Haziran 24, 2019, 07:30:30 ÖS
Haberler:

Yürüyüþünde tabiî ol, sesini alçalt. Unutma ki, seslerin en çirkini merkeplerin sesidir.  (Lokman -19)

2. Abdülhamit'in Tarihe Kazýnan Cümlesi...

Baþlatan liprade, Þubat 10, 2009, 11:38:19 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

liprade

2. Abdulhamit'in tarihe kazýnan cümlesi

Büyük Osmanlý Padiþahý ve ayný zamanda þair olan Sultan 2. Abdülhamid Han'ý, vefatýnýn 91. yýldönümünde rahmet ve minnetle anýyoruz.

10 Þubat 1918'de vefat eden Cennetmekan, Batý Emperyalizmi'ne karþý, Afrika içlerinden Çin'e kadar uzanan büyük bir savaþ verdi. Bugünkü Ergenekon Terör Örgütü gibi, o dönemde de ülkenin baþýna bela olan Ýttihat ve Terakkiciler tarafýndan 33 yýl süren saltanatýnýn ardýndan tahttan indirilen Abdülhamid Han, Siyonistlerin de korkulu rüyasý olmuþtu.

10 YAÞINDA ANNESÝNÝ KAYBETTÝ

10 yaþýndayken annesini kaybetmesi üzerine manevi annesi Baþikbal Perestû Hanýmefendi'nin terbiyesi altýnda büyüdü. Çok iyi bir eðitim alan Abdülhamid Han, Arapça, Farsça, Osmanlý Edebiyatý ve diðer Ýslami Ýlimleri de ders olarak almýþtý.

VELÝYYULLAH OLARAK BÝLÝNÝYORDU

Abdülhamid Han, kurulduðu yýl Yeni Osmanlýlar Cemiyeti'ne girdi ancak cemiyetin yanlýþ gayeler peþinden gittiðini düþündüðü için ayrýldý. Sultan, takva ve dindarlýðý sebebiyle halk arasýnda veliyyullah olarak biliniyordu. 31 Aðustos 1876'da Osmanlý tahtýna oturan Abdülhamid Han, dýþ ve iç düþmanlarýn bütün gayretlerine raðmen, 27 Nisan 1909 yýlýna kadar tam 33 yýl boyunca Osmanlý tahtýnda oturmayý baþardý. 10 Þubat 1918'de Ýstanbul'da vefat eden Sultan, büyükbabasý için Divanyolu'nda yaptýrýlmýþ olan Sultan 2. Mahmut Türbesi'nde yatmaktadýr.

DÝN VE FENNE ÇOK ÖNEM VERDÝ

Sultan Abdülhamid'in çok güçlü bir hafýzasý vardý. Bir gördüðünü bir daha unutmazdý. Açýk ve net bir konuþmasý olan Cennetmekan Sultan ayný zamanda çok dindar bir insandý. Kýzý Ayþe Sultan babasýnýn dindarlýðýný þöyle anlatmýþtýr: “Babam doðru ve tam dinî itikada sahip bir Müslümandan baþka biri deðildir. Beþ vakit namazýný kýlar, Kur'an-ý Kerîm okurdu.

Daima camilere devam ettiðini, Ramazanlarda Süleymaniye Camii'nde namaz kýldýðýný, o zamanlar camide açýlan sergilerden alýþveriþ ettiðini hikaye tarzýnda anlatýrdý. Babam herkesin namaz kýlmasýný, camilere devam edilmesini çok isterdi. Sarayýn hususi bahçesinde beþ vakit Ezan-ý Muhammedi okunurdu. Babamýn bir sözü vardý: “Din ve fen” derdi. Bu ikisine de itikat etmenin caiz olduðunu söylerdi.”

ÇOK ÇALIÞKANDI

Sultan Abdülhamid ayný zamanda çok çalýþkan bir padiþahtý. Günde muntazam 15-16 saat çalýþtýðý söylenmektedir. “Millet bize çok çalýþmamýz için maaþ veriyor” diyen Abdülhamid Han, kendisi için diktatör yorumlarý yapanlarýn yüzlerine esaslý bir tokat vuruyordu adeta. Çalýþma saatleri dýþýnda hobi olarak marangozlukla uðraþtý. Gençliðinde binicilik, yüzme, atýcýlýk, güreþ gibi sporlar yaptý. Abdülhamid Han, matbaa ve yayýn iþlerine çok meraklýydý. Modern matbaa makinelerini Türkiye'ye getirtip kaliteli divan eserleri bastýrdý. Mesela Cem Sultan Divaný'ný bastýrýp bazý nüshalarýný Ýngiltere'ye, Almanya'ya ve Amerika'ya göndertti.

Osmanlý ordusunu modernize eden Abdülhamid Han, Hicaz Demiryolu gibi devasa iþleri de büyük bir baþarý ile yapmýþtýr. Hicaz Demiryolu, finansmanýyla, inþaatýyla ve tasarýmýyla, Ýslam aleminden toplanan baðýþlarla tamamen yerli bir giriþimdir. Sirkeci ve Haydarpaþa garlarý da Abdülhamid Han'ýn yaptýrdýðý önemli binalardýr. Ýlk kýz okullarýný açan Abdülhamid Han, bütün Anadolu'yu baþtan baþa dolaþacak bir karayolu aðýný da projelendirilip tatbikata geçirmiþtir. Üniversiteler, güzel sanatlar akademisi, ticaret ve ziraat okullarý kuran Sultan Abdülhamid, ilk ve orta dereceli okullar, dilsiz ve kör okullarý, kýz meslek okullarý da yaptýrmýþtýr. Vilayetlere liseler, kazalara ortaokullar kurmasýyla beraber, ilkokullar köylere kadar onun döneminde ulaþtý.

DARÜLACEZE'YÝ DE O KURDU

Darülaceze ve Þiþli Etfal Hastanesi gibi birçok kuruluþu halkýnýn hizmetine veren Sultan, Haliç ve Boðaziçi'ne de birer köprü yaptýrmak istiyordu. Bu amaçla Fernidan Arnoden adlý Fransýz mimara projeyi yaptýran Cennetmekan, Yemen Demiryolu gibi bunu da tamamlayamadan tahttan indirildi. Hamidiye adý verilen nefis içme suyunu borularla Ýstanbul'a getirtti. Abdülhamid Han'ýn yaptýrdýðý birçok merkezden bazýlarý þunlardý; “Ýstanbul Arkeoloji Müzesi, Eski Þark Eserleri Müzesi, Yüksek Ticaret Merkezi, Haydarpaþa Týbbiye Mektebi, Düyun-ý Umumiye ve Karaköy Osmanlý Bankasý, Karaköy Palas Ýþ Haný, Maçka Palas, Ankara Ýþ Bankasý, Ýstanbul Maçka Ýtalyan Sefareti, Tarabya Ýtalyan Sefareti, Haydarpaþa Garý, Sultanahmet'te Alman Çeþmesi, Sirkeci Garý, Kütahya Ulu Camii, Ýstanbul Yýldýz Hamidiye Camii, Cihangir Camii ve Beyazýt Devlet Kütüphanesi (Kütübhane-i Umumi-i Osmani).

SÝYONÝSTLERÝN CAN DÜÞMANIYDI

Yahûdîler, Arz-ý mev'ud (vadedilen topraklar) üzerinde devlet kurma çalýþmalarýný hýzlandýrdýklarýnda karþýlarýnda Cennetmekan Abdülhamid Han'ý buldular. Yahûdîler 1870 senesinden îtibaren Filistin topraklarý üzerinde zirai yerleþme merkezleri teþkil etmeye baþladýlar. Daha çabuk ve kesin bir yerleþme yapabilmek için Siyonistlerin lideri Teoder Herzl, Sultan Abdülhamid'le görüþtü.

Ondan toprak talebinde bulunarak, Filistin'de bir aristokratik cumhuriyet kurmak için izin istediler. Buna karþýlýk da Osmanlý bütçesinin üç misli para teklif ettiler ve devletin bütün borçlarýný ödeyeceklerini bildirdiler. Bu isteðe karþý Abdülhamid Han tarihimize altýn harflerle geçen þu cevabý verdi: “Ben bir karýþ dahi olsa toprak satmam. Zira bu vatan bana deðil, milletime aittir. Milletim, bu devleti kanlarýný dökerek kazanmýþ ve yine kanýyla mahsuldar kýlmýþtýr. Ecdadýmýn kanýyla alýnan yer parayla satýlamaz.”

Abdülhamid Han ayrýca Yahudilerin gizli faaliyetlerine karþý da harekete geçti. Filistin'in tamamýný arazi-i þahane îlan ederek satýlmasýný yasakladý. Bizzat þahsýna baðlý bir orduyu Filistin'de vazifelendirdi. Kafkas ve Balkanlardaki bir kýsým Müslümanlarý Filistin'e yerleþtirdi. Padiþahýn bu faaliyetleri üzerine Yahûdîler, bütün güçlerini Abdülhamid Han'ý tahttan indirme yoluna çevirdiler ve Mason yaptýklarý yerli hainlerle iþbirliðine giderek bu niyetlerini gerçekleþtirdiler.

O GÝTTÝ, OSMANLI BÝTTÝ

Sultan Abdülhamid Han devrinde Osmanlý, dünyanýn dört büyük gücünden biriydi. Sýnýrlarýmýz hala Afrika'nýn ortalarýndan Avrupa içlerine kadar uzanýyordu. Osmanlý, 7 milyon kilometrekareden fazla olan topraðýyla Abdülhamid Han zamanýnda her þeye raðmen dimdik ayaktaydý. Çeþitli entrika ve iftiralarla onu tahtýndan indirip ülke idaresini eline alan Ýttihatçýlar, Osmanlý Devleti'ni hýzlý bir parçalanma sürecine soktular. Önce Trablusgarb'ý Ýtalyanlar iþgal etti, sonra Balkan Harbi bozgunu oldu. Yunanistan, Sýrbistan, Bulgaristan ve Karadað aralarýnda anlaþýp Osmanlý'ya saldýrdýlar ve çok kýsa bir süre sonra da 1. Dünya savaþý ile Osmanlý tarihe karýþtý.

ULU HAKAN NELER YAPMADI KÝ!

Ýþte Cennetmekan Abdülahmit Han'ýn yaptýðý hayýrlý hizmetlerden bazýlarý:

1. Hindistan, Cava, Afganistan, Çin, Malezya, Endonezya, Açe, Zengibar, Orta Asya ve Japonya'ya elçiler ve din adamlarý gönderdi.

2. Dünyanýn ilk diþçilik okulunu kurdu.

3. Paris'te Ýslam Külliyesi kurdu.

4. Çinlilere karþý Doðu Türkistan'a gönderdiði askeri yardým ile Orta Asya Müslümanlarýný örgütledi.

5. Kudüs-Yafa, Ankara-Ýstanbul ve Hicaz demiryollarýný yaptýrdý.

6. Cami yaptýrdýðý her köye bir de okul açtý.

7. Modern matbaa makinelerini Türkiye'ye getirtti, ücretsiz kitap daðýttýrdý, 6 bin kitabýn çevrilmesini saðladý.

8. Beyazýt kütüphanesini kurup 10 bini el yazmasý olmak üzere tam 30 bin kitap baðýþladý.

9. Ýlk defa elektriði ve gazý getirdi.

10. Ziraat Bankasý'ný kurdu.

11. Dünyanýn ilk torpido atan denizaltýsýný tamamen kendi parasý ile yaptýrdý.

12. Israrla yerli kumaþ giydi, Hereke bez fabrikasý ve Feshane'yi kurdu.

13. Mezuniyet törenlerinde öðrencilere hediye kitap gönderdi. Yoksul halkýna kendi cebinden ödeyerek kömür daðýttý.

14. Yalova Termal kaplýcalarýný kurdurdu.

15. Terkos'un sularýný Ýstanbul'a taþýttý.

16. Ýlk modern eczanemizi açtýrdý.

17. Ýlk otomobili getirdi ve 5 bin km karayolunu yaptýrdý.

18. Dünyanýn ilk metrolarýndan birini Karaköy-Taksim arasýna yaptýrdý, atlý ve elektrikli tramvaylar kurdu.

19. Arkeoloji müzeciliðini baþlattý.

20. Ýlk kuduz hastanesini (Ýstanbul Darü'l-Kelb Tedavihanesi) açtýrdý.

21. Teselya savaþý sürerken saraylý hanýmlara askerler için çamaþýr diktirdi, yaralý askerler için bizzat kendi eli ile koltuk deðneði yaptý.

22. Midilli adasýný eþi Fatma Pesend Haným'ýn þahsi mülkünden ýsrarla verdiði para ile Fransýzlardan geri aldý.

23. Yýldýz Çini fabrikasýný, Beykoz ve Kaðýthane kaðýt fabrikalarýný kurdu.

24. Pekin'de Üniversite kurdurdu.

25. Toplu sünnet merasimleri yaptýrýp her bir çocuða çeyrek altýn gönderdi ve bu yüzden yaz aylarýnda toplu sünnetlerin yaygýnlaþmasýný saðladý.

26. Kendi el emeði ile kazandýðý ve biriktirdiði parasýndan bir kýsmýný her sene borç yüzünden hapse düþenleri kurtarmaya tahsis etti.

27. Her yýl 30 bin saksý satýn alýp çiçek ektirdi.

28. Ýzmir limanýna izinsiz giremeye kalkan ABD savaþ gemisini top ateþine tutturdu.

29. Kendi elleri ile yaptýðý marangozluk eþyalarýný özellikle gazilere hediye ederdi.

30. Kendisine yapýlan bombalý suikasti düzenlemesine raðmen Ermeni katili affedip Avrupa'da hafiyelik yapmaya gönderdi.

31. Daha sonra Çanakkale Savaþý'nda kurtarýcýmýz olacak toplarý yaptýrdý.

32. Sadece Anadolu'da 14 bin ilkokul açtý.

33. Telefonu Avrupa ile birlikte ülkemize getirtti.

34. Peygamberimize, dinimize veya Osmanlý'ya hakaret içeren oyunlarý Fransa, Ýngiltere, Roma ve ABD'den kaldýrttý.

HAKARET EDENLER DAHA SONRA ÖZÜR DÝLEDÝ

Sultan Ýkinci Abdülhamid Han 1905 yýlýnýn Temmuz ayýnda Ermeni komitacýlarýn kendisine düzenlediði bir suikast giriþiminden 1 dakika 42 saniyelik bir gecikmeyle kurtulmuþtu. Þair Tevfik Fikret ise bunun üzerine Ermeni komitacýlara olan sitemini ve Padiþah'a olan kinini þu dörtlükle ifade etmiþti;

“Ey þanlý avcý, damýný bi Hüda kurmadýn,
Attýn, fakat yazýk ki, yazýklar ki, vuramadýn.
Dursaydý bir dakikacaðýz devr-i bi-sukun
Bir hayýr olurdu, misli asýrlara geçmemiþ.”

Rýza Tevfik Bölükbaþý ise Abdülhamid Han'ýn vefatýndan sonra Sultaný anlamýþ ve Sultan Abdülhamid Han'ýn 'Ruhaniyetinden Ýstimdat' adlý þiirinde Ulu Sultan'ýn ruhundan þöyle helallik istemiþti:

“Nerdesin þevketlim, Sultan Hamid Han?
Feryadým varýr mý bargahýna?
Ölüm uykusundan bir lahza uyan,
Þu nankör kulunun bak günahýna.
Tarihler ismini andýðý zaman,
Sana hak verecek, ey koca Sultan;
Bizdik utanmadan iftira atan,
Asrýn en siyasî Padiþahýna.
Divane sen deðil, meðer bizmiþiz,
Bir çürük ipliðe hülya dizmiþiz.
Sade deli deðil, edepsizmiþiz.
Tükürdük atalar kýblegahýna.
Lakin sen sultaným gavs-ý ekbersin
Ahiretten bile himmet eylersin,
Çok çekti þu millet murada ersin
Þefaat kýl þahým mededhahýna.”

MUSTAFA R. ÖZGÜR-VAKÝT


"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

hasan_talha

O GÝTTÝ, OSMANLI BÝTTÝ

Sultan Abdülhamid Han devrinde Osmanlý, dünyanýn dört büyük gücünden biriydi. Sýnýrlarýmýz hala Afrika'nýn ortalarýndan Avrupa içlerine kadar uzanýyordu. Osmanlý, 7 milyon kilometrekareden fazla olan topraðýyla Abdülhamid Han zamanýnda her þeye raðmen dimdik ayaktaydý. Çeþitli entrika ve iftiralarla onu tahtýndan indirip ülke idaresini eline alan Ýttihatçýlar, Osmanlý Devleti'ni hýzlý bir parçalanma sürecine
soktular. Önce Trablusgarb'ý Ýtalyanlar iþgal etti, sonra Balkan Harbi bozgunu oldu.
Yunanistan, Sýrbistan, Bulgaristan ve Karadað aralarýnda anlaþýp Osmanlý'ya
saldýrdýlar ve çok kýsa bir süre sonra da 1. Dünya savaþý ile Osmanlý tarihe karýþtý.


ahh koca sultan ahh sen olsaydýn bu
halimiz böyle olurmuydu sen olsaydýn israil bunlarý yapabilirmiydi mekanýn cennet
olsun koca sultan mekanýn cennet olsun inþallah... ellerinize saðlýk hocam çok
güzel bir paylaþým olmuþ bu koca sultanýn ölüm yýl dönümünde çok teþekkürler