Haziran 27, 2019, 04:18:45 S
Haberler:

Yeryüzünü size boyun eðdiren O'dur. Þu halde yerin omuzlarýnda (üzerinde) dolaþýn ve Allah'ýn rýzkýndan yeyin. Dönüþ ancak O'nadýr.(Mulk -14)

Baþarýsýzlýk Taktikleri

Balatan samimi, ubat 10, 2009, 02:22:07 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

samimi

Burada baþarýsýz olmak isteyenlere çeþitli ip uçlarý vereceðiz...
ilk baþarýsýzlýk taktiðimiz:

Herkes, Biri, Herhangibiri ve Hiçkimse adýndaki dört kiþi hakkýnda. ...Bir zamanlar ; '' Herkes, Biri, Herhangibiri ve Hiçkimse '' adýnda dört ortak vardý...
Yapýlmasý gereken çok önemli bir iþ vardý ve Herkes, Biri'nin bunu yapacaðýndan emindi. Aslýnda bu iþi Herhangibiri de yapabilirdi. Fakat Hiçkimse yapmadý. Bunun üzerine Biri çok kýzdý, çünkü bu Herkes'in iþiydi. Herkes, Herhangibiri'nin bu iþi yapacaðýný düþünmüþtü, fakat Hiçkimse, Herkesin yapmayacaðýný bilmiyordu. Sonuçta Herhangibiri'nin yapacaðý bir iþi Hiçkimse yapmadýðý için Herkes, Birini suçladý.
Çok önemli olan iþ de yapýlmamýþ oldu...


samimi

ikinci hikayemiz Mesnevi'den:

Usta ve Þaþý Çýrak


Bir ustanýn, þaþý bir çýraðý vardý. Usta bir gün çýraðýndan,
içerideki depoya gidip raftaki þiþeyi getirmesini istedi.
Þaþý çýrak depoya gitti. Rafa baktýðýnda iki þiþe olduðunu
gördü. Dönüp ustasýna gelerek, ''Usta rafta iki þiþe var.
Hangisini getireyim?'' diye sordu. Usta da, ''Oðlum, o rafta
bir þiþe var. Þaþýlýðý býrak. O bir þiþeyi al gel'' dedi.
Çýrak itiraz etti. ''Ustacýðým beni azarlama. Ben o rafta iki
þiþe gördüm. Hangisini istiyorsan söyle getireyim.'' Çocuða
laf anlatamayacaðýný anlayan usta, ''O zaman o iki þiþeden
birini kýr, diðerini getir'' dedi.
Çýrak gitti, þiþenin birini yere vurup parçalayýnca iki
þiþenin de gözden kaybolduðunu farketti.
***
Ýnsanlarýn arzu ve öfkeleri, þaþý görmelerine neden
olacaðýndan gerçeði göremezler. Hatanýn kendilerinde
olabileceðine ihtimal vermezler.

senarist081


DAMRAM

Ýnsanlarýn arzu ve öfkeleri, þaþý görmelerine neden
olacaðýndan gerçeði göremezler. Hatanýn kendilerinde
olabileceðine ihtimal vermezler.
ALLAH RAZI OLSUN HOCAM COK SEY VAR HAYATIMIZDA ISIMIZE GELENI BIR ISIMIZE GELENI IKI GÖRÜYORUZ SASI OLMAK GEREKMIYOR DEGILMI

kurtlarvadisi

samimi

Hz. Ali'ye sormuþlar edebi kimden öðrendin diye. Cevaben:
'' Edebsizden öðrendim. '' demiþ...

samimi

Birgün padiþahýn huzuruna bir adam getirmiþler. Adamýn bir hüneri varmýþ. 100 adým öteden fýrlattýðý ipliði, 100 adým ötedeki iðnenin deliðine geçiriyormuþ.

Bunu baþarmak tam 40 yýlýný almýþ.

Padiþah "Göster bakalým hünerini" demiþ.

Adam iðneyi bir sehpaya saplamýþ, sonra 100 adým geri gitmiþ ve ipliði fýrlatmýþ. Ýplik iðnenin deliðinden geçmiþ.

Padiþah "Tekrarla, tesadüf olmasýn yoksa" demiþ.

Adam tekrarlamýþ, gene isabet.

Padiþah tam 10 kere tekrarlatmýþ, 10'unda da iplik hedefi bulmuþ.

Padiþah veziri çaðýrmýþ, "Þu adamý ödüllendirin. 100 altýn verin, 100 de sopa vurun"

Adam "Aman padiþahým bu nasýl ödül" demiþ..

Padiþah da " 100 altýn hünerin için, 100 sopa da böyle lüzumsuz bir iþe yýllarýný harcadýðýn için" demiþ.

Bevadih


samimi

“Ýngiltere’de, yargýçlarýn maaþý yoktur. Onun yerine, ihtiyaçlarý oldukça kullandýklarý; kredisi sýnýrsýz çek defterleri yani limitsiz özel harcama yapma yetkileri vardýr. Ýngiliz Devleti, yargýçlarýna bu kadar çok güvenir.

Bir gün yargýcýn biri bankaya gidip, yazmýþ olduðu tam 1.000.000 poundluk bir çeki bozdurmak istediðini söylemiþ. Tabii ortalýk birbirine girmiþ. Banka yöneticileri, en üst makamdan onay almadan bu kadar yüksek miktardaki bir meblaðý veremeyeceklerini söyleyip hemen Ýçiþleri Bakanlýðý, Adalet Bakanlýðý, Baþbakanlýk gibi kurumlara telefonlar etmiþler. Ancak aradýklarý her yerden gelen cevap aynýymýþ: Ödeyin !

Gel gelelim bankada dahi o kadar nakit yokmuþ. Yargýca, ertesi gün gelmesi rica edilmiþ. Ertesi gün, para bir bavulun içinde hazýrmýþ.

Aradan birkaç gün geçmiþ. Yargýç, çýkagelmiþ. Parayý bankaya geri vermek istemekteymiþ. Banka yönetimi þaþýrýp kalmýþ. Hemen Adalet Bakanlýðý’ný bilgilendirmiþler. Derhal bakanlýk müfettiþleri devreye girmiþ ve yargýca, bu hareketinin sebebini sormuþlar.

Yargýç: ‘Kraliçe’nin hükümeti, bize gerçekten bu kadar güveniyor mu? Onu sýnadým’ cevabýný vermiþ.

Müfettiþ raporlarý, bakanlýða iletilmiþ ve ayný gün yargýç, görevinden azledilmiþ. Adalet Bakanlýðý, yargýca gönderdiði azil yazýsýnda, gerekçeyi þöyle açýklamýþ:

‘Kraliçe Hükümeti’nin saygýn bir yargýcý, devletine güvenmiyor ve onu sýnýyorsa, devlet ona asla güvenmez.’


'‘Güven” çok ince bir çizgidir ve asla tek taraflý olamaz.”

Bevadih

Süperdi... ;) Ama onlardan böyle asalet beklemiyorum kibarr olduklarý doðruda:)

TeþekkürLer samimi..

samimi

ben teþekkür ederim...

siz de katkýda bulunabilirsiniz...

SUNFLOWERS

Çok güzellerdi Samimi..Emeðine saðlýk.. ;D

rumeysa


ey memleket ey


Yukar git