Haziran 17, 2019, 11:16:08 ÖS
Haberler:

"Doðru sözlü iseniz (söyleyin), bu tehdit hani ne zaman (gerçekleþecek)?" derler. (Mulk -24)

Beden dili sözden etkili

Baţlatan senarist081, Ţubat 08, 2009, 07:54:35 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

senarist081

Ellerinizle ne anlatýyorsunuz?

Uzmanlara göre, iþaret parmaðýný kaldýrýp konuþanlar, gizli bir þekilde karþýsýndakini tehdit ediyor, elleri kenetli olanlar ise, genel bir olumsuzluk ya da hayal kýrýklýðý yaþadýklarýnýn mesajýný veriyor. Ellerini önde birleþtirerek el pençe divan duranlar, karþýsýndakine ne isterseniz yaparým demek isterken, ellerin arkada birleþmesi ise kendine olan özgüveni, meydan okumayý anlatýyor. Parmak uçlarý birbirine yapýþtýrarak duruþ ise konuya hakim olduðuna, bir elin yüzü kapatmasý ise endiþe içinde bulunulduðuna ait detay veriyor.

Ýnandýrýcý olmadýðýnýzý gösteren hareketler


Elin çeneyi okĂľamasĂ˝ bir kimsenin karar verme sĂĽrecinde olduĂ°unu gösterirken, dinleyen kiĂľinin eli yanaktayken, baĂľparmaĂ°Ă˝ çene altĂ˝ndaysa karþýsĂ˝ndakine eleĂľtirel, hatta rekabetçi yaklaþýmĂ˝nĂ˝ sergiliyor. DiĂ°er parmaklarĂ˝n aĂ°zĂ˝ örtmesi ise, iki Ăľeyin ipucu olarak nitelendirilirken, “benim söyleyeceklerim var” veya ‘sana inanmĂ˝yorum’ olarak deĂ°erlendiriliyor.

Kürsü ardýndan konuþmak güven veriyor


Kiþiler, kendilerini güvende hissetmek için genelde masa, kürsü gibi bir yerin arkasýnda olmak istiyor. Eðer bu yoksa savunma güdülerini bacak bacak üzerine atarak ya da kollarý kavuþturarak gösteriyor. Özellikle yabancý ortamlarda bulunanlar, kollarýný kavuþturarak savunmaya geçiyor, bu sýrada baþparmaklarýný dýþarda býrakanlar ise savunmadayým ama rekabete hazýrým mesajý veriyor.

Bacak hareketleri ne anlatýyor

Bacak bacak üstüne atmak ise, savunmanýn diðer bir þekli. Daha çok kadýnlarýn tercih ettiði bu oturuþ, içine kapanýklýk ve savunmaya geçme duygusunun göstergesi kabul ediliyor. Kiþi kabuðuna çekiliyor ve fikrini açýklamaya karar verdiðinde bacak bacak üzerine atmaktan vazgeçiyor. Bacaðýný dizden büküp diðerinin üzerine koyarak oturuþ ise meydan okuma, hýrs ve rekabetin iþareti olurken, ayaklarý çapraz durumda olan kiþilerin sakladýklarý itiraflarý veya verebilecekleri tavizler bulunuyor. Yalan söyleyen kiþiler ise, yüzüne dokunup, gözlerini kaçýrýyor, erkeklerin büyük çoðunluðu yalan söylerken yakasýyla oynuyor ve gömleðini gevþetiyor.