrudan öðrencide býrakýr. Sonuçta öðrenci kendi seçtiði ve kendi kararýyla belirlediði bir davranýþla tepki vermeye yönelir.DÝNLEME:

Duygular dosttur.  Kiþi etkin bir þekilde dinleyip duygularýnýn ötesine geçirip alttaki sorunlarýna ulaþtýracaðýz.  Dýþtaki duygularý soyduktan sonra problemin kaynaðýna ineceðiz. (soðan gibi)
Ýnsan sinirlenince bilinmesini ister. Ör: insan sinirlenince o anda : tüm dikkatini bana ver .  kendimi  ne kadar kötü hissetmeme neden olduðunu bilmeni istiyorum ,duygusunu iletmek isterler. Bizde onu dinleyeceðiz .  onu dinleyip duygularýnýn daðýlmasýný bekleyeceðiz.
Kýzgýnlýk ikincil bir duygudur. Her zaman baþka duygularýn sonucunda oluþur.
Ör: Bahçede dolaþýrken çocuklardan birinin attýðý taþ baþýný sýyýrýp geçer , burada ilk duygu korkudur. Ama sonra kýzgýnlýk duygusu oluþur. Kýzgýnlýk dile getirilince etkisini yitirir.
Dakikada 600 kelimelik bir konuþma hýzýný rahatlýkla anlayabilecek kapasiteye sahiptir. Normal konuþma hýzýnýn dakikada ancak 100 ile 140 kelime arasýnda olmasýdýr. 460 kelimelik bir zaman süresinde zihin boþ kalýyor. Bu zamaný insan kafasý kendinde var olan malzemeyle doldurur. Kendisi için önemli sorunlara dönerler . Deðer verme için otoritenin olmamasý gerekir.
Fýkra: Padiþaha çok güzel bir at hediye ederler. Ölü diyenin kellesini uçuracaktýr. Vs.
Bir örnek de okuldan verelim. Öðrenci müdürün odasýna girer. Arada ki  fiziksel mesafe 8-9 metre. öðretmenin yanýna gider mesafe 3-4 metre. Bu mesafe arkadaþlarýnýn yanýnda yarým metreye iner. Bu  mesafeyi etkileyen otoritedir. Otoriteye boyun eðenler yaþamlarý boyunca çocuk kalýr. Kendi gereksinimlerini göz ardý ederler.  Çatýþmaktan kaçýnýrlar.                                                               DEÐER VERME:

Beraber olduðumuz insanlar bizim ne kadar bilgili olduðumuza bakmazlar, onlara ne kadar deðer verdiðimize bakarlar. Ýnsanlara deðer verilince mana kazanýrlar. Öðrenciler öðretmenlerin söylediði yaptýðý, giydiði her þeyle ilgilenirler. Öðretmenler öðrencilerin önünde adeta podyumda gibidirler.

*** Cemil bey yaþlý bir tarih öðretmenidir. Her gün ayný dersi anlatmaktan býkmýþtýr. Öðrencilerle anlaþýrlar. Hafta da bir saat ders anlatacak diðer saatler de sýnýfa bir teybi  gönderecektir. Öðrenciler uslu  bir þekilde teybe konan dersi dinleyecek ve not tutacaktýr. Birkaç hafta böyle devam eder. Bir gün Cemil bey kuþkulanýr ve sýnýfý kontrole  gider. Kulaðýný kapýya dayar dinler. Hayret sýnýfta kimse yoktur. Kapýyý açýnca gördüðü manzara müthiþtir. Sýnýfta tek bir örenci yoktur. Herkes sýrasýna bir teybi koymuþ hocanýn koyduðu teybinden okunan dersi kaydetmektedir.
Onlara ne kadar deðer verirsek o kadar deðer alýrýz.


YANLIÞ DAVRANIÞLARI DÜZELTME:

Hatalýyý deðil hatayý eleþtireceðiz, kusuru kiþiye söylersek kiþi alýnýr. Bu hataya baþkalarý da düþebilir. Toplum içinde söylersek hem kiþi alýnmaz hem de herkes ayný hataya düþmez.  Cezalandýrma yaparken dikkat etmek gerekir.  Cezayý kiþiye deðil istenilmeyen davranýþa vermeliyiz. Umursama ma gibi bir ceza kesinlikle verilmemelidir.

**** Evde çok sevilen bir fare vardýr. Deney yapýlarak fareyi kimsenin umursamamasýný istiyorlar. Fare dikkat çekmek için evde devamlý dolaþýr. Kimse dikkate almaz. Fare kenarý çekilir midesine asit salgýlamaya baþlar ve midesi delinerek ölür. Yani kendini öldürür. **
En çok 14 yaþlarda suç iþlenir.


YETENEK:

Ýnsanlarda bir takým vasýflar vardýr bu vasýflar bir çok insanda bastýrýlmýþ olarak kalmaktadýr. Þartla ve olaylar bu vasýflarý harekete  geçirir. Her insanýn  kapasitesi farklýdýr.
*** Adamýn biri bilmediði  bir  otele gitmek ister. Yürürken karþýdan bir adam gelir. Ona sorar þuradaki  falan  otele gitmek istiyorum. Kaç dakikada gidebilirim. Karþýdan gelen adam hiç cevap vermemiþ. Otele giden adam cevap gelmeyince yoluna devam etmiþ. Birden arkasýndan bir ses iþitmiþ yarým saate ancak varýrsýn.
-Peki az önce niye cevap vermedin.
-Senin nasýl yürüdüðünü bilmiyordum ki hýzlýmý yürüyorsun yavaþ mý.                                                                                                 

Ýnsanlarýn kapasitelerine göre davranmalýyýz.


BAÞARI:

Baþarýnýn artýrýlmasý için eðitim ortamýnýn olmasý gerekir. Çocuðun yaþamýný kolaylaþtýran her þey onu bir þeyler öðrenmesini saðlar. Lavabo musluðuna yetiþemeyen Çocuk diþ fýrçalamayý, askýsý olmayan çocuk askýlarýný asamaz. Kendi boyuna göre ayarlanmýþ  aský,  çocuðun çok þeyi kendi baþýna yapmasýna ve öðrenmesine olanak saðlar. Çocuklarýn dinleyerek deðil yaparak öðrenmeyi yeðlediklerini unutmayan ana-babalar çok iyi öðretici olurlar.


Yukar git