Haziran 27, 2019, 04:10:28
Haberler:

Yeryüzünü size boyun eðdiren O'dur. Þu halde yerin omuzlarýnda (üzerinde) dolaþýn ve Allah'ýn rýzkýndan yeyin. Dönüþ ancak O'nadýr.(Mulk -14)

Hizmet Ýnsaný

Balatan oski, Mart 13, 2008, 02:10:02 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

oski

HÝZMET ÝNSANI

Hizmet insaný, gönül verdiði dâvâ uðrunda kandan-irinden deryalarý geçip gitmeye azimli ve kararlý; varýp hedefine ulaþtýðýnda da her þeyi sahibine verecek kadar olgun ve Yüce Yaratýcý’ya karþý edepli ve saygýlý.. hizmet adýna her ses ve soluðu zikir ve tespih, her ferdi mübeccel ve aziz bilip, muvaffakiyetlerinden ötürü alkýþlayacaðý kimseleri de, putlaþtýrmayacak kadar Rabb’in iradesine inanmýþ ve dengeli.. ortada kalmýþ herhangi bir iþ için herkesten evvel kendini mes’ûl ve vazifeli addedip, hakký tutup kaldýrmada, yardýma koþan herkese karþý hürmetkâr ve insaflý.. müesseseleri yýkýlýp plânlarý bozulduðu ve birliði daðýlýp kuvvetleri târumâr olduðunda fevkalâde inançlý ve ümitli; yeniden kanatlanýp zirvelerde pervaz ettiði zaman da mütevâzi ve müsamahalý.. bu yolun sarp ve yokuþ olduðunu baþtan kabul edecek kadar rasyonel ve basiretli; önünü kesen cehennemden çukurlar dahi olsa, geçilebileceðine inanmýþ ve himmetli.. uðruna baþ koyduðu dâvânýn kara sevdalýsý olarak, câný-cânâný feda edecek kadar vefalý ve geçtiði bu þeylerin hiçbirini bir daha hatýrýna getirmeyecek kadar da gönül eri ve hasbî olmalýdýr. ***

mam34


oski


Yukar git